29 Αυγούστου 2011

Εκστρατεία κατά της παιδικής κακοποίησης

Από «Το χαμομηλάκι»

Δεν μπορούμε ν’ αλλάξουμε το παρελθόν.
Μπορούμε όμως ν’ αλλάξουμε το μέλλον!

Λαμβάνοντας υπόψη τις τεράστιες ελλείψεις του συστήματος πρόληψης, αρωγής, κα­τα­πο­λέ­μη­σης, προστασίας και αντιμετώπισης του φαινομένου της παιδικής κα­κο­ποί­η­σης και του α­νή­λι­κου θύμα­τος, διεκδικούμε:
● Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για το κακοποιημένο παιδί.
● Πρόληψη από τη μάστιγα της παιδικής κακοποίησης.
● Εισαγωγή στα σχολεία εκπαιδευτικού προγράμματος για την ενημέρωση εκ­παι­δευ­τι­κών, γο­νέ­ων και μαθητών.
● Πρόσληψη παιδοψυχολόγων στα σχολεία για την ανίχνευση περιστατικών κα­κο­ποί­η­σης.
● Συνεργασία με όλους τους φορείς που ασχολούνται με το παιδί για την πρόληψη και την πε­ρί­θαλ­­ψη.
● Κινητοποίηση των πολιτών για την πρόληψη και καταστολή της παιδικής κα­κο­ποί­η­σης.

Διαμαρτυρόμαστε για την κακοποίηση των παιδιών και την
● έλλειψη εξειδικευμένων υπηρεσιών για την αρωγή και υποστήριξη των παιδιών-θυ­μά­των,
● έλλειψη εισαγγελέων ανηλίκων αποκλειστικής απασχόλησης στις εισαγγελίες της χώρας,
● έλλειψη χώρων βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης φιλοξενίας παιδιών-θυ­μά­των,
● έλλειψη προγραμμάτων κοινωνικής ιατρικής στα νοσοκομεία, όπου συχνά φι­λο­ξε­νού­νται παι­διά-θύματα κακοποίησης,
● έλλειψη δομών ψυχιατρικής και ψυχολογικής στήριξης των παιδιών-θυμάτων στην ε­παρ­χί­α,
● έλλειψη ποσοτική εξειδικευμένου προσωπικού στις κατά τόπους νομαρχιακές αυ­το­δι­οι­κή­σεις,
● έλλειψη τμημάτων ανηλίκων στις κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις

και διεκδικούμε την κάλυψή τους.

Συγκεκριμένα απαιτείται:

1. Η δημιουργία τοπικών δικτύων και συντονιστικών φορέων για την πρόληψη και α­ντι­με­τώ­πι­ση της παιδικής κακοποίησης.

2. Η θεσμοθέτηση Εισαγγελέα Ανηλίκων αποκλειστικής απασχόλησης στις μεγάλες ει­σαγ­γε­λί­ες της χώρας (Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Πάτρα).

3. Η ενεργοποίηση του άρθρου 48 του Ν.2447/1996 σχετικά με τη σύσταση ειδικού τμή­μα­τος σε ό­λα τα πολιτικά δικαστήρια, στη δικαιοδοσία του οποίου θα υπάγονται υ­πο­θέ­σεις που α­φο­ρούν α­νη­­λίκους.

4. Η θεσμοθέτηση του Δικαστή Ανηλίκων Θυμάτων, τετραετούς θητείας με ε­ξει­δί­κευ­ση, πε­ντα­ε­τή προϋπηρεσία και ευαισθησία, αρμόδιου να δικάζει υποθέσεις ε­πι­μέ­λει­ας, ε­πι­τρο­πεί­ας, επικοινωνί­ας, πρόσφορου μέτρου που αφορά τον ανήλικο, υι­ο­θε­σί­ας και αναδοχής κτλ.

5. Η ίδρυση της προβλεπόμενης στο άρθρο 49 του Ν.2447/1996 κοινωνικής υ­πη­ρε­σί­ας του πρω­το­­δι­κεί­ου, τουλάχιστον στα μεγάλα πρω­το­δι­κεί­α της χώρας.

6. Σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης του ανήλικου θύματος, προτάθηκε να με­λε­τη­θεί τρο­πο­ποί­η­ση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, σχετικά με την εξέταση του α­νή­λι­κου θύματος κα­τά την ακροαμα­τική και ανακριτική διαδικασία, έτσι ώστε το παι­δί-θύ­μα να μη βιώνει συ­ναι­σθή­μα­τα φόβου, ενο­χής και ανασφάλειας κατά τη δι­α­δι­κα­σί­α αυτή.

7. Η δημιουργία κέντρων υποδοχής παιδιών σε κρίση, όπου θα υπάρχει η δυ­να­τό­τη­τα πα­ρο­χής ια­τρικών και άλλων υπηρεσιών, και η δημιουργία ενδιάμεσων δομών φι­λο­ξε­νί­ας, όπου ο α­νή­λι­κος θα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενηθεί μέχρι να βρε­θεί το κατάλληλο πλαίσιο που θα α­να­λά­βει τη φρο­­ντίδα του.

8. Η δημιουργία χώρων προστασίας ανηλίκων με ιδιαίτερα προβλήματα σωματικής και ψυ­χι­κής υ­γείας, όπου το ανήλικο θύμα θα δέχεται τις κατάλληλες για την πε­ρί­πτω­σή του υ­πη­ρε­σί­ες.

9. Η επιστημονική στελέχωση των χώρων φιλοξενίας και των φορέων κοινωνικής πρό­νοι­ας. Ε­ξει­δί­­κευ­ση, εκπαίδευση και εποπτεία του προσωπικού που ασχολείται με το παιδί-θύμα.

10. Η ανάγκη συστηματικής ανάπτυξης του θεσμού της αναδοχής και της υι­ο­θε­σί­ας, κα­θώς και η μελέτη εναλλακτικών τρόπων στήριξης του παιδιού-θύ­μα­τος και της οι­κο­γέ­νει­άς του.

Σταματήστε την παιδική κακοποίηση! Τώρα, αμέσως!

Είναι ανάγκη όλοι μαζί, το συντομότερο, να πολεμήσουμε τις μάστιγες που ακούν στο όνομα ε­μπο­ρί­α παιδιών, παιδική πορνεία, παιδική πορνογραφία, παιδική κα­κο­ποί­η­ση.

Η διαμαρτυρία θα χρησιμοποιηθεί για να πιέσει κυβερνητικούς πολιτικούς ορ­γα­νι­σμούς, δι­α­δι­κτυ­α­­κούς παρόχους, εταιρείες και νομικούς, ώστε να εξαλειφθεί η παι­δι­κή πορνογραφία στο διαδίκτυο.

Μαζί μπορούμε να εξαλείψουμε την εμπορική εκμετάλλευση των παιδιών. Δε χρει­α­ζό­μα­στε τα χρή­μα­­τά σου. Την υπογραφή σου χρειαζόμαστε.

Αν συμφωνείτε με τα παραπάνω, πατήστε στην εικόνα για να υπογράψετε. Όσο πε­ρισ­σό­τε­ροι συ­νυ­πο­γρά­ψου­με το αίτημα τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ισχύς του!


ΠΗΓΗ: hamomilaki.blogspot.gr (29.05.2009)

2 σχόλια:

Evita είπε...

Σήμερα κάνω την πρώτη μου επίσκεψη στο blog αυτό και για ακόμα μια φορά ενθουσιάζομαι με το πόσο υπέροχοι άνθρωποι υπάρχουν αλλά και έχουν την διάθεση να μεταδώσουν την γνώση τους ή την πληροφορία τους και σε άλλους. Μπράβο στο δάσκαλο 98!!!! Με μια πρώτη ματιά στα ιστολογία αυτά και παρακολουθώ με ενδιαφέρον και με αγωνία θέλω να τα διαβάσω όλα, τώρα όμως. Αυτό το θέμα της κακοποίησης είναι ΤΟΣΟ σοβαρό, αλλά τόσο λίγο απασχολεί το κόσμο σε σχέση με τα τόσα άλλα προβλήματα του. Είμαι συγκλονισμένη κυρίως γιατί ενώ έχω περάσει σαν παιδί τέτοιου είδους ''ενοχλήσεις'' πάνω από μια φορά από απλό χάιδεμα μέχρι και πιο επίμονο και πιεστικό, τώρα που είμαι μητέρα μιας 2χρονης κορούλας δεν με έχει απασχολήσει ακόμα το θέμα να το προφυλάξω μέσα από την πρόληψη. Γιατι? οχι γιατί έπεσα στην παγίδα: αυτά δεν συμβαίνουν σε εμάς, αλλά ασχολούμαι με τόσα άλλα, που έχουν να κάνουν με την διατροφή της το δημιουργικό της παιχνίδι κλπ...... σ'ευχαριστώ πολύ δάσκαλε που χτύπησες το καμπανάκι αλλά και γιατί υπόδειξες και έναν τρόπο για να αρχίσει κάποιος. Οπως και με άλλα πράγματα τελικά δεν υπάρχει ''είναι μικρή ακόμα'' απο 2χρ μπορείς και πρέπει να ξεκινήσεις πολλά! Συγνώμη για την μακρηγορία μου, θα μπορούσα να έλεγα και άλλα άλλα πολλά πολλά, αλλά συγκρατήθηκα.

δάσκαλος98 είπε...

Όταν αναφερόμαστε σε πράγματα τόσο σοβαρά, οφείλουμε και να μακρηγορούμε και να φωνάζουμε, αν χρειαστεί!
Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, Evita. Αν έχεις να πεις κι άλλα, ταιριαστά με το παρόν ιστολόγιο, στείλε μέιλ να τα αναρτήσω!

Δημοσίευση σχολίου