20 Οκτωβρίου 2010

Ενδοοικογενειακή βία

Αποσπάσματα από τον Νόμο 3500/06

Στον Νόμο 3500/06 (ΦΕΚ 232, τ. Α΄/24-10-2006) «Για την αντιμετώπιση της εν­δο­οι­κο­γε­νει­α­κής βίας και άλλες διατάξεις» περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν την προστασία των α­νη­λί­κων έναντι φαινομένων βίας στην οικογένεια, ενώ καθορίζονται οι υποχρεώσεις των εκ­παι­δευ­τι­κών που πληρο­φορούνται τέτοια περιστατικά κατά την εκτέλεση του εκπαιδευτικού τους έργου.

Άρθρο 1
Για τον παρόντα νόμο θεωρείται ενδοοικογενειακή βία η τέλεση αξιόποινης πράξης σε βάρος μέ­λους της οικογένειας, σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 του παρόντος και τα άρθρα 299 και 311 του Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 2
Η άσκηση βίας κάθε μορφής μεταξύ των μελών της οικογένειας απαγορεύεται.

Άρθρο 4
Επί ασκήσεως σωματικής βίας σε βάρος ανηλίκου, ως μέσου σωφρονισμού στο πλαίσιο της α­να­τρο­­φής του, εφαρμόζεται το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 7
Το μέλος της οικογένειας το οποίο προκαλεί τρόμο ή ανησυχία σε άλλο μέλος της οι­κο­γέ­νει­ας, απει­λώντας το με βία ή άλλη παράνομη πράξη ή παράλειψη, τιμωρείται με φυλάκιση.

Άρθρο 10
Όποιος σε υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας απειλεί μάρτυρα ή μέλος της οικογένειάς του ή α­σκεί βί­α εναντίον του ή τον δωροδοκεί, με σκοπό την παρακώλυση απονομής της δι­και­ο­σύ­νης, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών μέχρι τριών ετών.

Άρθρο 23 - Υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών

1. Εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ο οποίος, κατά την ε­κτέ­λε­ση του εκπαιδευτικού του έργου, με οποιονδήποτε τρόπο πληροφορείται ή διαπιστώνει ότι έ­χει δια­πραχθεί σε βάρος μαθητή έγκλημα ενδοοικογενειακής βίας, ενημερώνει, χωρίς κα­θυ­στέ­ρη­ση, τον διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας ανακοινώνει αμέσως την αξιόποινη πράξη στον αρ­μό­δι­ο ει­σαγ­­γε­λέ­α, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του Κώδικα Ποι­νι­κής Δικονομί­ας, ή στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή.

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές των ιδιωτικών σχολείων, καθώς και οι υπεύθυνοι των πάσης φύσεως Μονάδων Προσχολικής Αγωγής.

2. Κατά την προδικασία και τη διαδικασία στο ακροατήριο ο διευθυντής της σχολικής μο­νά­δας, ο οποίος ανακοίνωσε την αξιόποινη πράξη στις παραπάνω αρμόδιες αρχές, και ο εκ­παι­δευ­τι­κός, ο ο­ποίος την πληροφορήθηκε ή τη διαπίστωσε, καλούνται να εξετασθούν ως μάρ­τυ­ρες μόνο αν η πλη­ροφορία δεν αποδεικνύεται με οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό μέσο.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Υπουργείο Παιδείας, με την υπ’ αριθμ. 73444/Γ2/06.07.2007 εγκύκλιό του, ε­φι­στά στους εκπαιδευτικούς την προσοχή στην αυστηρή εφαρμογή του άρθρου 23.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου