15 Οκτωβρίου 2010

Για να ελαφρύνει η σχολική τσάντα

Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας

Η εκπαιδευτική κοινότητα (εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές) αλλά και ο ιατρικός κό­σμος προ­βλη­μα­τί­­ζο­νται συνεχώς, καθώς βλέπουν με ανησυχία τα παιδιά να με­τα­φέ­ρουν κα­θη­με­ρι­νά έ­να βαρύ φορτί­ο από και προς το σχολείο. Επειδή για το Υ­πουρ­γεί­ο Παιδείας το θέμα της σω­μα­τι­κής και πνευματι­κής υγείας των μαθητών α­πο­τε­λεί ουσιαστικό ζήτημα, σας ε­πι­ση­μαί­νου­με τα ακόλουθα:

Υποχρεώσεις του σχολείου

1. Μεριμνά για την κατά το μέγιστο αξιοποίηση των χώρων της σχολικής τάξης (π.χ. βι­βλι­ο­θή­κες, ντουλάπια, ράφια, θρανία), ώστε να είναι δυνατή η παραμονή ι­κα­νο­ποι­η­τι­κού αριθμού βι­βλί­ων στην αίθουσα διδασκαλίας.

2. Προβαίνει στον εξορθολογισμό χρήσης των σχολικών εγχειριδίων και α­ντι­κει­μέ­νων γε­νι­κό­τε­ρα, σύμφωνα πάντα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο η με­τα­φο­ρά τους α­πό και προς το σχολείο.

3. Ζητά τη διαρκή ενημέρωση από αρμόδιους εξειδικευμένους παιδαγωγούς και ε­πι­στή­μο­νες σχε­τι­κά με την καλλιέργεια και την εμπέδωση του ουσιαστικού πε­ρι­ε­χο­μέ­νου του «Νέου Σχο­λεί­ου» αναφορι­κά με το εν λόγω θέμα.

4. Αποστέλλει στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς επιστολή με σχετικές οδηγίες στους γονείς και κη­δεμόνες των μαθητών.

Υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών

1. Επικολλούν φωτοτυπία με το ωρολόγιο πρόγραμμα στο πρόχειρο τετράδιο των μα­θη­τών και συγ­χρόνως το αναρτούν στον πίνακα ανακοινώσεων ή σε ορατό ση­μεί­ο της τάξης.

2. Με τη λήξη των μαθημάτων ο εκπαιδευτικός της τάξης ή οι εκπαιδευτικοί των ει­δι­κο­τή­των με­λε­­τούν μαζί με τους μαθητές το πρόγραμμα της επόμενης μέρας και, αναλόγως των α­παι­τή­σε­ων των μαθημάτων, οι μαθητές τοποθετούν στην τσά­ντα τους μόνο τα απαραίτητα βι­βλί­α, τετράδια κ.ά.

3. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί των Α΄ και Β΄ τάξεων μεριμνούν ώστε οι μαθητές να α­φή­νουν τα πε­ρισσότερα πράγματά τους στο σχολείο, σε συγκεκριμένο χώρο για κά­θε παιδί (ντου­λά­πα ή ράφι εάν ο χώρος επαρκεί ή, σε διαφορετική περίπτωση, κά­τω από το θρανίο τους). Εί­ναι προφανές ότι σε όλα τα σχολικά εγχειρίδια και α­ντι­κεί­με­να θα αναγράφεται το ο­νο­μα­τε­πώ­νυ­μο και η τάξη του μαθητή.

4. Οι μαθητές, από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου, πρέπει να δι­δα­χθούν τους σω­στούς τρόπους μεταφοράς της σχολικής τσάντας και γενικά των με­γά­λων φορτίων, ώστε να μπο­ρούν να τους εφαρμόζουν.

Αν και η παραπάνω διαδικασία θα επιφέρει πρόσθετο έργο και προσπάθεια από μέ­ρους των εκ­παι­­δευ­τι­κών, η διαρκής εξάσκηση θα συμβάλλει καθοριστικά στο να ε­λα­χι­στο­ποι­η­θεί η με­τα­φο­ρά πρό­σθετου βάρους.

Υποχρεώσεις των γονέων

1. Μπορούν να συμβουλεύονται καθημερινά το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα που έ­χουν δώσει οι εκπαιδευτικοί.

2. Φροντίζουν στην αρχή της σχολικής χρονιάς να αναγράφονται σε ετικέτες το ο­νο­μα­τε­πώ­νυ­μο και η τάξη του παιδιού σε όλα τα αντικείμενά του (βιβλία, τετράδια, κα­σε­τί­νες).

3. Μετά το τέλος των κατ’ οίκον εργασιών συνιστάται ο έλεγχος του εβδομαδιαίου ω­ρο­λο­γί­ου προ­­γράμ­μα­τος, ώστε να αποφεύγεται από μέρους των μαθητών η ά­σκο­πη μεταφορά βι­βλί­ων και τετρα­δίων προς το σχολείο.

4. Η τοποθέτηση των βιβλίων μέσα στην τσάντα θα πρέπει να γίνεται έτσι, ώστε το κέ­ντρο βά­ρους της να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στη μέση. Επίσης, η κα­τα­νο­μή του βά­ρους θα πρέ­πει να εί­ναι ομοιόμορφη, με την τοποθέτηση των πιο βα­ριών βιβλίων στο πίσω μέ­ρος της τσά­ντας.

Με τον τρόπο αυτό, και τη συνεργασία σχολείου και οικογένειας, θα επιτευχθεί ο στό­χος της ε­λα­χι­­στο­ποί­η­σης του βάρους της σχολικής τσάντας, με σκοπό την προ­στα­σί­α της σωματικής υ­γεί­ας των μαθητών.

ΠΗΓΗ: Εγκύκλιος Φ.7/531/129567/Γ1/15.10.2010


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: σχολική τσάντα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου