3 Μαΐου 2017

Γονείς: Όλο και πιο διστακτικοί
έναντι του εμβολιασμού

Ανησυχητικές διαστάσεις αρχίζει να λαμβάνει και στην Ελλάδα το α­ντι­εμ­βο­λι­α­στι­κό κί­νη­μα. Ό­λο και πιο συχνά οι παιδίατροι καλούνται να καθησυχάσουν τους γο­νείς που προ­σέρ­χο­νται στα ι­α­τρεί­α τους με ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια των εμ­βο­λί­ων. «Η εντύπωση που έ­χου­με είναι ό­τι το φαινόμενο μέρα με τη μέρα με­γα­λώ­νει», ανέφερε η κ. Μαρία Θε­ο­δω­ρί­δου, ομότιμος κα­θη­γή­τρια Παιδιατρικής στην Ι­α­τρι­κή Σχολή Αθηνών, σε ενημερωτική εκ­δή­λω­ση που διοργάνωσε το Κέ­ντρο Ε­λέγ­χου και Πρόληψης Νοσημάτων με αφορμή την Ευ­ρω­παϊ­κή Εβδομάδα Εμ­βο­λι­α­σμών (24-30 Απριλίου 2017).


«Μελέτη του 2012 του ΚΕΕΛΠΝΟ κατέδειξε ότι στους 100 γονείς ο ένας αρνείται να κά­νει το εμ­βό­λι­ο. Τώρα μπορεί να έχει φθάσει να αρνούνται δέκα στους 100 γο­νείς. Αυ­τό που βλέ­που­με είναι ό­τι από τους πέντε γονείς που θα έρθουν στο ι­α­τρεί­ο οι τέσ­σε­ρις θα εκφράσουν τη διστακτικότητά τους για τους εμβολιασμούς. Άλ­λος θα ρω­τή­σει μήπως δε θα πρέπει να κά­νει όλα τα εμβόλια στο παιδί του, άλ­λος θα ζη­τή­σει να γίνουν τα εμβόλια αργότερα και άλ­λος μπορεί να μεταφέρει κάτι που ά­κου­σε σχε­τι­κά με την ασφάλεια των εμβολίων, ζη­τώ­ντας την άποψη του για­τρού», ση­μεί­ω­σε η κ. Θεοδωρίδου, καταλήγοντας ότι «τα εμβόλια είναι θύ­μα­τα της ί­διας της ε­πι­τυ­χί­ας τους. Πολλές ασθένειες έχουν εξαλειφθεί λόγω των εμβολίων και δε θυ­μού­νται πλέον οι νέοι την εγκεφαλίτιδα ως επιπλοκή της ιλαράς ή τα ά­το­μα με κι­νη­τι­κές δυ­σκο­λί­ες λόγω της πολιομυελίτιδας». Τα πο­σο­στά εμ­βο­λι­α­στι­κής κά­λυ­ψης παραμένουν στην Ελλάδα υψηλά, γεγονός που έχει οδηγήσει στην «ε­κ­ρί­­ζω­­ση» ή και εξαφάνιση νο­ση­μά­των. Όπως ανέφερε η κ. Θεανώ Γε­ωρ­γα­κο­πού­λου, υ­πεύ­θυ­νη του Τμήματος Ε­πι­δη­μι­ο­λο­γι­κής Επιτήρησης του ΚΕΕΛΠΝΟ, από το 2002 η Ελλάδα έ­χει α­να­κη­ρυ­χθεί χώρα «ελεύθερη πο­λι­ο­μυ­ε­λί­τι­δας», ενώ κανένα κρού­σμα ιλαράς δεν έχει δηλωθεί από τις αρ­χές του 2016 έως τον Απρίλιο του 2017.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του ΚΕ­ΕΛ­ΠΝΟ ή ε­δώ.

ΠΗΓΗ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (26.04.2017) / Πέννυ Μπουλούτζα


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: εμβολιασμός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου