2 Σεπτεμβρίου 2012

Παιδόφιλοι: Δέκα συμβουλές προστασίας

Οι ανήλικοι είναι εύκολα θύματα για τους επιτήδειους που καραδοκούν στο δι­α­δί­κτυ­ο. Ειδικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα σχολικά δίκτυα βρίσκονται στην κα­θη­με­ρι­νό­τη­τα πολ­λών οικογενειών και επομένως αποτελούν την εύκολη ε­πι­λο­γή των παιδόφιλων. Οι ε­ξει­δι­κευ­μέ­νοι αξιωματικοί της Δί­ωξης Ηλεκτρονικού Ε­γκλή­μα­τος δίνουν 10 χρήσιμες συμβουλές για ό­λους τους γονείς:

1. Ο υπολογιστής καλό είναι να βρίσκεται σε κοινή θέα των γονιών. Μην αφήνετε το παι­δί να κλεί­νε­ται στο δωμάτιό του μιλώντας με τις ώρες σε μέσα κοινωνικής δι­κτύ­ω­σης ή «δωμάτια» συ­ζη­τή­σε­ων (chat).

2. Αν το παιδί είναι κάτω των 13 ετών, μην του επιτρέπετε να δημιουργεί λο­γα­ρια­σμό στο Face­book. Ακόμη και το ίδιο το μέσο προϋποθέτει αυτήν την ηλικία για να ε­πι­τρέ­ψει τη δη­μι­ουρ­γί­α προ­φίλ.

3. Αν παρ’ όλα αυτά το ανήλικο παιδί σας διαθέτει προφίλ στο Facebook, συμ­βου­λέψ­τε το να δι­α­τη­ρεί τις προσωπικές του πληροφορίες και τις φωτογραφίες του «κλει­στές», ώστε να μην μπο­ρεί να τις δει ο οποιοσδήποτε. Οι μοναδικοί δι­α­δι­κτυ­α­κοί φίλοι που το παιδί είναι καλό να έ­χει είναι συμμαθητές που γνωρίζει.

4. Μη δημοσιοποιείτε φωτογραφίες του παιδιού σας, ιδιαίτερα αυτές που φορά μα­γιό ή ε­σώ­ρου­χα. Μπορεί να προσελκύσουν τους παιδόφιλους.


5. Μη δίνετε ποτέ πληροφορίες μέσω του προφίλ του σε κοινωνικά δίκτυα για το πό­τε είναι στο σπίτι και –κυρίως– για το πότε λείπετε εσείς. Μπορεί να ε­νη­με­ρώ­σε­τε άθελά σας τους παι­δό­φι­λους, που θα σπεύσουν να... απασχολήσουν το παι­δί σας.

6. Συμφωνήστε με το παιδί για το πόση ώρα θα σερφάρει κάθε μέρα. Απαραίτητο γι’ αυ­τό εί­ναι το «συμβόλαιο» χρήσης ίντερνετ που υπογράφουν γονείς και παιδί.

7. Μη χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή ως μπεϊμπισίτερ. Ασχοληθείτε με το παιδί, δώ­στε του τον χρόνο και την προσοχή που χρειάζεται. Πηγαίνετε συχνές βόλτες, ώ­στε να αντιληφθεί ότι ο αλη­θινός κόσμος (και οι φίλοι) είναι εκεί έξω.

8. Ενημερωθείτε τεχνολογικά, για να μπορέσετε να εποπτεύετε διακριτικά τη χρή­ση του δι­α­δι­κτύ­ου που κάνει το παιδί. Παίξτε μαζί του επιμορφωτικά παιχνίδια και α­πο­λαύ­στε τις δυ­να­τό­τη­τες του μέ­σου.

9. Το βασικότερο όλων είναι η επαρκής επικοινωνία με το παιδί σας. Χτίστε μια σχέ­ση ε­μπι­στο­σύ­νης μαζί του και κάντε το να νιώσει ότι βρίσκεστε δίπλα του –όχι ως κριτής, αλλά ως συ­νο­δοι­πό­ρος και πραγματικός συμπαραστάτης του.

10. Σε κάθε περίπτωση παρενοχλήσεων ανηλίκων και παραβίασης στοιχείων υ­πο­λο­γι­στή και προ­σω­πι­κών δεδομένων μέσω του διαδικτύου, επικοινωνήστε με τη Δί­ω­ξη Ηλεκτρονικού Ε­γκλή­μα­τος στα τηλέφωνα 210-6476464 και 210-6476461 ή μέ­σω μέιλ στο 11012@hellenic police.gr.

ΠΗΓΗ: ΕΘΝΟΣ (01.09.2012) / Μαρία Ψαρά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου