10 Οκτωβρίου 2010

Για να πιστέψει το παιδί στον εαυτό του (2)

Από την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία

1. Επικοινωνήστε με ειλικρινές ενδιαφέρον με το παιδί σας. Δείξτε του ότι χαί­ρε­στε που μι­λά­τε μαζί του και ότι δεν το κάνετε σαν αγγαρεία. Εκδηλώστε την α­γά­πη σας με αγκαλιές και χά­δια.

2. Εστιάζετε πάντα στα θετικά του χαρακτηριστικά και στα χαρίσματά του.

3. Μην επιβάλλετε τις απόψεις σας. Προσπαθήστε να είστε διαλλακτικοί και α­λη­θι­νά δη­μο­κρα­τι­κοί.

4. Εξηγήστε του πως αν κάποιος θυμώνει μαζί του, το κοροϊδεύει ή του επιτίθεται, αυ­τό δε ση­μαί­νει ότι φταίει ή ότι είναι κακό παιδί.

5. Βοηθήστε το να αντιλαμβάνεται τις επιθετικές προκλήσεις των άλλων και να τις α­πε­νερ­γο­ποι­εί ή να αδιαφορεί.

6. Προτρέψτε το να αποδέχεται χωρίς ταραχή τον έπαινο και την κοροϊδία.

7. Ενθαρρύνετέ το να εκφράζει ειλικρινά τις απόψεις του και να εξωτερικεύει ξε­κά­θα­ρα τα αι­σθή­­μα­τά του.

8. Βοηθήστε το να αναπτύξει αυτοέλεγχο. Να επιλέγει τη συναισθηματική του α­ντί­δρα­ση αντί να α­ντιδρά παρορμητικά στις προκλήσεις του περιβάλλοντος.

9. Επιβραβεύστε κάθε μικρή πρόοδο που κάνει. Ενισχύστε την προσπάθεια που κα­τα­βάλ­λει, α­κό­μη και όταν δεν τα καταφέρνει.

10. Προτρέψτε το να σέβεται και να εκτιμά τον εαυτό του, ανεξάρτητα από το πόσο α­πο­δί­δει.

Παράλληλα...

Εξηγήστε στο παιδί τη διαφορά ανάμεσα στην παθητική, τη δυναμική και την ε­πι­θε­τι­κή συ­μπε­ρι­φο­­ρά:

Παθητική συμπεριφορά

«Τα θέλω μου και οι ανάγκες μου είναι λιγότερο σημαντικά από των άλλων» → Α­να­σφά­λει­α, μπλο­κα­ρι­σμέ­να αισθήματα, υποχωρητικότητα, φό­βος.

Δυναμική συμπεριφορά

«Τα θέλω μου και οι ανάγκες μου είναι εξίσου σημαντικά με των άλλων» → Υ­πε­ρά­σπι­ση και δι­εκ­δί­κη­ση των ατομικών δικαιωμάτων με τρό­πο που δε θίγει τον άλλο. Ει­λι­κρι­νής ε­ξω­τε­ρί­κευ­ση των αισθημάτων.

Επιθετική συμπεριφορά

«Τα θέλω μου και οι ανάγκες μου είναι περισσότερο σημαντικά από των άλλων» → Πα­ρα­βί­α­ση των δικαιωμάτων του άλλου, εξωτερίκευση των αι­σθη­μά­­των με πα­ρε­νό­χλη­ση.

ΠΗΓΗ: www.e-child.gr

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ψυχική υγεία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου