5 Νοεμβρίου 2010

Το βάρος της σχολικής τσάντας

Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας

Με αφορμή ερωτήματα που διατυπώνονται σχετικά με το βάρος της σχολικής τσά­ντας των μα­θη­τών του Δημοτικού Σχολείου, σας γνωρίζουμε ότι το Παι­δα­γω­γι­κό Ιν­στι­τού­το με την υπ’ α­ριθμ. 3/2008 Πράξη του εισηγείται ορισμένα μέτρα για την α­ντι­με­τώ­πι­ση του παραπάνω θέ­μα­τος:

1. Κατά την κρίση του δασκάλου, ορισμένα βιβλία ή τετράδια εργασιών να πα­ρα­μέ­νουν στο σχο­λεί­­ο, κάτω από το θρανίο εκάστου μαθητή ή σε ειδικές κλει­στές προ­θή­κες, κυρίως στην πε­ρί­πτω­ση που η αίθουσα υποδέχεται τμήμα του Ο­λο­ή­με­ρου σχο­λεί­ου ή στην περίπτωση που το σχολείο λει­τουργεί πρωί απόγευμα (δι­πλο­βάρ­δια).

2. Βιβλία που θα μπορούσαν να παραμείνουν στο σχολείο: Τα βιβλία Γραμματικής, βι­βλί­ο μα­θη­τή Φυσικών, Εικαστικών, Φυσικής Αγωγής, Μουσικής, Λεξικών, τα Αν­θο­λό­γι­α, καθώς και τα τετράδια εργασιών ορισμένων μαθημάτων, όπως Γε­ω­γρα­φί­ας, Ιστορίας κτλ.

3. Ορισμένα τετράδια μαθητών, όπως το τετράδιο Ορθογραφίας.

ΠΗΓΗ: Εγκύκλιος Φ.12/472/40340/Γ1/15.04.2008
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: