1 Σεπτεμβρίου 2011

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση

Από τον Συνήγορο του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει ότι το δικαίωμα στην εκπαίδευση, όπως κα­το­χυ­ρώ­νε­ται α­πό το Σύνταγμα, τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παι­διού και τη λοιπή εθνική νο­μο­θε­σί­α, αφορά όλους ανεξαιρέτως τους ανηλίκους που ζουν στη χώ­ρα. Το δικαίωμα στην εκ­παί­δευ­ση εξειδικεύεται σε επί μέρους δικαιώματα, που πρέ­πει να είναι σε γνώση των μα­θη­τών, των γονέων και των εκπαι­δευτικών. Η ε­ξα­σφά­λι­ση ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους, άλ­λω­στε, αποτελεί την καλύτερη ε­πέν­­δυ­ση για το μέλλον μιας κοινωνίας.

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

1. Δικαίωμα εγγραφής και φοίτησης. Κάθε παιδί δικαιούται να εγγράφεται στο σχο­λεί­ο και να παρακολουθεί τα διδασκόμενα μαθήματα. Στο σχολείο γίνονται δε­κτά και τα παιδιά που οι γο­νείς τους δεν έχουν νόμιμη διαμονή στη χώρα, καθώς και αυ­τά που δε διαθέτουν νόμιμα δι­και­ο­λο­γη­τι­κά, αρκεί να έχουν εμβολιασθεί και οι γο­νείς ή οι κηδεμόνες τους να υποβάλουν υ­πεύ­θυ­νη δήλωση για τα στοιχεία τους. Μέ­χρι την ηλικία των 16 χρόνων και έως την τρίτη τά­ξη του γυμνασίου οι γο­­νείς έ­χουν υ­πο­χρέ­ω­ση να στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, ει­δάλ­λως δι­­α­­πράτ­­τουν ποινικό α­δί­κη­μα. Τα σχολεία πρέπει να παίρνουν άμεσα και ουσιαστικά μέ­τρα για να α­πο­τρέ­πουν την εγκατάλειψη και να ενθαρρύνουν τη συνέχιση των σπου­­δών α­πό τους μα­θη­τές.

2. Δικαίωμα διευκόλυνσης στην πρόσβαση. Τα παιδιά που μένουν μακριά από το σχο­λεί­ο πρέ­πει να διευκολύνονται από τη νομαρχία ή τον δήμο της περιοχής τους για να πηγαίνουν στη σχολική μο­νάδα που βρίσκεται πιο κοντά στην κατοικία τους. Το μέτρο αυτό ισχύει και για τα παιδιά που μέ­νουν σε καταυλισμούς ή α­πο­μο­νω­μέ­νους οικισμούς.

3. Δικαίωμα μη διάκρισης. Κανένα παιδί δεν πρέπει να γίνεται αντικείμενο δι­ά­κρι­σης στο σχο­λεί­ο για το φύλο, τη φυλή, την εθνικότητα, την καταγωγή, τις θρη­σκευ­τι­κές του πε­ποι­θή­σεις ή την κα­τάσταση της υγείας του.

4. Δικαίωμα ποιότητας σπουδών. Η δωρεάν εκπαίδευση για όλα τα παιδιά πρέπει να συν­δυ­ά­ζε­ται με κατάλληλες σχολικές εγκαταστάσεις, έγκαιρο διορισμό ε­παρ­κούς αριθμού εκ­παι­δευ­τι­κών, παρο­χή σχολικών βοηθημάτων και διεξαγωγή των μα­θη­μά­των σύμφωνα με το ε­γκε­κρι­μέ­νο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

5. Δικαίωμα υγιεινής και ασφάλειας. Οι σχολικοί χώροι πρέπει να παρέχουν α­σφά­λει­α και να πληρούν τους όρους υγιεινής, με τακτική καθαριότητα και αποτροπή πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών ε­πι­πτώ­σε­ων στην υγεία των μαθητών.

6. Δικαίωμα εξειδικευμένης εκπαίδευσης. Οι μαθητές που δε μιλούν την ελληνική γλώσ­σα πρέ­πει να διευκολύνονται με τη λειτουργία τάξεων υποδοχής και υ­πο­στη­ρι­κτι­κών μαθημάτων με ειδικά σχο­λικά εγχειρίδια, ενώ τα παιδιά με ειδικές εκ­παι­δευ­τι­κές ανάγκες πρέπει να α­ξι­ο­λο­γού­νται από τα αρμόδια κέντρα (ΚΔΑΥ) και να έ­χουν κατάλληλη στήριξη και δυ­να­τό­τη­τα συμ­με­το­χής στην εκπαί­δευση σύμφωνα με τις κλίσεις και τις ικανότητές τους.

7. Δικαίωμα σεβασμού της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας. Κάθε μαθητής και μα­θή­τρι­α πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό, ως αυτόνομη προσωπικότητα που έχει δι­και­ώ­μα­τα και δυ­νατότητες. Η εφαρμογή της σχολικής πειθαρχίας πρέ­­πει να γίνεται με τρό­πο που σέβεται την αν­θρώπινη αξιοπρέπεια, εξαντλώντας τα παι­δα­γω­γι­κά μέσα σωφρονισμού, και αποφεύγοντας τον στιγματισμό και τη δι­α­πό­μπευ­ση.

8. Δικαίωμα έκφρασης απόψεων και διαλόγου. Οι μαθητές έχουν δικαίωμα έκ­φρα­σης των α­πό­­ψε­ών τους ατομικά και συλλογικά. Ο διάλογος και η συμμετοχή των παι­διών στη λήψη α­πο­φά­σε­ων για ζητήματα που τα αφορούν πρέπει να είναι βασικό συ­στα­τι­κό της εκ­παι­δευ­τι­κής διαδικασίας.

9. Δικαίωμα ενημέρωσης, κατανόησης και στήριξης. Το σχολείο έχει υποχρέωση να ε­νη­με­ρώ­νει τους μαθητές για τα δικαιώματά τους και να καταβάλλει προ­­σπά­­θει­­ες για να κα­τα­νοή­σει τα προ­βλήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν, δίνοντάς τους την κα­τάλ­λη­λη στήριξη και συν­δέ­ο­ντάς τους με τις ειδικές υπηρεσίες της κοι­­νό­­τη­­τας, ό­που υπάρχουν, ώστε να α­ντι­με­τω­πί­ζουν τις δύσκολες κατα­στάσεις με τον κα­λύ­τε­ρο δυ­να­τό τρόπο.

10. Δικαίωμα προστασίας από τη βία. Οι μαθητές πρέπει να προστατεύονται από κά­θε μορ­φής βία και προσβλητική συμπεριφορά, όπως αντίστοιχα και οι εκ­παι­δευ­τι­κοί, ώστε να μπο­ρούν να προ­σφέρουν απρόσκοπτα το παιδαγωγικό τους έρ­γο.

11. Δικαίωμα ενημέρωσης των γονέων. Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών έ­χουν δι­καί­ω­μα τα­κτικής ενημέρωσης για την πρόοδο των παιδιών τους.

12. Δικαίωμα απονομής τίτλων σπουδών. Κάθε μαθητής που ολοκληρώνει τον κύ­κλο σπου­δών στον οποίο έχει εγγραφεί, εφόσον προάγεται, δικαιούται να λαμβάνει τους α­ντί­στοι­χους τίτλους σπουδών.

ΠΗΓΗ: synigoros.gr (08.09.2005)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: