15 Αυγούστου 2011

Όχι βία, όχι σωματική τιμωρία!

Ανοιχτή Επιστολή από το «Δίκτυο για την Πρόληψη και
Καταπολέμηση της Σωματικής Τιμωρίας στα Παιδιά»

Σας καλούμε να πάρετε μέρος στην προσπάθειά μας να βγάλουμε το ξύλο και κάθε μορ­φή βί­ας α­πό τη ζωή μας, να μάθουμε να επικοινωνούμε με μη βίαιους τρόπους σε όλους τους χώ­ρους όπου συνυ­πάρχουμε.

Οι σύγχρονες παιδαγωγικές επιστήμες τονίζουν ότι το ξύλο, όπως και η χρήση βί­ας γε­­νι­­κό­­τε­­ρα, δεν κάνει καλό στα παιδιά. Αντιθέτως:
● Βλάπτει την ψυχική τους ισορροπία.
● Δεν τα συνετίζει πραγματικά.
● Προσβάλλει την προσωπικότητά τους.
● Τα μαθαίνει να χρησιμοποιούν και τα ίδια τη βία για να επιβληθούν.
● Μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε σοβαρές μορφές κακοποίησής τους.

Αυτοί είναι και οι λόγοι για τους οποίους έχει αναπτυχθεί μια παγκόσμια κίνηση για την ε­ξά­λει­ψη της βίας από τη ζωή των παιδιών. Στην Ελλάδα ο νόμος του 2006 για την α­ντι­με­τώ­πι­ση της βίας στην οικογένεια καθιστά σαφές ότι η σωματική τι­μω­ρί­α σε βάρος των παιδιών δεν επιτρέπεται. Η χρήση της σωματικής τιμωρίας δεν ε­πι­τρέ­πε­ται ούτε στο σχολείο και στα ι­­δρύ­­μα­­τα.

Ωστόσο ο νόμος δεν αρκεί. Χρειάζεται να αλλάξουν και οι συνήθειές μας. Να δο­κι­μά­σου­με άλ­λους τρόπους διαπαιδαγώγησης, όπως τον διάλογο, την κατανόηση, την υ­πο­μο­νή και την πει­θώ. Να θέ­σουμε ξεκάθαρους κανόνες με συνέπειες, οι οποίες ό­μως δε θα προσβάλλουν την προσωπικότητα του παιδιού. Και το κυριότερο, με το πα­ρά­δειγ­μά μας να πείσουμε τη νε­ό­τε­ρη γενιά ότι η χρήση βί­ας δεν είναι ο κα­τάλ­λη­λος τρόπος για να αντιμετωπίζουμε τις δυ­σκο­λί­ες μας και να επιβαλλό­μα­στε.

Για να τα πετύχουμε αυτά, χρειάζεται να προσπαθήσουμε όλοι μας. Να συζητάμε, να συμ­­φω­­νού­­με ή να διαφωνούμε και, προπάντων, να εξηγούμε το πώς θα συ­νυ­πάρ­χου­με ει­ρη­νι­κά.

Οι μεγαλύτεροι με το παράδειγμά μας και οι μικρότεροι με τους τρόπους μας, να ε­πι­δι­ώ­κου­με την τήρηση των κανόνων και την επίλυση των προβλημάτων μας, χω­ρίς να προ­σφεύ­γου­με στη βία, που μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις για όλους.

Γιατί είναι δικαίωμα όλων των παιδιών, αλλά και των μεγάλων, να μπορούμε να με­γα­λώ­νου­με και να ζούμε ειρηνικά, χωρίς βία.

Για πολλά χρόνια στη χώρα μας μάθαμε να λέμε ότι «το ξύλο βγήκε από τον Πα­ρά­δει­σο». Σή­με­ρα μπορούμε να υιοθετήσουμε ένα νέο σύνθημα:

«Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο. Ας βγει και από τη ζωή μας!»


ΠΗΓΗ: 0-18.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: