30 Αυγούστου 2011

Προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική
κακοποίηση και εκμετάλλευση

Οι δέκα σημαντικότερες προτάσεις του Συνηγόρου του Παιδιού

(Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού)

1. Καθιέρωση της Εκπαίδευσης στα Δικαιώματα σε όλες τις βαθμίδες της εκ­παί­δευ­σης, ώστε τα παιδιά να μαθαίνουν πώς να προασπίζονται τον εαυτό τους α­πό α­πει­λές, αλλά και να ε­νερ­γο­ποι­ού­νται όταν βλέπουν μια παραβίαση στο πε­ρι­βάλ­λον τους.

2. Εισαγωγή της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας, που θα πρέ­πει να διδάσκεται σε όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά (στο δημοτικό, στο γυ­μνά­σι­ο και στο λύ­κει­ο), για να προστατεύονται καλύτερα από σχετικούς κιν­δύ­νους.

3. Επιμόρφωση των νηπιαγωγών και των εκπαιδευτικών για την αναγνώριση και α­ντι­με­τώ­πι­ση περι­στατικών σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

4. Παροχή δυνατότητας στα παιδιά να μιλούν με εχεμύθεια σε ειδικούς ψυχικής υ­γεί­ας ή κοι­νω­νι­κούς λειτουργούς, ακόμη και χωρίς τη συναίνεση των γονιών τους.

5. Περιορισμός των πολλαπλών καταθέσεων των ανήλικων θυμάτων και, προς τού­το, α­ξι­ο­ποί­η­ση ει­δικών ψυχικής υγείας και της προβλεπόμενης από τον νόμο δυ­να­τό­τη­τας βι­ντε­ο­σκό­πη­σης των συνε­ντεύξεων.

6. Καλύτερη προστασία των παιδιών-θυμάτων τόσο κατά τον χρόνο της κα­ταγ­γε­λί­ας ό­σο και ε­φό­σον κριθεί σκόπιμη η απομάκρυνση από το σπίτι τους.

7. Καθιέρωση χρήσης πρωτοκόλλων αναφοράς και παραπομπών για περιστατικά κα­κο­ποί­η­σης από όλους τους επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά.

8. Έκδοση οδηγιών που θα απαγορεύουν την άσκηση επαγγέλματος από πρόσωπα που διώ­κο­νται ή έχουν καταδικαστεί για διάπραξη σεξουαλικών αδικημάτων σε βά­ρος παιδιών και ε­πέ­κτα­ση της α­παγόρευσης και στους εθελοντές.

9. Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ευρέως κοινού για την προ­στα­σί­α των παι­διών αλλά και για το πού μπορεί κανείς να απευθύνει μια κα­ταγ­γε­λί­α για σχε­τι­κές πα­ρα­βι­ά­σεις.

10. Λειτουργία κέντρων συγκέντρωσης δεδομένων και πληροφοριών για την πα­ρα­κο­λού­θη­ση και α­ξιολόγηση του φαινομένου, τηλεφωνικών γραμμών και δομών φι­λο­ξε­νί­ας για τα παι­διά-θύματα. Οι δημόσιοι και μη κυβερνητικοί φορείς που α­να­πτύσ­σουν ήδη τέτοιες υ­πη­ρε­σί­ες θα πρέπει με κάθε τρόπο να στηριχθούν, για να συ­νε­χί­σουν και να βελτιώσουν τη λει­τουρ­γί­α τους.

ΠΗΓΗ: www.0-18.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου