20 Αυγούστου 2011

Για να προτιμούν τις υγιεινές τροφές

Οι περισσότεροι γονείς γνωρίζουν καλά ότι η καθημερινή διατροφή των παιδιών α­πο­τε­λεί συ­χνά α­ληθινή πρόκληση. Η ιδιοτροπία στο φαγητό, όμως, αποτελεί φυ­σι­ο­λο­γι­κό τμήμα της α­νά­πτυ­ξης.

Τα μικρά παιδιά είναι εκ φύσεως νεοφοβικά, έχουν δηλαδή έναν έμφυτο φόβο για ο­τι­δή­πο­τε δεν έ­χουν δοκιμάσει. Ακόμη και οι πιο αποφασισμένοι γονείς μπορεί να έρ­θουν αντιμέτωποι με το ακλό­νητο πείσμα του παιδιού να μείνει νηστικό παρά να δο­κι­μά­σει μια νέα γεύση. Το ε­πα­κό­λου­θο είναι να καταθέτουν συχνά τα όπλα, προ­τι­μώ­ντας να του δώσουν ένα μπολ σο­κο­λα­τέ­νια δημητριακά, τα οποία μπορεί να μην εί­ναι ό,τι καλύτερο, αλλά σίγουρα είναι προ­τι­μό­τε­ρα από το τίποτα.

«Πολλοί γονείς νομίζουν πως πρέπει να κάνουν το παιδί τους να φάει κάτι, ο­τι­δή­πο­τε», λέει η κυ­ρί­α Γουόρομπι, διευθύντρια του προγράμματος Προσχολικών Δι­α­τρο­φι­κών Επιστημών στο Πανεπιστή­μιο Ράτγκερς του Νιου Τζέρσι. «Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, όμως, πρέπει απλώς να σερβίρουν στο παιδί τους ποικιλία υγιεινών τρο­φί­μων –και ό,τι φάει».

Ας δούμε έξι από τα συνηθέστερα λάθη που κάνουν οι γονείς όταν ταΐζουν τα παιδιά. Η α­πο­φυ­γή τους μπορεί να τα βοηθήσει, όσο ιδιότροπα κι αν είναι, να τρώνε ποι­κι­λί­α τρο­φί­μων.

1. Διώχνουν τα παιδιά από την κουζίνα. Με τα μάτια της κουζίνας αναμμένα, το νε­ρό να βρά­ζει και τα αιχμηρά μαχαίρια στο χέρι, είναι κατανοητό να μη θέλουν οι γο­νείς τα παιδιά στην κουζίνα όταν μαγειρεύουν. Μελέτες όμως έχουν δείξει ότι η συμ­με­το­χή των παιδιών στην προετοιμασία του γεύματος αποτελεί ένα σημαντικό πρώ­το βήμα για να μάθουν να δο­κι­μά­ζουν νέες γεύσεις. Ερευνη­τές από το Πα­νε­πι­στή­μι­ο Κολούμπια, λ.χ., σε μελέτη με 600 παι­διά διαπίστωσαν ότι εκείνα που συμ­με­τέ­χουν στο μαγείρεμα τουλάχιστον δο­κι­μά­ζουν το φα­γη­τό. «Σε λίγα παιδιά α­ρέ­σουν τα ραδί­κια, αλλά διαπιστώσαμε ότι εάν τα παιδιά κόβουν τα ρα­δί­κια και τα προ­σθέ­τουν σε σαλάτα, τελικά τα λατρεύουν», είπε χαρακτηριστικά η δρ Ι­ζα­μπέλ Κοντέντο, κα­θη­γή­τρι­α Διατροφικής Αγωγής στο Τeachers College του Πα­νε­πι­στη­μί­ου.

2. Κάνουν δίαιτα μπροστά στα παιδιά. Τα παιδιά μιμούνται τις διατροφικές προ­τι­μή­σεις των γο­νιών τους και είναι πιθανότερο να δοκιμάσουν τρόφιμα που βλέπουν να τρώ­νε ο μπα­μπάς ή η μαμά. Μελέτη του Ράτγκερς έδειξε πως τα παιδιά προ­σχο­λι­κής ηλικίας τείνουν να λα­τρεύ­ουν ή να απορ­ρίπτουν τα ίδια φρούτα και λαχανικά με τους γονείς τους. Άλλες με­λέ­τες έ­δει­ξαν ότι τα κορίτσια έ­χουν περισσότερες πι­θα­νό­τη­τες να είναι ιδιότροπα με το φαγητό, εάν στη μαμά τους δεν αρέσουν τα λα­χα­νι­κά. Δεδομένης αυτής της ισχυρής επιρροής, οι γονείς που προσπαθούν να α­δυ­να­τί­σουν πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί με τη δίαιτα μπροστά στο παιδί, δι­ό­τι μπορεί να επηρεάσουν τις αντιλήψεις του για το φαγητό και την υγιεινή δι­α­τρο­φή. Ε­πί­σης μπο­ρεί να το διδάξουν ότι «δίαιτα σημαίνει να μαγειρεύεις, αλλά να μην τρως».

3. Τα πιέζουν να φάνε μια μπουκιά. Το να απαιτεί κανείς από το παιδί να τρώει του­λά­χι­στον μια μπουκιά από κάθε πιάτο είναι πιθανό να αποδειχθεί μπούμερανγκ. Με­λέ­τες έ­χουν δεί­ξει ότι τα παι­διά αντιδρούν με αρνητικό τρόπο, ακόμη και αν η πί­ε­ση συ­νο­δεύ­ε­ται από ε­πι­βρά­βευ­ση. Σε μελέτη, λ.χ., του Πολιτειακού Πα­νε­πι­στη­μί­ου της Πεν­σιλ­βά­νι­α, οι ερευνητές ζή­τη­σαν από τα παιδιά να φάνε λαχανικά και να πιουν γά­λα, προσφέροντάς τους αυ­το­κόλ­λη­τα και χρόνο μπροστά στην τηλεόραση ε­άν το έ­κα­ναν. Αργότερα τα παιδιά εξέφρασαν απέχθεια για τα τρόφιμα. Προ­τι­μό­τε­ρο είναι να βά­ζετε το φαγητό στο τραπέζι και να ενθαρρύνετε το παι­δί να το δο­κι­μά­σει. Μην πα­ρα­πο­νε­θεί­τε, ό­μως, εάν αρνηθεί και μην το επιβραβεύσετε εάν το φά­ει. Ρωτήστε μό­νο εάν θα ήθελε λίγο ακόμα ή σερβίρετε δεύτερη μερίδα στον ε­αυ­τό σας, τη­ρώ­ντας ουδέτερη στάση.

4. Κρατούν τις λιχουδιές σε μέρος όπου δε φθάνει το παιδί. Οι γονείς ανησυχούν ό­τι τα παι­διά τους θα τσιμπολογούν λιχουδιές και έτσι συχνά τις βάζουν στα πιο ψη­λά ντουλάπια. Πο­λυ­ά­ριθ­μες μελέτες όμως έχουν αποδείξει πως όταν ο γονιός πε­ρι­ο­ρί­ζει ένα τρόφιμο, το παι­δί απλώς το θέλει ακόμη περισσότερο και αν δεν μπο­ρέ­σει να το φάει στο σπίτι, είναι πο­λύ πιθανό να το υπερκατα­ναλώσει εκτός σπιτιού μό­λις του δοθεί η δυνατότητα. Το μάθημα για τους γονείς; Μη βάζετε κα­θόλου στο σπί­τι τρόφιμα που πιστεύετε πως δεν πρέπει να φά­ει το παιδί. Αντ’ αυ­τών, α­γο­ρά­ζε­τε υγιεινά σνακ και αφήνετε ελεύθερη την πρόσβαση των παι­διών σε αυ­τά.

5. Σερβίρουν σκέτα λαχανικά. Οι γονείς που προσέχουν τις θερμίδες σερβίρουν στα παι­διά σκέ­τα λα­χα­νι­κά στον ατμό –λογικό είναι τα παιδιά να δυσκολεύονται να τα φά­νε. Οι δι­α­τρο­φο­λό­γοι συνι­στούν στους γονείς να μη διστάζουν να βάλουν στα λα­χα­νι­κά λίγο βούτυρο, ένα ντρέ­σινγκ, μια σος τυριού ή ακόμη και λίγη καφέ ζά­χα­ρη. Ε­πι­πλέ­ον, λίγο λίπος στα λαχανικά, κα­τά προτίμηση ελαιό­λαδο, συμβάλλει στην α­πε­λευ­θέ­ρω­ση των λιποδιαλυτών θρεπτικών συ­στα­τι­κών τους. Όσο για τις λίγες έξ­τρα θερμίδες, σχεδόν επιβάλλονται όταν στόχος είναι η ε­νί­σχυ­ση της θρεπτικής α­ξί­ας ενός πιάτου και η εισαγωγή των παιδιών στον θαυμαστό κό­σμο των σα­λα­τι­κών.

6. Υποκύπτουν εύκολα στην προτίμηση του παιδιού. Η κυρία Γουόρομπι λέει πως συ­χνά α­κού­ει από γονείς την πρόταση «το παιδί μου δεν το τρώει αυτό». Αν και κάτι τέ­τοιο μπορεί να συμβαίνει μια δεδομένη στιγμή, οι διατροφικές προτιμήσεις αλ­λά­ζουν. Συνεπώς, οι γονείς πρέ­πει να επιμένουν να ετοιμάζουν υγιεινά φαγητά και να τα σερβίρουν, ακόμη κι αν πρέπει να αντιμετωπίσουν την άρ­νηση των παι­διών. Να θυ­μά­στε ότι «ένα μικρό παιδί μπορεί να χρει­α­στεί έως 15 απόπειρες έως ό­του πει­στεί να δοκιμάσει μια νέα γεύση», λέει η δρ Σούζαν Μπ. Ρόμπερτς, διατροφολόγος στο Πα­νεπιστήμιο Ταφτς.

ΠΗΓΗ: ΤΑ ΝΕΑ (25.09.2008)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: