20 Αυγούστου 2011

Ο ρόλος των γονιών στο διαζύγιο

(ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια Ph.D.)

Πόσο βαρύ μπορεί να είναι το διαζύγιο για τον ψυχισμό ενός παιδιού; Μπορεί το δι­α­ζύ­γι­ο στην επο­χή μας να είναι ένα περίπου αναμενόμενο φαινόμενο, ωστόσο για το μι­κρό παιδί α­πο­τε­λεί έναν συμ­βολικό θάνατο.

Πρόκειται για τον κατακερματισμό μιας φαντασιωσικής για το ίδιο οικογενειακής θαλ­πω­ρής. Οι ενο­χές, η θλίψη, η απελπισία, η μοναξιά, ο θυμός το κατακλύζουν. Συ­ναι­σθή­μα­τα που μοιά­ζουν δυσεπί­λυτα μέσα του. Η λανθασμένη πίστη ότι φταίει για την απώλεια αυτή το ο­δη­γεί σε αδιέξοδο. Μπο­ρεί ακόμη να εμφανίσει εφιάλτες, α­πώ­λει­α όρεξης για φαγητό, άγ­χος, μεί­ω­ση της σχολικής απόδο­σης και απομόνωση.

Συνήθης ασυνείδητη ψυχολογική άμυνα που ενεργοποιείται στον ψυχισμό του είναι η άρ­νη­ση. Είναι ένας μηχανισμός που προσωρινά το προστατεύει από την α­ντι­με­τώ­πι­ση της πραγ­μα­τι­κό­τη­τας. Το παιδί φέρεται σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα, σαν οι γο­νείς να είναι μαζί· αρ­νεί­ται την αλλαγή στον εαυτό του και στους φίλους του.

Αν και το διαζύγιο αποτελεί μια στρεσογόνο απώλεια για το παιδί, δεν είναι η βέ­βαι­η κα­τα­στρο­φή της προσωπικότητάς του. Η αντίδρασή του θα εξαρτηθεί από το πώς θα ε­πε­ξερ­γα­στεί την απώλεια, τον βαθμό της οδύνης που θα της αποδώσει, το αν πι­στεύ­ει ότι φταί­ει το ί­διο, την ανθεκτικότητα της προσωπικότητάς του και την ύ­παρ­ξη υποστηρικτικών προ­σώ­πων.

Οι γονείς, όμως, πώς πρέπει να διαχειριστούν το διαζύγιο με το παιδί τους; Κατ’ αρ­χάς, κρα­τώ­ντας μια ειλικρινή στάση απέναντί του, με γνώμονα πάντα το δι­καί­ω­μά του να γνωρίζει την α­λή­θεια. Προτείνονται επίσης:
● Ο διάλογος και η εκμαίευση από το παιδί όλων των συναισθημάτων που το «βα­σα­νί­ζουν».
● Ο σεβασμός ανάμεσα στους γονείς στη μετέπειτα επικοινωνία τους και η α­πο­φυ­γή λε­κτι­κής βί­ας.
● Η υπέρβαση και η οριοθέτηση των συναισθημάτων των γονιών, προκειμένου να προ­στα­τέ­ψουν το παιδί τους.
● Η διασφάλιση από τους γονείς μιας μακροχρόνιας, άνευ όρων, αγάπης, ασφάλειας και στα­θε­ρό­τη­τας στο παιδί, τα οποία έχει τόσο πολλή ανάγκη να πιστέψει ότι δε χά­νει.

Ο αλληλοσπαραγμός των γονιών, η βιαιότητα και ο αλληλοεξευτελισμός τους θα ε­πι­δει­νώ­σουν την προσαρμογή του παιδιού στη νέα πραγματικότητα...

ΠΗΓΗ: ΤΑ ΝΕΑ (10.02.2011)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: διαζύγιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου