17 Ιουλίου 2015

Χρήση του διαδικτύου κατά τη
διάρκεια του καλοκαιριού

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού η χρήση του διαδικτύου, τόσο μέσω υ­πο­λο­γι­στών ό­σο και μέ­σω έξυπνων συσκευών (κινητών τηλεφώνων και τάμπλετ), αυ­ξά­νε­ται ραγ­δαί­α. Στο πλαίσιο αυ­τό, για να προστατεύσουμε τους γονείς και τα παιδιά κα­τά τη διάρκεια των καλοκαιρινών α­πο­δρά­σε­ων και να ελαχιστοποιήσουμε τα πε­ρι­στα­τι­κά κακόβουλης χρήσης του διαδικτύου, συ­νι­στού­με τα ακόλου­θα:

Χρήσιμες συμβουλές σε γονείς

1. Βάλτε τα απαραίτητα όρια στη χρήση του διαδικτύου. Η αλόγιστη χρήση μπορεί να ε­­πι­­φέ­­ρει πολ­λά προβλήματα, όπως διατροφικές διαταραχές, διαταραχές ύπνου και πο­­νο­­κε­­φά­­λους.

2. Δώστε κίνητρα στα παιδιά να ασχοληθούν με νέες δραστηριότητες και χόμπι που δεν πε­ρι­λαμ­βά­­νουν το διαδίκτυο και ενθαρρύνουν τις κοινωνικές τους αλ­λη­λε­πι­δρά­σεις. Η συμμετοχή τους σε καλ­λιτεχνικές, αθλητικές και πολιτιστικές δρα­στη­ρι­ό­τη­τες θα βοηθήσει στην υι­ο­θέ­τη­ση ενός ισορροπη­μένου και δημιουργικού τρό­που ζω­ής.

Χρήσιμες συμβουλές σε παιδιά

1. Μην παραμελείτε τις δραστηριότητές σας και τον κοινωνικό σας περίγυρο για χά­ρη του δι­α­δι­κτύ­­ου. Θυμηθείτε ότι ο προτεινόμενος καθημερινός χρόνος στο δι­α­δί­κτυ­ο δε θα πρέπει να ξε­περ­νά τη μία (1) ώρα και τριάντα (30) λεπτά.

2. Μην εμπιστεύεστε τα στοιχεία που δηλώνει κάποιος κατά τη διάρκεια συ­νο­μι­λί­ας σε chat room. Το όνομα, η ηλικία, ακόμη και οι φωτογραφίες που ενδεχομένως σας στεί­λει μπορεί να μην είναι α­ληθινά.

3. Όταν σας προσεγγίζει κάποιος χρήστης σε ένα chat room, ο οποίος πα­ρου­σι­ά­ζε­ται ως φί­λος ή γνωστός σας, επικοινωνήστε τηλεφωνικά μαζί του και ρωτήστε αν εί­ναι ό­ντως ο ί­διος.

4. Μη δέχεστε να στείλετε φωτογραφίες σας ή να ενεργοποιήσετε την κάμερα του υ­­πο­­λο­­γι­­στή σας κατά τη διάρκεια συνομιλίας με αγνώστους. Μπορεί να χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν το υλικό αυ­τό εν αγνοία σας.

5. Αν μία συνομιλία σάς κάνει να αισθανθείτε άβολα, μπορείτε να τη σταματήσετε με το πά­τη­μα ενός πλήκτρου.

6. Μη χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως ημερολόγιο. Το προφίλ σας δεν είναι α­πα­­ραί­τη­το να περιέχει όλες τις πληροφορίες για την καθημερινή σας δρα­στη­ρι­ό­τη­τα.

7. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ασφαλείας και απορρήτου για το προφίλ σας. Ρυθμίστε τες έ­τσι, ώ­στε οι πληροφορίες σας να είναι ορατές μόνο στους φίλους σας.

8. Μην επιτρέπετε σε εφαρμογές (applications) που δε γνωρίζετε να δημοσιεύουν σχό­λι­α στον λογα­ριασμό σας ή να χρησιμοποιούν τα στοιχεία του λογαριασμού σας, πέ­ρα από το ο­νο­μα­τε­πώ­νυ­μό σας, εάν δεν είναι απολύτως απαραίτητο για την πα­ρε­χό­με­νη υπηρεσία.

9. Πριν δημοσιεύσετε μια πληροφορία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σκεφτείτε ό­τι δε σβή­νε­ται ποτέ από το διαδίκτυο. Μήπως θα μπορούσε να επηρεάσει αρ­νη­τι­κά τη μελλοντική σας ζωή;

10. Εάν αντιληφθείτε ότι κάποιος προσπαθεί να σας εκφοβίσει στο διαδίκτυο, α­να­φέ­ρε­τε τον εκ­φο­βι­­σμό στους γονείς σας. Μη μείνετε σιωπηλοί!

11. Η απάντηση με τον ίδιο τρόπο δεν είναι λύση. Μην απαντήσετε σε περίπτωση που κά­ποιος σας συμπεριφερθεί άσχημα στο διαδίκτυο. Κάτι τέτοιο μπορεί να κάνει τα πράγματα χει­ρό­τε­ρα!

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να καλέσετε τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Ε­γκλή­μα­τος στο τηλέ­φωνο 11188. Μη φοβηθείτε· δεν είστε μόνοι!

ΚΕΙΜΕΝΟ: astynomia.gr (09.07.2015) ● ΠΗΓΗ: esos.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: