3 Νοεμβρίου 2010

Σχολικά κυλικεία: κερδοσκοπία ή υγεία;

Από το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών

Παρά την ύπαρξη του νομοθετικού πλαισίου και επειδή κάθε χρόνο πολλά κυλικεία διαθέτουν μη ε­γκεκριμένα είδη με επιχείρημα την οικονομική απόδοση της επιχείρησης ή τη δυνατότητα των μαθη­τών να προμηθεύονται τα απαγορευμένα είδη από τα γειτονικά καταστήματα, ζη­τού­με άμεσους και αυστηρούς ελέγχους από τους αρμόδιους φορείς (Διευθύνσεις Υγείας των Νο­μαρ­χι­α­κών Αυτοδιοική­σεων της χώρας) και τις περιφερειακές Διευθύνσεις του Ε.Φ.Ε.Τ.

Ως γονείς, βέβαια, οφείλουμε:

● Να διεκδικήσουμε μέσω των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων την ενεργοποίηση της θε­σμο­θε­τη­μέ­­νης σχολικής επιτροπής και σ’ αυτόν τον τομέα. Οι σχολικές επιτροπές, σύμφωνα με τον Ν.1894/90 (ΦΕΚ 110/27-08-90 Α΄), είναι υπεύθυνες για την ανάθεση της λειτουργίας των κυλικείων των δημό­σιων σχολείων και την εκμετάλλευσή τους. Οι επιτροπές, λοιπόν, πρέ­πει να ασκούν εποπτεία στα κυλικεία και να καταγγέλλουν στους αρμόδιους φορείς τυχόν πα­ρα­βι­ά­σεις της νομοθεσίας.

● Να απαιτήσουμε και να επιβάλλουμε την εφαρμογή της υγειονομικής διάταξης από τους αρ­μό­δι­­ους φορείς της πολιτείας.

● Να ζητήσουμε οι ίδιοι ενημέρωση και επιμόρφωση σε θέματα υγιεινής διατροφής.

● Να προσέξουμε τις διατροφικές συνήθειες της οικογένειάς μας, ώστε να μην οδηγούμε τα παι­διά στην απροβλημάτιστη κατανάλωση βλαβερών προϊόντων.

Οι μαθητές πρέπει να επιμορφώνονται για τη σωστή διατροφή μέσα από ειδικά προ­γράμ­μα­τα αγω­γής καταναλωτή στα σχολεία. Τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να ενταθούν σε α­ριθ­μό και περιε­χόμενο.

ΠΗΓΗ: kepka.org (01.09.2010)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου