25 Μαΐου 2015

Αντηλιακή προστασία μηδέν

Λανθασμένη η συμπεριφορά των Ελληνό-
πουλων κατά την έκθεσή τους στον ήλιο

Τρία στα δέκα δε χρησιμοποιούν πάντα αντηλιακό και έξι στα δέκα δε φορούν πάντα καπέλο ό­ταν κυκλοφορούν στον ήλιο. Σχεδόν τα μισά δε συνηθίζουν να κάθονται στη σκιά όταν βρί­σκο­νται στην παραλία. Άλλωστε, ένα στα τρία δηλώνει ότι του αρέσει να έχει μαυρισμένο κορ­μί. Και σχεδόν έξι στα δέκα έχουν υποστεί ηλιακό έγκαυμα...

Αυτή η εικόνα λανθασμένης συμπεριφοράς κατά την έκθεση στον ήλιο απαντάται σε παιδιά η­λι­κί­ας 9-13 ετών στην ηλιόλουστη Ελλάδα. Και καταδεικνύει την ανάγκη για την «ε­πι­μόρ­φω­ση» των Ελ­λή­νων όσον αφορά τη σωστή τους σχέση με τον ήλιο από μικρή ηλικία. Η ε­πι­μόρ­φω­ση αυτή είναι ε­πι­τακτική με δεδομένο ότι η συχνότητα εμφάνισης δερματικών καρ­κί­νων, σε παγκόσμιο επίπεδο, αυ­ξάνεται. Κάθε χρόνο παγκοσμίως καταγράφονται πε­ρισ­σό­τε­ρα από δύο εκατομμύρια νέα πε­ρι­στα­τικά, εκ των οποίων τα 130.000 είναι μελάνωμα. Στην Ευ­ρώ­πη προσβάλλονται από την α­σθέ­νει­α 12 γυναίκες και 6 άνδρες ανά 100.000 κατοίκους, ε­νώ η ετήσια αύξηση του αριθμού των νέων περι­πτώσεων φτάνει και το 8%. Η αύξηση των κρου­σμά­των σχετίζεται με την αλλαγή στη συμπε­ρι­φο­ρά απέναντι στον ήλιο και κυρίως την η­λι­ο­θε­ρα­πεί­α. Σύμφωνα με επιδημιολογικές μελέτες, τα δύο τρίτα των περιπτώσεων κα­κο­ή­θους μελανώματος οφείλονται στην ηλιακή ακτινοβολία, ενώ ση­μα­ντικός παράγοντας για την εμ­φά­νι­ση μελανώματος στην ενήλικη ζωή είναι τα ηλιακά εγκαύματα κατά την παιδική και ε­φη­βι­κή ηλικία.


Όπως αναφέρει ο επίκουρος καθηγητής Πολιτικής Υγείας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Κυ­ριά­­κος Σουλιώτης, «μέσα από πρόσφατες μελέτες σε παιδιά και εφήβους (στον νομό Κο­ριν­θί­ας) της επιστημονικής μας ομάδας στο πανεπιστήμιο, οι οποίες διεξήχθησαν έπειτα α­πό πρωτοβουλία της δρος Μαρίας Σαρίδη, φαίνεται ότι οι γνώσεις τόσο των εφήβων 15-18 ε­τών όσο και των μαθητών μικρότερης ηλικίας για την αντηλιακή προστασία δεν είναι σε ι­κα­νο­ποι­η­τι­κό επίπεδο.
● Χαρακτηριστικά, όσον αφορά στους εφήβους, μόνο το 37,9% γνωρίζει τι είναι το μελάνωμα και το 30% τι είναι η υπεριώδης ακτινοβολία, ενώ το 80% δε γνωρίζει ότι το ηλιακό έγκαυμα α­πο­τε­λεί επι­βαρυντικό παράγοντα για την ανάπτυξη κακοήθους μελανώματος στο μέλλον». Α­ξί­ζει να ση­μει­ω­θεί ότι μόλις το 16% των εφήβων αναφέρει ότι ο ήλιος είναι το ίδιο ε­πι­κίν­δυ­νος τον χειμώνα και το κα­λοκαίρι.
● Αναφορικά με τη στάση των μικρότερων μαθητών (9-13 ετών) απέναντι στον ήλιο, το 72% των παιδιών λέει ότι χρησιμοποιεί πάντα αντηλιακό, αν και το 34,5% δε γνωρίζει τον δείκτη προ­στα­σί­ας που χρησιμοποιεί. Επίσης μόνο το 46% δηλώνει ότι συνηθίζει να προστατεύεται στη σκιά στην παρα­λία και μόνο το 40% φοράει πάντα καπέλο στον ήλιο.
● Ως απόλυτα λογική συνέπεια, το 42% των εφήβων και το 56% των μικρότερων μαθητών έ­χουν υ­ποστεί ηλιακό έγκαυμα.

Χρειάζονται συντονισμένες δράσεις

«Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η αντηλιακή προστασία αποτελεί έναν παραμελημένο τομέα, που ά­πτεται της αγωγής υγείας στην Ελλάδα σήμερα», τονίζει ο κ. Σουλιώτης. Και δι­ευ­κρι­νί­ζει ότι «στα σχολεία παρατηρείται ότι δεν παρέχονται επαρκείς πληροφορίες σε κανένα ε­πί­πε­δο εκπαίδευσης για την ηλιακή ακτινοβολία και τα μέτρα αντηλιακής προστασίας που πρέ­πει κάποιος να λαμβάνει. Έτσι, η λήψη αντηλιακής προστασίας κατά τη διάρκεια της σχο­λι­κής χρονιάς επαφίεται στην καλή διάθεση και την πιθανή ορθή ενημέρωση των εκ­παι­δευ­τι­κών. Κατά τη διάρκεια της γυμναστικής ή κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων δεν υπάρχει σα­φής οδηγία για συγκεκριμένα μέτρα (καπέλο, αντηλιακό κτλ.). Οι γονείς, πάλι, εφαρμόζουν κά­ποια μέτρα εφόσον είναι σωστά ενημερωμένοι και έχουν αποκτήσει κατάλληλη κουλτούρα και γνώση, λαμβάνοντας πληροφορίες κυρίως από τα ΜΜΕ». Σύμφωνα με τον κ. Σουλιώτη, η αντηλιακή προστασία είναι μια διαδικασία που πρέπει να ενταχθεί στην κουλτούρα όλων και να εφαρμόζεται από πολύ μικρή ηλικία. Όπως τονίζει, «ο σχε­διασμός και η ενεργοποίηση συ­ντο­νι­σμέ­νων και συστηματικών ενημερωτικών δράσεων σε όλους τους τομείς της κοι­νω­νι­κής και σχολικής ζωής θα συντελέσει στη βελτίωση των γνώσεων και στην αλλαγή της στά­σης».

ΠΗΓΗ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (16.05.2015) / Πέννυ Μπουλούτζα

Μια σχετική συζήτηση με τα παιδιά μπορεί να ξεκινήσει και από τις αναρτήσεις του παι­δι­κού μας ιστολογίου στην ε­­νό­τη­τα ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου