17 Ιουλίου 2015

Χρήση του διαδικτύου κατά τη
διάρκεια του καλοκαιριού

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού η χρήση του διαδικτύου, τόσο μέσω υ­πο­λο­γι­στών ό­σο και μέ­σω έξυπνων συσκευών (κινητών τηλεφώνων και τάμπλετ), αυ­ξά­νε­ται ραγ­δαί­α. Στο πλαίσιο αυ­τό, για να προστατεύσουμε τους γονείς και τα παιδιά κα­τά τη διάρκεια των καλοκαιρινών α­πο­δρά­σε­ων και να ελαχιστοποιήσουμε τα πε­ρι­στα­τι­κά κακόβουλης χρήσης του διαδικτύου, συ­νι­στού­με τα ακόλου­θα:

Χρήσιμες συμβουλές σε γονείς

1. Βάλτε τα απαραίτητα όρια στη χρήση του διαδικτύου. Η αλόγιστη χρήση μπορεί να ε­­πι­­φέ­­ρει πολ­λά προβλήματα, όπως διατροφικές διαταραχές, διαταραχές ύπνου και πο­­νο­­κε­­φά­­λους.

2. Δώστε κίνητρα στα παιδιά να ασχοληθούν με νέες δραστηριότητες και χόμπι που δεν πε­ρι­λαμ­βά­­νουν το διαδίκτυο και ενθαρρύνουν τις κοινωνικές τους αλ­λη­λε­πι­δρά­σεις. Η συμμετοχή τους σε καλ­λιτεχνικές, αθλητικές και πολιτιστικές δρα­στη­ρι­ό­τη­τες θα βοηθήσει στην υι­ο­θέ­τη­ση ενός ισορροπη­μένου και δημιουργικού τρό­που ζω­ής.

Χρήσιμες συμβουλές σε παιδιά

1. Μην παραμελείτε τις δραστηριότητές σας και τον κοινωνικό σας περίγυρο για χά­ρη του δι­α­δι­κτύ­­ου. Θυμηθείτε ότι ο προτεινόμενος καθημερινός χρόνος στο δι­α­δί­κτυ­ο δε θα πρέπει να ξε­περ­νά τη μία (1) ώρα και τριάντα (30) λεπτά.

2. Μην εμπιστεύεστε τα στοιχεία που δηλώνει κάποιος κατά τη διάρκεια συ­νο­μι­λί­ας σε chat room. Το όνομα, η ηλικία, ακόμη και οι φωτογραφίες που ενδεχομένως σας στεί­λει μπορεί να μην είναι α­ληθινά.

3. Όταν σας προσεγγίζει κάποιος χρήστης σε ένα chat room, ο οποίος πα­ρου­σι­ά­ζε­ται ως φί­λος ή γνωστός σας, επικοινωνήστε τηλεφωνικά μαζί του και ρωτήστε αν εί­ναι ό­ντως ο ί­διος.

4. Μη δέχεστε να στείλετε φωτογραφίες σας ή να ενεργοποιήσετε την κάμερα του υ­­πο­­λο­­γι­­στή σας κατά τη διάρκεια συνομιλίας με αγνώστους. Μπορεί να χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν το υλικό αυ­τό εν αγνοία σας.

5. Αν μία συνομιλία σάς κάνει να αισθανθείτε άβολα, μπορείτε να τη σταματήσετε με το πά­τη­μα ενός πλήκτρου.

6. Μη χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως ημερολόγιο. Το προφίλ σας δεν είναι α­πα­­ραί­τη­το να περιέχει όλες τις πληροφορίες για την καθημερινή σας δρα­στη­ρι­ό­τη­τα.

7. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ασφαλείας και απορρήτου για το προφίλ σας. Ρυθμίστε τες έ­τσι, ώ­στε οι πληροφορίες σας να είναι ορατές μόνο στους φίλους σας.

8. Μην επιτρέπετε σε εφαρμογές (applications) που δε γνωρίζετε να δημοσιεύουν σχό­λι­α στον λογα­ριασμό σας ή να χρησιμοποιούν τα στοιχεία του λογαριασμού σας, πέ­ρα από το ο­νο­μα­τε­πώ­νυ­μό σας, εάν δεν είναι απολύτως απαραίτητο για την πα­ρε­χό­με­νη υπηρεσία.

9. Πριν δημοσιεύσετε μια πληροφορία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σκεφτείτε ό­τι δε σβή­νε­ται ποτέ από το διαδίκτυο. Μήπως θα μπορούσε να επηρεάσει αρ­νη­τι­κά τη μελλοντική σας ζωή;

10. Εάν αντιληφθείτε ότι κάποιος προσπαθεί να σας εκφοβίσει στο διαδίκτυο, α­να­φέ­ρε­τε τον εκ­φο­βι­­σμό στους γονείς σας. Μη μείνετε σιωπηλοί!

11. Η απάντηση με τον ίδιο τρόπο δεν είναι λύση. Μην απαντήσετε σε περίπτωση που κά­ποιος σας συμπεριφερθεί άσχημα στο διαδίκτυο. Κάτι τέτοιο μπορεί να κάνει τα πράγματα χει­ρό­τε­ρα!

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να καλέσετε τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Ε­γκλή­μα­τος στο τηλέ­φωνο 11188. Μη φοβηθείτε· δεν είστε μόνοι!

ΚΕΙΜΕΝΟ: www.astynomia.gr (09.07.2015) ● ΠΗΓΗ: www.esos.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: διαδίκτυο, καλοκαίρι

Κάνω παρέα με παιδάκια...

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας10 Ιουλίου 2015

Τα παιδιά αποδέκτες του άγχους της κρίσης

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, εκτός από τις αντικειμενικές επιπτώσεις της οι­κο­νο­μι­κής κρί­σης στη ζωή τους (μείωση του οικογενειακού εισοδήματος, εν­δε­χό­με­νη αλλαγή πε­ρι­βάλ­λο­ντος, μετανά­στευση κ.ο.κ.), τα παιδιά έχουν υπάρξει και α­πο­δέ­κτες του άγχους, της α­να­σφά­λει­ας και του φόβου των οικογενειών τους, αλ­λά και συνολικά της κοινωνίας. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι ψυχολογι­κές ε­πι­πτώ­σεις δεν είναι αμελητέες και μπορούν να εκδηλωθούν με ποι­κί­λους τρόπους, ό­πως δι­α­τρο­φι­­κές διαταραχές ή μαθησιακές δυσκολίες.

Τον Ιούνιο του 2015 ο κ. Γιώργος Μόσχος, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δι­και­ώ­μα­τα του Παι­διού, παρενέβη για το θέμα στον ιστότοπο Ταλκ με τις παρακάτω συμ­βου­λές:

1. Πρώτα απ’ όλα θα πρότεινα να αποφεύγουμε να τους μεταφέρουμε λογικές θυ­μού και μί­σους-ε­πιθετικότητας για κάποιους που φαίνεται ότι «φταίνε» για τη ση­με­ρι­νή κρί­ση. Αρκετά έ­χουν χορ­τά­σει να ακούνε κατηγόριες από την κοινωνία των ε­νη­λί­κων.

2. Δεύτερο, επειδή η ανασφάλεια είναι κακός σύμβουλος (όλων μας) είναι σπου­δαί­ο να τους ε­πι­βε­­βαι­ώ­σου­με την ασφάλεια της σχέσης μας και των συναισθημάτων μας, που είναι ο κα­λύ­τε­ρος πλοη­­γός στις δύσκολες φουρτούνες, όποτε και αν ξε­σπά­νε.

3. Τρίτο, θα έλεγα να αποφεύγουμε να κάνουμε μπροστά τους διαλόγους πανικού για το χρή­μα και την οικονομική κατάσταση. Αντίθετα, χρειάζεται να περάσουμε στα παι­διά, πε­ρισ­σό­τε­ρο από πο­τέ, το μήνυμα ότι δε θα μας κάνει το χρήμα ευ­τυ­χι­σμέ­νους αλλά η αίσθηση ότι α­νή­κου­με σε ομάδες και κοινότητες που μοιράζονται κοι­νά και όμορφα ιδανικά και νοιάξιμο για τον άλλο.

4. Και τέταρτο, προτείνω κάθε φορά που η κοινωνία μπαίνει σε συλλογική πα­ρά­κρου­ση να μην α­φήνουμε την τηλεόραση να πλημμυρίζει τα σπίτια μας με το­ξι­κό­τη­τα.

Ας περπατήσουμε μαζί με τα παιδιά στη φύση, ας παίξουμε, ας ακούσουμε τους ή­χους, ας θαυ­μά­­σου­με τα χρώματα, ας σκαρφαλώσουμε ανηφόρες μαζί τους και ας τους υποσχεθούμε ό­τι η ύ­παρ­ξή μας θα αντέξει και θα ανθίζει σε κάθε καθεστώς, αρ­κεί να ποτίζεται τακτικά από την απόλαυση της ενεργητικής, δημιουργικής, α­γω­νι­στι­κής και αλληλεπιδραστικής πραγ­μά­τω­σης της ανθρώπινής μας μο­να­δι­κό­τη­τας.

Ας χαιρόμαστε που υπάρχουμε, που είμαστε μαζί, που δεν τα παρατάμε στα δύ­σκο­λα και που, σε κάθε περίπτωση, είμαστε εμείς που ορίζουμε το νόημα και το πε­ρι­ε­χό­με­νο της ζωής μας.


ΠΗΓΗ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (01.07.2015) / Λίνα Γιάννα­ρου


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: διαπαιδαγώγηση

9 Ιουλίου 2015

Ενώ εσύ μου φώναζες…

Από την Κατερίνα Μάλλιου

● Ενώ εσύ μου φώναζες, μου μάθαινες να σε φοβάμαι.
● Ενώ εσύ μου φώναζες, τραυμάτιζες την αυτοπεποίθησή μου.
● Ενώ εσύ μου φώναζες, μου μάθαινες ότι δεν είχα αξιοπρέπεια, επειδή ήμουν μι­κρός.
● Ενώ εσύ μου φώναζες, μου μάθαινες να μην τολμάω, να μη δοκιμάζω, να μην προ­σπα­θώ να α­να­κα­λύ­πτω, να μην παίρνω πρωτοβουλίες, για να μη θυμώνεις.
● Ενώ εσύ μου φώναζες, με έκανες να νιώθω ασήμαντος και αδύναμος.
● Ενώ εσύ μου φώναζες, μου έδειχνες ότι δεν μπορούσα να σε εμπιστεύομαι.
● Ενώ εσύ μου φώναζες, μου μάθαινες ότι δεν μπορούσα να σου μιλήσω αν είχα κά­ποιο πρό­βλη­μα ή κάποιος μου έκανε κακό, γιατί φοβόμουν πώς θα αντιδρούσες.
● Ενώ εσύ μου φώναζες, μου μάθαινες ότι όταν αγαπάμε κάποιον, έχουμε δικαίωμα να του φε­ρό­μα­στε άσχημα.
● Ενώ εσύ μου φώναζες, η φωνή σου δε με άφηνε να σκεφτώ τα λόγια σου.


● Ενώ εσύ μου φώναζες, ίδρωνα, η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά, το στομάχι και τα α­φτιά μου πο­νού­σαν.
● Ενώ εσύ μου φώναζες, θύμωνα που δε νοιαζόσουν γι’ αυτά που ήθελα να σου πω.
● Ενώ εσύ μου φώναζες, αναρωτιόμουν πού πήγε ο μπαμπάς μου.
● Ενώ εσύ μου φώναζες, μου μάθαινες να φωνάζω κι εγώ.
● Ενώ εσύ μου φώναζες, ήμουν μόνος μου.
● Ενώ εσύ μου φώναζες, σκεφτόμουν ότι δε μ’ αγαπάς πια.
● Ενώ εσύ μου φώναζες, μου μάθαινες ότι επιτρέπεται να φέρομαι άσχημα σε κά­ποιον πιο α­δύ­να­μο α­πό μένα.
● Ενώ εσύ μου φώναζες, μου μάθαινες πώς να φερθώ στα παιδιά μου όταν με­γα­λώ­σω.
● Ενώ εσύ μου φώναζες, δε φανταζόσουν τον αγώνα που πρέπει να δώσω τώρα που με­γά­λω­σα, για να μη γίνω σαν εσένα.

ΠΗΓΗ: paidikigonia.blogspot.gr (08.07.2015) ● ΕΙΚΟΝΑ: mikroimegaloi.gr