31 Αυγούστου 2011

Κατ’ οίκον εργασίες (2)

Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, 2005

Σας θέτουμε υπόψη απόσπασμα της υπ’ αριθμ. 9/2005 Πράξης του Τμήματος Πρω­το­βάθ­μι­ας Εκ­παί­­δευ­σης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με θέμα «Οδηγίες για τη χρήση των διδακτικών βι­βλί­ων και τις κατ’ οίκον εργασίες των μαθητών του Δη­μο­τι­κού Σχο­λεί­ου»:

Τα διδακτικά βιβλία δεν μπορεί να αντικατασταθούν από άλλα βοηθήματα, χωρίς αυ­τό να ση­μαί­νει ότι αποκλείονται διδακτικές πρωτοβουλίες, οι οποίες όμως πρέ­πει να κινούνται στη φι­λο­σο­φί­α, τις αρχές, τα περιεχόμενα και τις μεθοδολογικές υ­πο­δεί­ξεις και προδιαγραφές των ι­σχυ­ό­ντων αναλυ­τικών προγραμμάτων (ΑΠ). Ε­πο­μέ­νως, πρωτοβουλίες για συστηματική δι­δα­σκα­λί­α της Γραμματικής και ε­πι­στρο­φή σε πα­ρα­δο­σι­α­κές αντιλήψεις και μεθόδους για τη δι­δα­σκα­λί­α όλων των μα­θη­μά­των γε­νι­κό­τε­ρα, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με τη φι­λο­σο­φί­α και το πνεύ­μα των ΑΠ και των βιβλίων που γράφονται με βάση αυτά, πρέ­πει να α­πο­φεύ­γο­νται, όπως πρέπει να αποφεύγεται και η ανα­παραγωγή σε φωτοαντίγραφα α­σκή­σε­ων από βοη­θή­μα­τα που κυκλοφορούν στην ελεύθερη αγορά και η διανομή τους στους μαθητές.

Διευκρινίζεται εδώ ότι ασκήσεις συμβατές με το πνεύμα των ΑΠ και των δι­δα­κτι­κών βιβλίων, που λειτουργούν συμπληρωματικά προς αυτά και τις οποίες εκπονεί ο ί­διος ο εκπαιδευτικός, μπο­ρεί να δίνονται στους μαθητές, πάντα με μέτρο και χω­ρίς υ­περ­βο­λές.

Διαφωτιστικές προς αυτή την κατεύθυνση είναι και οι οδηγίες του Παιδαγωγικού Ιν­στι­τού­του για τις κατ’ οίκον εργασίες που κοινοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Σπου­δών του ΥΠΕΠΘ σε όλους τους σχολικούς συμβούλους και σε όλους τους εκ­παι­δευ­τι­κούς με την εγκύκλιο του 2003, οι οποίες συ­μπληρώνονται ως εξής:

Γλωσσικό μάθημα. Η ορθογραφία υπαγορεύεται στους μαθητές από τον εκ­παι­δευ­τι­κό, γι’ αυ­τό δεν είναι σκόπιμο να την αποστηθίζουν τα παιδιά στο σπίτι.

Μαθηματικά. Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα φειδωλοί με τις κατ’ οίκον εργασίες που α­να­θέ­του­με στους μα­θητές. Ενδείκνυνται όμως σε περιπτώσεις που ε­ξυ­πη­ρε­τούν ειδικούς στό­χους, ό­πως α­να­κε­φα­λαι­ώ­­σεις ενοτήτων ή περαιτέρω ε­μπέ­δω­ση και επέκταση της ύλης.
● Οι ανατιθέμενες εν γένει εργασίες πρέπει να απαιτούν την ελάχιστη εξωτερική βοή­θει­α (π.χ. από γονείς) για να ολοκληρωθούν, να μην είναι χρονοβόρες και να εί­ναι σύμφωνες με τα ΑΠ. Επιπλέον, σε περιπτώσεις που οι μαθητές εκπονούν στην τά­ξη σχέδια εργασίας, να εν­θαρ­ρύ­νε­ται η κατ’ οί­κον ομαδική εργασία για την ε­πί­τευ­ξη του συγκεκριμένου στόχου.

Μελέτη του Περιβάλλοντος. Κατά την ανακεφαλαίωση των ενοτήτων μπορεί να α­να­τί­θε­νται κατ’ οίκον εργασίες που θα βο­η­θούν τους μαθητές να οργανώνουν όσα έ­μα­θαν (π.χ. σύν­θε­ση περίληψης, σχε­δι­α­σμός πι­νά­κων ή διαγραμμάτων με τις βα­σι­κές έννοιες της ενότητας) και / ή εργασίες που θα ο­δη­γούν σε δημιουργική α­να­σύ­στα­ση όσων έμαθαν ή σε κάποια δράση (π.χ. πρό­τα­ση για δη­μι­ουρ­γί­α αφίσας).
● Η κατ’ οίκον εργασία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15-20 λεπτά, ενώ σε καμία πε­ρί­πτω­ση δεν πρέπει να περιλαμβάνεται η απομνημόνευση κειμένων.
● Επίσης, προτείνουμε να ενθαρρύνεται η συνεργασία ομάδας μαθητών κατ’ οίκον, ε­φό­σον συ­­ναι­νούν οι γονείς και το επιτρέπουν οι συνθήκες. Αυτή η συνεργασία μπο­ρεί να ε­φαρ­μό­ζε­ται κατά την εκπόνηση σχεδίων εργασίας. Κατ’ αυτόν τον τρό­πο δί­νε­ται η ευκαιρία στους μα­θη­τές να συνε­χίσουν και εκτός σχολείου την από κοι­νού εμ­βά­θυν­ση και κριτική διερεύνηση ε­νός θέματος.

Φυσικά. Δεν κρίνεται σκόπιμο να δίνονται πρόσθετες εργασίες για το σπίτι πέρα α­πό αυτές που προ­τεί­νο­­νται στο βιβλίο του μαθητή και στο βιβλίο του εκ­παι­δευ­τι­κού.

Ιστορία, Γεωγραφία, Θρησκευτικά. Ισχύουν αυτά που επισημαίνονται στα βιβλία για τον δά­σκα­λο.

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Δεν κρίνεται σκόπιμο να δίνονται εργασίες για το σπί­τι. Εν­δεί­κνυ­ται όμως, στο πλαίσιο εκ­πό­νη­σης σχεδίων εργασίας (projects), η συ­νερ­γα­σί­α των μα­θη­τών σε εξωσχολικό χρόνο, ύ­στε­ρα και από συνεννόηση των γο­νέ­ων.

Αισθητική Αγωγή. Δεν κρίνεται σκόπιμο να δίνονται συγκεκριμένες εργασίες στο σπί­τι. Ό­μως οι μαθητές είναι ση­μα­ντι­­κό να προτρέπονται να ασχολούνται δη­μι­ουρ­γι­κά με τις καλές τέ­χνες στο σπίτι κατά τον ελεύθερο χρόνο τους.

Φυσική Αγωγή. Δεν κρίνεται σκόπιμο να δίνονται εργασίες για το σπίτι.

Η παρούσα εγκύκλιος, με ευθύνη του διευθυντή του σχολείου, να αναπαραχθεί και να δι­α­νε­μη­θεί σε όλους τους εκπαιδευτικούς και να αποτελέσει θέμα ειδικής συ­νε­δρί­α­σης του Συλ­λό­γου Διδασκόντων. Παρακαλούνται οι σχολικοί σύμβουλοι να συ­μπε­ρι­λά­βουν τις κατ’ οί­κον ερ­γα­σί­ες ως θέμα εισήγη­σης στα επιμορφωτικά σε­μι­νά­ρι­α καθώς και στις παιδαγωγικές συ­να­ντή­σεις που πραγματοποιούν.

Εφιστάται η προσοχή όλων των στελεχών της Εκπαίδευσης και των εκ­παι­δευ­τι­κών για την ε­φαρ­μο­γή της παρούσας εγκυκλίου.

ΠΗΓΗ: Εγκύκλιος Φ.12/342/35602/Γ1/9-5-2005

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ 2005Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου