1 Απριλίου 2018

Πώς να μεγαλώσετε ένα αγόρι
που θα σέβεται τις γυναίκες

Πώς μπορούμε να μάθουμε το αγόρι μας να σέβεται τις γυναίκες; Τι μηνύματα θέ­λου­με να του περάσουμε, ώστε να εξασφαλίσουμε την προοπτική ενός άντρα που θα α­ντι­με­τω­πί­ζει το γυ­ναι­κεί­ο φύλο με εκτίμηση; Η ψυχολόγος κ. Αθανασιάδου Μα­ρί­α γρά­φει χαρακτηριστικά:

«Είναι πολλά τα περιστατικά ενήλικων ανδρών που ασκούν λεκτική, σωματική και σε­­ξου­­α­­λι­­κή κακοποίηση εις βάρος των γυναικών: Εργοδότες που χρησιμοποιούν τη θέ­ση τους και πα­ρε­νο­χλούν ερωτικά τις υφισταμένες τους, σύντροφοι που ση­κώ­νουν χέρι στη γυναίκα τους ε­πει­δή δεν μπορούν να ελέγξουν το συναίσθημα του θυ­μού τους, σεξουαλικά διεστραμμένοι ά­ντρες που επιλέγουν τον βιασμό για να ι­κα­νο­ποι­ή­σουν τις αρρωστημένες τους επιθυμίες. Και αυτά είναι μόνο οι ακραίες α­ντι­δρά­σεις. Στην καθημερινότητα συναντάμε γύρω μας αν­θρώ­πους που μέσα από τη συ­μπε­ρι­φο­ρά τους αναδεικνύουν συνεχώς την έλλειψη σε­βα­σμού που υπάρχει ως προς το γυναικείο φύλο και την πλήρη υποτίμηση αυτού.

»Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι συγκεκριμένοι ενήλικοι άντρες ήταν κάποτε παιδιά. Με­­γά­­λω­­σαν σε ένα οικογενειακό περιβάλλον, στο οποίο προφανώς δεν υπήρξαν ού­τε πα­ρα­δείγ­μα­τα α­νά­λο­γου σεβασμού ούτε κατάλληλα μαθήματα εκ μέρους των γο­νέ­ων. Δε γί­νε­ται ένα αγόρι πέ­ντε ετών να βλέπει τον πατέρα του να βρίζει υ­πο­τι­μη­τι­κά τη μητέρα του και να α­ντι­με­τω­πί­ζει τις γυ­ναί­κες, γενικότερα, ως ερ­γα­λεί­α σε­ξου­α­λι­κής ηδονής και αυτό το παιδί να γίνει αρ­γό­τε­ρα έ­νας άντρας που θα ε­κτι­μή­σει τη σύντροφό του πέρα από το ωραίο σώμα της και τη δυ­να­τό­τη­τα να γί­νε­ται σά­κος του μποξ στα νεύρα του».


Η κ. Αθανασιάδου δίνει συγκεκριμένες συμβουλές για αυτό το μάθημα ζωής που κά­θε γονιός ο­φεί­λει να δώσει:

1. Θέλω το αγόρι μου να παρακολουθεί ένα υγιές πρότυπο άντρα μέσα στο σπίτι. Ο μπα­­μπάς, ο παππούς, ο θείος, ο φίλος, άντρες που είναι σημαντικά πρόσωπα της οι­κο­γέ­νει­ας, μπο­ρούν να αποτελέσουν καλά παραδείγματα. Η στάση τους απέναντι στη γυναίκα πρέπει να ενέχει εκτίμηση και αναγνώριση.

2. Θέλω το αγόρι μου να καταλάβει ότι το σωματικό εκτόπισμα και η δύναμή του δεν το κα­θι­στούν ελεύθερο να τα χρησιμοποιεί ως εργαλείο υποταγής των α­δυ­νά­των. Είναι καλό να μά­θει πως και οι λέξεις έχουν δύναμη, πώς όταν χρη­σι­μο­ποι­ού­νται κατάλληλα έχουν και θε­ρα­πευ­τι­κή αξία, ενώ με τα επιχειρήματά του θα μπο­ρεί να βάζει οποιονδήποτε στη θέση του. Ό­ταν αδικείται θα πρέπει να υ­πε­ρα­σπί­ζε­ται τον εαυτό του χωρίς να επιδιώκει την κα­θή­λω­ση του άλλου.

3. Θέλω το αγόρι μου να μην αξιολογεί μια γυναίκα μόνο μέσα από την εμφάνισή της, αλ­λά να κοιτάει και τον εσωτερικό της κόσμο, την προσωπικότητά της. Πέρα από έ­να καλ­λί­γραμ­μο σώμα και ένα όμορφο παρουσιαστικό, επιθυμώ να μάθω στο αγόρι μου τη ση­μα­ντι­κό­τη­τα αξιών όπως είναι η ειλικρίνεια, η ευγένεια, η δη­μι­ουρ­γι­κό­τη­τα, η εξυπνάδα, η κα­λο­σύ­νη κ.ο.κ.

4. Θέλω το αγόρι μου να μάθει να είναι ευγνώμων και να λέει ευχαριστώ ακόμη και για μι­κρά πράγ­μα­τα. Είναι πολύ σημαντικό να εκτιμά την όποια προσφορά της γυ­ναί­κας και να μην την υποτιμά, ακόμη κι αν εκείνη δεν εργάζεται ή δε διαθέτει ένα α­νε­βα­σμέ­νο μορφωτικό ή κοι­νω­νι­κο­οι­κο­νο­μι­κό επίπεδο. Και μια νοικοκυρά ερ­γά­ζε­ται και αυτό που παρέχει στο σπίτι της είναι πολύτιμο και καθόλου αυτονόητο. Ό­λοι οι άν­θρω­ποι έχουν την προσωπική τους α­ξί­α. Αυτή δεν περιορίζεται στο χρή­μα ή σε μια εντυπωσιακή εμφάνιση.

5. Θέλω το αγόρι μου να μάθει να ακούει σε μια συζήτηση και να εκφράζει τα συ­ναι­σθή­μα­τά του. Αυτό είναι κάτι που θα το βοηθήσει στην επικοινωνία, θα α­πο­κτή­σει εν­­συ­­ναί­­σθη­­ση και σε­βα­σμό στη διαφορετική άποψη. Δεν πρέπει να απειλείται ό­ταν υ­πάρ­χει διαφωνία· στό­χος του πρέπει να είναι πάντα η εύρεση μιας κοινής πο­ρεί­ας και όχι η διάλυση.

6. Θέλω το αγόρι μου να μη φοβάται να έχει ευαισθησίες. Η ευαισθησία θα το κάνει να έρ­χε­ται σε επαφή με τα συναισθήματα της γυναίκας, δε θα είναι σκληρός και ά­κα­μπτος, θα μπο­ρεί να καλλιεργεί μέσα του την ανάγκη της κατανόησης και της συ­μπό­νιας, πάντα βέ­βαι­α με ο­ρι­ο­θέ­τη­ση και με την κατάλληλη προστασία και του ί­διου του εαυτού του.

7. Θέλω το αγόρι μου να μπορεί να είναι μέλος μιας ομάδας. Αυτό σημαίνει ότι θα μά­θει να μην κοιτάει μόνο την πάρτη του αλλά και τις ανάγκες και τις επιθυμίες των άλλων. Θα μάθει πως δεν περιστρέφεται ο κόσμος γύρω από αυτόν.

8. Θέλω το αγόρι μου να μάθει ότι μόνο δύναμη δηλώνει για τον άντρα το να φρο­ντί­ζει τη γυ­ναί­κα του. Η φροντίδα προς τη γυναίκα δεν ταυτίζεται με αδυναμία ή έλ­λει­ψη αρ­ρε­νω­πό­τη­τας. Ο άντρας που μπαίνει στη θέση μιας γυναίκας για να σκε­φθεί τι της αρέσει, τι την ευ­χα­ρι­στεί, είναι αρκετά έξυπνος. Και το κυριότερο που θέ­λω να μάθει το αγόρι μου είναι πως τις πιο πολλές φορές αρκεί μια ζεστή και με­γά­λη αγκαλιά για να νιώσει η γυναίκα γλυκά προς το πρό­σω­πό του.

9. Θέλω το αγόρι μου να μάθει να βοηθά στις δουλειές του σπιτιού. Το νοικοκυριό δεν είναι κλη­ρο­νο­μι­κή υποχρέωση της γυναίκας. Το να αναλαμβάνει κάποιες δου­λειές μέσα στο σπίτι δη­λώ­νει στοργή, τρυφερότητα και κατανόηση στον πολ­λα­πλό ρό­λο που έχει εκείνη μέσα σε μια οικογένεια.

10. Θέλω το αγόρι μου να μάθει να αγαπάει τη δέσμευση και να την καλλιεργεί. Αυ­τό μπορεί να σημαίνει πως δεν υπάρχει λόγος να φοβάται την απώλεια της ε­λευ­θε­ρί­ας του στο πλαίσιο μιας σχέσης. Το να είναι πιστός δηλώνει σεβασμό α­πέ­να­ντι στον εαυτό του και φυσικά α­πέ­να­ντι στη γυναίκα με την οποία σχετίζεται. Η σχέση δε συνεπάγεται τον εγκλωβισμό και τη στέ­ρη­ση του όποιου δικαιώματος έχουμε ως άνθρωποι. Ίσα ίσα, είναι καλό να ενισχύει ένα α­γό­ρι την προσωπική εξέλιξη μιας γυ­ναί­κας σε κάθε επίπεδο και αυτό να ισχύει και α­ντι­στρό­φως.

ΠΗΓΗ: ΤΟ ΧΑΜΟΜΗΛΑΚΙ (16.01.2018) ● ΕΙΚΟΝΑ: infokids.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: