4 Μαΐου 2017

Εμβόλια: Ένα τεράστιο επίτευγμα της Ιατρικής

(αν. καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ)

Πάνω από τρεις χιλιάδες χρόνια έχουν περάσει από τότε που ο φαραώ της Αιγύπτου Ραμ­σής ο 5ος καταγράφηκε ως το πρώτο διάσημο θύμα της πρώτης ιστορικά επιδημίας στον κό­σμο, της ευ­λο­γιάς. Από τότε, και μέχρι την εξάλειψη της νόσου στο τέλος της δεκαετίας του ’70, δεκάδες ε­κα­τομ­μύ­ρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από αυτήν. Συντριπτικά πε­ρισ­σό­τε­ροι όμως είναι εκείνοι που διασώθηκαν χάρη στο εμβόλιο κατά της ευλογιάς, το πρώτο εμ­βό­λι­ο που αναφέρεται στην ι­στο­ρί­α της Ιατρικής. Οι εμβολιασμοί κατά της ευλογιάς ε­φαρ­μό­σθη­καν συστηματικά σε παγκόσμιο επίπεδο από το 1956 και οδήγησαν στην εξάλειψη της νό­σου, η οποία ανακοινώθηκε επισήμως από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) στις 8/5/1980.

Η ανακάλυψη και συστηματική χρήση των εμβολίων αποτελεί έναν από τους ση­μα­ντι­κό­τε­ρους –αν ό­χι τον σημαντικότερο– σταθμούς στον αγώνα για την προστασία της δημόσιας υ­γεί­ας. Στο πλαίσιο αυ­τό ο ΠΟΥ έχει καθιερώσει τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Εμ­βο­λι­α­σμών από τις 24 έ­ως τις 30 Απριλίου κάθε χρόνο με στόχο την πρόκληση και τον συ­ντο­νι­σμό ενημερωτικών δράσεων για τη σπουδαιότητα των εμβολιασμών αλλά και την αύ­ξη­ση της εμβολιαστικής κάλυψης του πλη­θυ­σμού.

Δυστυχώς, παρόλο που χάρη στα εμβόλια ασθένειες όπως η ευλογιά ή η πανώλη έχουν ε­ξα­λει­φθεί, παρόλο που οι σημερινοί παιδίατροι γνωρίζουν π.χ. τη διφθερίτιδα μόνο μέσα από τα βιβλία Ι­α­τρι­κής, η παράνοια της τελευταίας εικοσαετίας, που –κατ’ ευφημισμόν– ο­νο­μά­ζε­ται «αντιεμβολιαστικό κίνημα», απειλεί διαχρονικά αυτό το τεράστιο επίτευγμα της Ιατρικής: τα εμβόλια και τη συ­στη­μα­τι­κή τους εφαρμογή.

Η φωτιά που άναψε το 1998 ο ανεκδιήγητος Βρετανός «ερευνητής» Andrew Wakefield ό­ταν, μέ­σω δημοσίευσης έρευνας-απάτης στο The Lancet, ισχυρίστηκε την ύπαρξη συν­δέ­σμου με­τα­ξύ αυ­τι­σμού και εμβολίων, συνεχίζει να καίει και να στοιχίζει ζωές αθώων παιδιών, τα ο­ποί­α άφρονες γο­νείς αφήνουν ανεμβολίαστα. Υπέρογκα ποσά δαπανήθηκαν και πε­ρί­που 26 ε­κα­τομ­μύ­ρι­α παιδιά ε­ρευ­νή­θη­καν προκειμένου να ελεγχθεί τυχόν βασιμότητα των ι­σχυ­ρι­σμών του Wakefield. Όλες οι σχε­τικές έρευνες κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα: δεν υ­πάρ­χει κα­μί­α συ­σχέ­τι­ση μεταξύ εμβολίων και αυτισμού. Το επιστημονικό περιοδικό ζήτησε συ­γνώ­μη, α­φαι­ρέ­θη­κε η άδεια άσκησης ε­παγ­γέλ­μα­τος από τον Wakefield, αλλά το κακό είχε γί­νει. Η α­νά­πτυ­ξη των νέων μέσων επικοινωνίας, που ως γνωστόν ευνοούν την ταχεία δι­ά­δο­ση και των πά­σης φύσεως θεωριών συνωμοσίας, συνέβαλε στην ενδυνάμωση της φωνής ό­σων πο­λε­μούν τα εμβόλια.

Κι ενώ θα μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε ελαφρυντικά στον απλό πολίτη, που δεν μπορεί να δια­χω­ρί­σει την ήρα από το στάρι μέσα σε έναν ωκεανό πληροφοριών, είναι αδιανόητο να α­πο­δε­χθού­με πως υπάρχουν γιατροί που αρνούνται την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των εμβολίων. Έ­χο­ντας ασκήσει την Ιατρική επί 40 συναπτά έτη, έχοντας εργαστεί επί του πε­δί­ου στον α­να­πτυσ­σό­με­νο κόσμο και έχοντας διαπιστώσει με τα μάτια μου τι σημαίνει μια φτω­χή χώρα να μην μπορεί να εμ­βο­λιά­σει τα παιδιά της, καταδικάζω με τον πλέον κα­τη­γο­ρη­μα­τι­κό τρόπο όλους εκείνους τους ε­παγ­γελ­μα­τί­ες υγείας που από το ασφαλές τους γραφείο ε­ξα­πο­λύ­ουν μύδρους φαντασιοπληξίας κα­τά των εμβολίων. Οι γιατροί, όλοι οι επαγγελματίες υ­γεί­ας, δεν έχουμε την πολυτέλεια να πα­ρα­μέ­νου­με απαθείς· οφείλουμε να υψώσουμε σθε­να­ρή φωνή ενάντια στον παραλογισμό. Τα εμβόλια είναι α­ποτελεσματικά και προστατεύουν τη ζωή των παιδιών μας.

ΠΗΓΗ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (25.04.2017)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: εμβολιασμός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου