4 Μαΐου 2017

Εμβόλια: Ένα τεράστιο επίτευγμα της Ιατρικής

(αν. καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ)

Πάνω από τρεις χιλιάδες χρόνια έχουν περάσει από τότε που ο φαραώ της Αι­γύ­πτου Ραμ­σής ο 5ος καταγράφηκε ως το πρώτο διάσημο θύμα της πρώτης ιστορικά ε­πι­δη­μί­ας στον κό­σμο, της ευ­λο­γιάς. Από τότε, και μέχρι την εξάλειψη της νόσου στο τέ­λος της δεκαετίας του ’70, δεκάδες ε­κα­τομ­μύ­ρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους α­πό αυ­τήν. Συντριπτικά πε­ρισ­σό­τε­ροι όμως είναι εκείνοι που διασώθηκαν χά­ρη στο εμ­βό­λι­ο κατά της ευλογιάς, το πρώτο εμ­βό­λι­ο που αναφέρεται στην ι­στο­ρί­α της Ι­α­τρι­κής. Οι εμβολιασμοί κατά της ευλογιάς ε­φαρ­μό­σθη­καν συστηματικά σε πα­γκό­σμι­ο ε­πί­πε­δο από το 1956 και οδήγησαν στην εξάλειψη της νό­σου, η οποία α­να­κοι­νώ­θη­κε ε­πι­σή­μως από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) στις 8/5/1980.

Η ανακάλυψη και συστηματική χρήση των εμβολίων αποτελεί έναν από τους ση­μα­ντι­κό­τε­ρους –αν ό­χι τον σημαντικότερο– σταθμούς στον αγώνα για την προστασία της δημόσιας υ­γεί­ας. Στο πλαίσιο αυ­τό ο ΠΟΥ έχει καθιερώσει τον εορτασμό της Ευ­ρω­παϊ­κής Εβδομάδας Εμ­βο­λι­α­σμών από τις 24 έ­ως τις 30 Απριλίου κάθε χρόνο με στόχο την πρόκληση και τον συ­ντο­νι­σμό ενημερωτικών δράσεων για τη σπου­δαι­ό­τη­τα των εμβολιασμών αλλά και την αύ­ξη­ση της εμβολιαστικής κάλυψης του πλη­θυ­σμού.

Δυστυχώς, παρόλο που χάρη στα εμβόλια ασθένειες όπως η ευλογιά ή η πανώλη έ­χουν ε­ξα­λει­φθεί, παρόλο που οι σημερινοί παιδίατροι γνωρίζουν π.χ. τη δι­φθε­ρί­τι­δα μό­νο μέσα από τα βιβλία Ι­α­τρι­κής, η παράνοια της τελευταίας εικοσαετίας, που –κατ’ ευφημισμόν– ο­νο­μά­ζε­ται «αντιεμβολιαστικό κίνημα», απειλεί διαχρονικά αυ­τό το τεράστιο επίτευγμα της Ιατρικής: τα εμβόλια και τη συ­στη­μα­τι­κή τους ε­φαρ­μο­γή.

Η φωτιά που άναψε το 1998 ο ανεκδιήγητος Βρετανός «ερευνητής» Andrew Wake­field ό­ταν, μέ­σω δημοσίευσης έρευνας-απάτης στο The Lancet, ισχυρίστηκε την ύ­παρ­ξη συν­δέ­σμου με­τα­ξύ αυ­τι­σμού και εμβολίων, συνεχίζει να καίει και να στοι­χί­ζει ζω­ές αθώων παιδιών, τα ο­ποί­α άφρονες γο­νείς αφήνουν ανεμβολίαστα. Υ­πέ­ρο­γκα πο­σά δαπανήθηκαν και πε­ρί­που 26 ε­κα­τομ­μύ­ρι­α παιδιά ε­ρευ­νή­θη­καν προ­κει­μέ­νου να ελεγχθεί τυχόν βασιμότητα των ι­σχυ­ρι­σμών του Wakefield. Όλες οι σχε­τικές έ­ρευ­νες κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα: δεν υ­πάρ­χει κα­μί­α συ­σχέ­τι­ση με­τα­ξύ εμ­βο­λί­ων και αυτισμού. Το επιστημονικό περιοδικό ζήτησε συ­γνώ­μη, α­φαι­ρέ­θη­κε η ά­δει­α άσκησης ε­παγ­γέλ­μα­τος από τον Wakefield, αλλά το κακό είχε γί­νει. Η α­νά­πτυ­ξη των νέων μέσων επικοινωνίας, που ως γνωστόν ευνοούν την ταχεία δι­ά­δο­ση και των πά­σης φύσεως θεωριών συνωμοσίας, συνέβαλε στην ενδυνάμωση της φωνής ό­σων πο­λε­μούν τα εμβόλια.

Κι ενώ θα μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε ελαφρυντικά στον απλό πολίτη, που δεν μπο­ρεί να δια­χω­ρί­σει την ήρα από το στάρι μέσα σε έναν ωκεανό πληροφοριών, εί­ναι αδιανόητο να α­πο­δε­χθού­με πως υπάρχουν γιατροί που αρνούνται την α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα και ασφάλεια των εμβολίων. Έ­χο­ντας ασκήσει την Ιατρική επί 40 συ­να­πτά έτη, έχοντας εργαστεί επί του πε­δί­ου στον α­να­πτυσ­σό­με­νο κόσμο και έ­χο­ντας δι­α­πι­στώ­σει με τα μάτια μου τι σημαίνει μια φτω­χή χώρα να μην μπορεί να εμ­βο­λιά­σει τα παιδιά της, καταδικάζω με τον πλέον κα­τη­γο­ρη­μα­τι­κό τρόπο όλους εκείνους τους ε­παγ­γελ­μα­τί­ες υγείας που από το ασφαλές τους γραφείο ε­ξα­πο­λύ­ουν μύδρους φα­ντα­σι­ο­πλη­ξί­ας κα­τά των εμβολίων. Οι γιατροί, όλοι οι ε­παγ­γελ­μα­τί­ες υ­γεί­ας, δεν έ­χου­με την πολυτέλεια να πα­ρα­μέ­νου­με απαθείς· οφείλουμε να υ­ψώ­σου­με σθε­να­ρή φω­νή ενάντια στον παραλογισμό. Τα εμβόλια είναι α­πο­τε­λε­σμα­τι­κά και προ­στα­τεύ­ουν τη ζωή των παιδιών μας.

ΠΗΓΗ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (25.04.2017)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: εμβολιασμός

3 Μαΐου 2017

Γονείς: Όλο και πιο διστακτικοί
έναντι του εμβολιασμού

Ανησυχητικές διαστάσεις αρχίζει να λαμβάνει και στην Ελλάδα το α­ντι­εμ­βο­λι­α­στι­κό κί­νη­μα. Ό­λο και πιο συχνά οι παιδίατροι καλούνται να καθησυχάσουν τους γο­νείς που προ­σέρ­χο­νται στα ι­α­τρεί­α τους με ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια των εμ­βο­λί­ων. «Η εντύπωση που έ­χου­με είναι ό­τι το φαινόμενο μέρα με τη μέρα με­γα­λώ­νει», ανέφερε η κ. Μαρία Θε­ο­δω­ρί­δου, ομότιμος κα­θη­γή­τρια Παιδιατρικής στην Ι­α­τρι­κή Σχολή Αθηνών, σε ενημερωτική εκ­δή­λω­ση που διοργάνωσε το Κέ­ντρο Ε­λέγ­χου και Πρόληψης Νοσημάτων με αφορμή την Ευ­ρω­παϊ­κή Εβδομάδα Εμ­βο­λι­α­σμών (24-30 Απριλίου 2017).


«Μελέτη του 2012 του ΚΕΕΛΠΝΟ κατέδειξε ότι στους 100 γονείς ο ένας αρνείται να κά­νει το εμ­βό­λι­ο. Τώρα μπορεί να έχει φθάσει να αρνούνται δέκα στους 100 γο­νείς. Αυ­τό που βλέ­που­με είναι ό­τι από τους πέντε γονείς που θα έρθουν στο ι­α­τρεί­ο οι τέσ­σε­ρις θα εκφράσουν τη διστακτικότητά τους για τους εμβολιασμούς. Άλ­λος θα ρω­τή­σει μήπως δε θα πρέπει να κά­νει όλα τα εμβόλια στο παιδί του, άλ­λος θα ζη­τή­σει να γίνουν τα εμβόλια αργότερα και άλ­λος μπορεί να μεταφέρει κάτι που ά­κου­σε σχε­τι­κά με την ασφάλεια των εμβολίων, ζη­τώ­ντας την άποψη του για­τρού», ση­μεί­ω­σε η κ. Θεοδωρίδου, καταλήγοντας ότι «τα εμβόλια είναι θύ­μα­τα της ί­διας της ε­πι­τυ­χί­ας τους. Πολλές ασθένειες έχουν εξαλειφθεί λόγω των εμβολίων και δε θυ­μού­νται πλέον οι νέοι την εγκεφαλίτιδα ως επιπλοκή της ιλαράς ή τα ά­το­μα με κι­νη­τι­κές δυ­σκο­λί­ες λόγω της πολιομυελίτιδας». Τα πο­σο­στά εμ­βο­λι­α­στι­κής κά­λυ­ψης παραμένουν στην Ελλάδα υψηλά, γεγονός που έχει οδηγήσει στην «ε­κ­ρί­­ζω­­ση» ή και εξαφάνιση νο­ση­μά­των. Όπως ανέφερε η κ. Θεανώ Γε­ωρ­γα­κο­πού­λου, υ­πεύ­θυ­νη του Τμήματος Ε­πι­δη­μι­ο­λο­γι­κής Επιτήρησης του ΚΕΕΛΠΝΟ, από το 2002 η Ελλάδα έ­χει α­να­κη­ρυ­χθεί χώρα «ελεύθερη πο­λι­ο­μυ­ε­λί­τι­δας», ενώ κανένα κρού­σμα ιλαράς δεν έχει δηλωθεί από τις αρ­χές του 2016 έως τον Απρίλιο του 2017.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του ΚΕ­ΕΛ­ΠΝΟ ή ε­δώ.

ΠΗΓΗ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (26.04.2017) / Πέννυ Μπουλούτζα


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: εμβολιασμός