27 Δεκεμβρίου 2014

Σχολικές διακοπές ή σχολική... συνέχεια;

(Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας)

Σε όλες τις περιόδους των σχολικών διακοπών (είτε στις πιο σύντομες των Χρι­στου­γέν­νων και του Πάσχα είτε στις μεγαλύτερες σε διάρκεια του καλοκαιριού) τα παι­διά μπορούν να ξε­φύ­γουν από τις υποχρεώσεις του σχολείου, να ξεκουραστούν, να βρεθούν με τους φίλους τους, να παίξουν, να πε­ράσουν χρόνο με τους γονείς και τους συγγενείς τους, να κάνουν βόλ­τες και εκδρομές, να δουν θέ­ατρο, να πάνε σι­νε­μά.

Τις ίδιες ακριβώς περιόδους ένα από τα βασικά άγχη που αντιμετωπίζουν οι γονείς εί­ναι πώς θα διαχειριστούν την επαφή των παιδιών με το διάβασμα. Θα τα αφήσουν α­πο­λύ­τως ε­λεύ­θε­ρα, χωρίς καμία επαφή με το σχολικό βιβλίο, ή θα προσπαθήσουν ε­ξαρ­χής να το εντάξουν στην καθημερινό­τητα των διακοπών;

Υπάρχουν μερικές βασικές αρχές, οι οποίες –χωρίς να αποτελούν έτοιμες λύσεις– μπο­ρούν να βοη­θήσουν να οργανωθεί με εποικοδομητικό τρόπο ο χρόνος των παι­διών. Αυτές είναι οι ε­ξής:

1. Τα παιδιά έχουν απόλυτη ανάγκη να ξεκουραστούν και να χαλαρώσουν. Όλα τα παι­διά δου­λεύ­ουν σκληρά στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, καθώς, εκτός από τις σχο­λι­κές δρα­στη­ρι­ό­τη­τες, απασχολούνται και με αρκετές εξωσχολικές, όπως ξέ­νες γλώσ­σες, μουσική και αθλητισμό. Αν α­να­λο­γι­στούμε τις υποχρεώσεις στις ο­ποί­ες κα­λού­νται να ανταποκριθούν κα­θη­με­ρι­νά, θα δι­α­πι­στώ­σου­με ότι πολλές φο­ρές το η­με­ρή­σι­ο πρόγραμμά τους είναι ε­πι­βα­ρυ­μέ­νο πε­ρισσότερο και από αυτό των ε­νη­λί­κων. Τα παιδιά, επομένως, έχουν απόλυτη α­νά­γκη για ξεκούραση.
● Άλλωστε, δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι διακοπές δεν εντάχθηκαν τυχαία στη ροή της σχο­λι­κής χρονιάς. Ο στόχος τους εί­ναι ακριβώς να δώσουν την ευκαιρία στα παι­διά να ε­πα­να­κτή­σουν την ενέργεια που χρειάζονται και να ξεκουραστούν α­πό τις υ­πο­χρε­ώ­σεις, την πίεση και το άγχος της σχολικής πραγματικότητας, ώ­στε να ε­πα­νέλ­θουν με νέες δυ­νά­μεις στη συ­νέ­χει­α της μαθητικής τους διαδρομής. Συ­νε­πώς, το παι­χνί­δι και η αποχή από την πίεση των κα­θη­με­ρι­νών σχολικών υ­πο­χρε­ώ­σε­ων εί­ναι κάτι παραπάνω α­πό αναγκαία.

2. Σεβόμαστε τον ελεύθερο χρόνο τους. Οι διακοπές σημαίνουν το ίδιο για όλους, μι­κρούς και με­γά­λους: Ελεύθερος χρόνος. Χρόνος που διατίθεται κατά βούληση, χρό­νος ξεκούρασης και δι­α­σκέ­δα­σης, ύπνου, χαράς, παιχνιδιού και ξε­γνοιασιάς. Α­πο­τε­λούν και μια πολύ καλή ευ­και­ρί­α για τα μέ­λη της οικογένειας να βρεθούν όλοι μα­ζί και για περισσότερο χρόνο. Ε­πο­μέ­νως, οι γονείς μπο­ρούν να αφιερώσουν ποι­ο­τι­κό χρόνο στα παι­διά και να απολαύσουν μα­ζί τους κοινές δρα­στη­ρι­ό­τη­τες, οι ο­ποί­ες δέ­νουν ακόμη περισσότερο τα μέλη της οι­κο­γέ­νει­ας, κα­θώς τα παιδιά μπο­ρούν να χα­ρούν τη γονική παρουσία και φροντίδα χωρίς χρονικούς πε­ρι­ο­ρι­σμούς και πιέσεις για μελέτη και άλ­λα καθημερινά καθήκοντα.

3. Τα ενθαρρύνουμε να απολαύσουν την ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων. Η επαφή των παι­διών με το διάβασμα μπορεί να συνεχιστεί με τα εξωσχολικά βιβλία, τα ο­ποί­α δεν ε­μπε­ρι­έ­χουν το στοι­χεί­ο της «υποχρέωσης», γεγονός που τα καθιστά πε­ρισ­σό­τε­ρο ελκυστικά. Το καλό εξωσχολικό βι­βλίο μορφώνει, ψυχαγωγεί, ανοίγει πε­ραι­τέ­ρω τους ορίζοντες των παι­διών στη σκέψη και τη φα­ντα­σί­α. Ωστόσο, είναι ση­μα­ντι­κό να τα ενθαρρύνουμε να επιλέγουν τα ίδια βιβλία που τα εν­δι­α­φέ­ρουν και να σε­βό­μα­στε τις επιλογές τους, καθώς τα παιδιά έ­χουν δείξει ότι αγαπούν το βι­βλί­ο ό­ταν τους προσφέρεται ως μέσο χαράς και διασκέδασης. Αρ­κεί να σε­βα­στού­με τις α­πό­ψεις τους. Άλ­λω­στε, δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι αν οι διακοπές συ­νε­πά­γο­νται την ανεμελιά και το παιχνίδι, το βι­βλί­ο πρέπει να έχει παρόμοιο ρόλο.

4. Σεβόμαστε την προσωπικότητά τους. Δεν υπάρχουν έτοιμες λύσεις που μπορούν να ε­φαρ­μο­στούν σε κάθε παιδί. Το καθένα έχει τη δική του ξεχωριστή προ­σω­πι­κό­τη­τα και με βά­ση τις ι­δι­αί­τε­ρες ανάγκες του διαμορφώνουμε την προσέγ­γισή μας α­πέ­να­ντί του. Έτσι, δε θα πρέ­πει να τα πι­έ­ζου­με, επειδή ενδεχομένως κάποια άλλα παι­διά γνωστών ή φίλων επιλέγουν κα­τά τη διάρκεια των διακοπών τους να α­σχο­λη­θούν με επαναλήψεις της σχολικής ύλης ούτε βέ­βαι­α προσπαθούμε να τους ε­πι­βάλ­λου­με να διαβάζουν εξωσχολικά βιβλία παρά τη θέλησή τους.

5. Συμβουλευόμαστε τους εκπαιδευτικούς τους για τα κενά που πιθανόν α­ντι­με­τω­πί­ζουν στη σχο­λι­κή ύλη. Είναι πολύ χρήσιμο στο τέλος κάθε σχολικής περιόδου, λί­γο πριν ξε­κι­νή­σουν οι σχο­λι­κές διακοπές, να επικοινωνήσουμε με τους δασκάλους ή τους καθηγητές των παιδιών για εν­δε­χό­με­να κενά που πι­θανόν έχουν σε σχέση με τη διδακτέα ύλη. Αν ε­πι­λέ­ξου­με, λοιπόν, στις διακοπές να καλύψουμε κά­ποια από αυ­τά τα κενά, οι παρεμβάσεις μας θα πρέπει να είναι επιλεκτικές και στο­χευ­μένες στα μαθήματα που το έχουν περισσότερο α­νά­γκη, χωρίς να ασκούμε πίεση.

6. Τα προετοιμάζουμε σταδιακά τις τελευταίες ημέρες των δι­α­κοπών για ε­πα­νέ­ντα­ξη στο σχο­λικό πρόγραμμα. Τις τελευταίες ημέρες των διακοπών δι­α­μορ­φώ­νου­με από κοινού με τα παιδιά έ­να πρόγραμμα, το οποίο θα τα βοηθήσει να ε­ντα­χθούν ξα­νά στον ρυθμό του σχο­λεί­ου. Σιγά σιγά η ε­πα­φή τους με τα σχολικά βιβλία γί­νε­ται ε­ντο­νό­τε­ρη, ολοκληρώνουν τις ερ­γα­σί­ες που τους είχαν α­να­τε­θεί κατά τη δι­άρ­κει­α των διακοπών, ο χρόνος πα­ρα­κο­λού­θη­σης τηλεόρασης μειώνεται ση­μα­ντι­κά, κοι­μού­νται και ξυπνούν νωρίτερα σε σχέση με το προ­η­γού­με­νο διάστημα, ώ­στε η με­τά­βα­ση στη σχο­λι­κή πραγ­ματικότητα να γίνει με μεγαλύτερη ευ­κο­λί­α.

Συνοψίζοντας, δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η συμμετοχή του ίδιου του παιδιού στον σχε­δι­α­σμό του προγράμματος που θα ακολουθήσουμε στις διακοπές κρίνεται α­πα­ραί­τη­τη, καθώς θα πρέπει να συ­ζητήσουμε αναλυτικά μαζί του και να συ­να­πο­φα­σί­σου­με, μεταξύ άλλων, ποια θα πρέπει να είναι η θέση του διαβάσματος.

Σε κάθε περίπτωση, δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό που προέχει είναι να ξε­κου­ρα­στούν τα παι­διά και να απολαύσουν την περίοδο των διακοπών τους.

ΠΗΓΗ: agriniopress.gr (22.12.2014)