20 Οκτωβρίου 2010

Ενδοοικογενειακή βία

Αποσπάσματα από τον Νόμο 3500/06

Στον Νόμο 3500/06 (ΦΕΚ 232, τ. Α΄/24-10-2006) «Για την αντιμετώπιση της εν­δο­οι­κο­γε­νει­α­κής βίας και άλλες διατάξεις» περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν την προστασία των α­νη­λί­κων έναντι φαινομένων βίας στην οικογένεια, ενώ κα­θο­ρί­ζο­νται οι υποχρεώσεις των εκ­παι­δευ­τι­κών που πληρο­φορούνται τέτοια πε­ρι­στα­τι­κά κατά την εκτέλεση του εκπαιδευτικού τους έργου.

Άρθρο 1
Για τον παρόντα νόμο θεωρείται ενδοοικογενειακή βία η τέλεση αξιόποινης πράξης σε βάρος μέ­λους της οικογένειας, σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 του παρόντος και τα άρθρα 299 και 311 του Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 2
Η άσκηση βίας κάθε μορφής μεταξύ των μελών της οικογένειας απαγορεύεται.

Άρθρο 4
Επί ασκήσεως σωματικής βίας σε βάρος ανηλίκου, ως μέσου σωφρονισμού στο πλαί­σι­ο της α­να­τρο­­φής του, εφαρμόζεται το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 7
Το μέλος της οικογένειας το οποίο προκαλεί τρόμο ή ανησυχία σε άλλο μέλος της οι­κο­γέ­νει­ας, απει­λώντας το με βία ή άλλη παράνομη πράξη ή παράλειψη, τι­μω­ρεί­ται με φυλάκιση.

Άρθρο 10
Όποιος σε υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας απειλεί μάρτυρα ή μέλος της οι­κο­γέ­νει­άς του ή α­σκεί βί­α εναντίον του ή τον δωροδοκεί, με σκοπό την πα­ρα­κώ­λυ­ση α­πο­νο­μής της δι­και­ο­σύ­νης, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών μέ­χρι τρι­ών ετών.

Άρθρο 23 - Υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών

1. Εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ο οποίος, κατά την ε­κτέ­λε­ση του εκπαιδευτικού του έργου, με οποιονδήποτε τρόπο πλη­ρο­φο­ρεί­ται ή διαπιστώνει ότι έ­χει δια­πραχθεί σε βάρος μαθητή έγκλημα εν­δο­οι­κο­γε­νει­α­κής βίας, ενημερώνει, χωρίς κα­θυ­στέ­ρη­ση, τον διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας ανακοινώνει αμέσως την αξιόποινη πράξη στον αρ­μό­δι­ο ει­σαγ­­γε­λέ­α, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του Κώδικα Ποι­νι­κής Δικονομί­ας, ή στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή.

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές των ιδιωτικών σχο­λεί­ων, καθώς και οι υπεύθυνοι των πάσης φύσεως Μονάδων Προσχολικής Α­γω­γής.

2. Κατά την προδικασία και τη διαδικασία στο ακροατήριο ο διευθυντής της σχο­λι­κής μο­νά­δας, ο οποίος ανακοίνωσε την αξιόποινη πράξη στις παραπάνω αρ­μό­δι­ες αρ­χές, και ο εκ­παι­δευ­τι­κός, ο ο­ποίος την πληροφορήθηκε ή τη διαπίστωσε, κα­λού­νται να εξετασθούν ως μάρ­τυ­ρες μόνο αν η πλη­ροφορία δεν αποδεικνύεται με ο­ποιο­δή­πο­τε άλλο αποδεικτικό μέσο.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Υπουργείο Παιδείας, με την υπ’ αριθμ. 73444/Γ2/06.07.2007 ε­γκύ­κλι­ό του, ε­φι­στά στους εκπαιδευτικούς την προσοχή στην αυστηρή εφαρμογή του άρ­θρου 23.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου