11 Απριλίου 2017

Τα παιδιά μας, αυτοί οι άγνωστοι

(ψυχολόγος, ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεύτρια)

«​​​​Πώς να μιλήσω στο παιδί μου για τον θάνατο του παππού του;», «Πώς να του πω για τον πα­τέ­ρα του που έφυγε από το σπίτι;», «Τώρα στην εφηβεία δε θέλει να μου μι­λή­σει, γιατί;», «Για­τί μένει κλεισμένο στο σπίτι, τι σκέφτεται;», «Πώς να τον κα­τευ­θύ­νω ως προς τη σχολή που θα επιλέξει;». Αυτές είναι μόνο μερικές από τις ε­ρω­τή­σεις που δέχομαι από γονείς κα­θη­με­ρι­νά. Συναντώ γονείς αγ­χω­μένους, α­νή­συ­χους, με α­γω­νί­α για απλά αλλά και πιο σύνθετα πράγ­μα­τα. Η διαπαιδαγώγηση εί­ναι για αυτούς μια ιστορία συμβουλών. Θέλουν να πάρουν συμ­βου­λές για το πώς θα α­να­θρέ­ψουν τα παι­διά τους, θέλουν να δώσουν συμβουλές στα παι­διά τους. Με­ρι­κές φορές είναι πο­λύ φυσιο­λο­γι­κό να θέλουν μια κατεύθυνση, έναν άν­θρω­πο που κά­πως ξέρει να τους πει κάτι ή να πει κάτι στα παιδιά τους. Κάποιες φορές, όμως, δεν μπορώ να δώ­σω συμβουλές, γιατί νιώθω ότι οι γονείς ρω­τά­νε τα λάθος πράγ­μα­τα. Και τό­τε κα­μιά συμβουλή δε θα τους ικανοποιήσει.

Πολύ συχνά θέτω σε αμφισβήτηση την ικανότητα να γνωρίζουμε τα παιδιά μας:
● Αν τα έ­χου­με πα­ρα­τηρήσει σε όλες τις φάσεις τους, αν έχουμε περάσει ποιοτικό και πο­σο­τι­κό χρόνο μα­ζί τους, αν τους έχουμε μάθει να συζητούν και, τέλος, αν πα­ρα­τη­ρού­με τον ε­αυ­τό μας σε αλ­λη­λε­πί­δρα­ση με εκείνα.
● Αν αντέχουμε το παιδί μας να είναι την ίδια στιγμή ο πιο δι­κός μας άνθρωπος και έ­νας ξέ­νος· και να ισορροπούμε ανάμεσα σε αυτήν τη σιωπηλή σύμ­βα­ση.
● Αν, ακόμη, κινούμαστε πα­ράλ­ληλα με αυτό, αφουγκραζόμαστε τις αγωνίες του, το στη­ρί­ζου­με, του ανοίγουμε δρόμους αλ­λά, κυρίως, αν στεκόμαστε πίσω από αυτό ή δί­πλα και ό­χι μπρο­στά –ό­χι πριν από αυτό για αυ­τό.

Πόσο γνωρίζουμε τα παιδιά μας; Τι είναι αυτό που μας κάνει να στεκόμαστε α­μή­χα­νοι α­πέ­να­ντι στις αγωνίες και τις επιθυμίες τους; Γιατί προσπαθούμε, συ­νει­δη­τά ή α­συ­νεί­δη­τα, να προ­λά­βου­με τις κρίσεις ή να καλύψουμε τις ανάγκες τους; Πού βρί­σκε­ται το όριο ανάμεσα στο παι­δί της κοι­λιάς μας και στο παιδί της καρδιάς μας; Για­τί προσπαθούμε να τα κα­τευ­θύ­νου­με, να τους δώσουμε τη δική μας φαντασίωση για αυτό που λέγεται ζωή; Και, τέλος, γιατί ξε­χά­σα­με τόσο πολύ πώς ή­μα­σταν εμείς παι­διά;

Λίγοι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι το να γίνεις γονιός προϋποθέτει μια σπουδή του εαυτού –ό­χι του εαυτού του παιδιού μας, αλλά του παιδικού εαυτού μας. Κάθε φο­ρά που ρωτάμε κά­τι για το παιδί μας πρέπει να αναρωτιόμαστε εάν το ρωτάμε για εμάς ή για εκείνο. Τα παιδιά μας πρέπει να πα­ραμείνουν σε έναν βαθμό ολίγον ά­γνω­στα για εμάς. Αλλά δε δικαιούμαστε να πα­ρα­μεί­νου­με ε­μείς άγνωστοι με τον ε­αυ­τό μας μέχρι το τέλος της ζωής μας.

ΠΗΓΗ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (26.03.2017)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: διαπαιδαγώγηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου