11 Σεπτεμβρίου 2011

Ο δωδεκάλογος της οδικής ασφάλειας

Από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς»

Με βάση στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας τα παιδιά είναι οι κατεξοχήν ευ­ά­λω­τοι χρή­­στες του δρόμου, καθόσον τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν πα­γκο­σμί­ως τη δεύτερη αι­τί­α θανάτου για τις ηλικίες 5-14 ετών.

Το Ι.Ο.ΑΣ., με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, επισημαίνει προς τους γο­νείς, τους εκπαιδευτικούς και όλους τους πολίτες γενικότερα τους βασικούς κα­νό­νες οδικής α­σφά­λει­ας που πρέπει να τηρούνται για την ασφάλεια των παιδιών. Συ­γκε­κρι­μέ­να:

1. Οι γονείς αποτελούν το καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά τους. Για τον λόγο αυ­τό θα πρέ­πει οι ίδιοι να αποτελέσουν σωστό πρότυπο συμπεριφοράς στον δρόμο ως πε­ζοί και ως ο­δη­γοί.

2. Τα παιδιά ηλικίας έως 8 ετών όταν διασχίζουν τον δρόμο θα πρέπει να συ­νο­δεύ­ο­νται πά­ντα από κάποιον ενήλικο, ο οποίος θα τα κρατάει σφιχτά από το χέρι. Σε αυ­τήν την ηλικία τα παι­διά δεν μπορούν να αντιληφθούν ακόμη την απόσταση ή την τα­χύ­τη­τα ενός αυτοκινήτου και είναι δύσκολο να προστατεύσουν τον εαυτό τους α­πό έ­να διερχόμενο όχημα.

3. Φορέστε τους ανοιχτόχρωμα ρούχα. Προτιμάτε σχολικές τσάντες και αθλητικά πα­πού­τσια με α­νακλαστικά στοιχεία. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε στην τσάντα ή στα παπούτσια τους ανακλα­στικά αυτοκόλλητα.

4. Επιλέξτε μια ασφαλή διαδρομή από και προς το σχολείο και κρατάτε το παιδί από το χέρι και πάντοτε από την εσωτερική πλευρά του πεζοδρομίου. Εξηγήστε του τους κινδύνους που εν­δε­χο­μέ­­νως να αντιμετωπίσει.

5. Μην επιτρέπετε στο παιδί να διασχίζει τον δρόμο ανάμεσα από παρκαρισμένα ο­χή­μα­τα. Μια τέ­τοια περίπτωση είναι επικίνδυνη, καθώς οι οδηγοί δε θα μπορούν να το διακρίνουν.

6. Δείξτε του οι ίδιοι πώς να διασχίζει τον δρόμο ως ακολούθως:
6. – Βρείτε ένα ασφαλές σημείο.
6. – Σταματήστε πριν την άκρη του πεζοδρομίου.
6. – Κοιτάξτε και ακούστε με προσοχή αν πλησιάζουν οχήματα.
6. – Κοιτάξτε αριστερά, δεξιά και πάλι αριστερά.
6. – Περιμένετε να απομακρυνθούν τα τυχόν διερχόμενα οχήματα.
6. – Διασχίστε προσεχτικά τον δρόμο χωρίς να τρέχετε.

7. Σιγουρευτείτε ότι το παιδί ακολουθεί τους παραπάνω κανόνες. Μετά από κάποιο δι­ά­στη­μα μπο­­ρεί­τε να του ζητήσετε να σας περάσει απέναντι.

8. Στο αυτοκίνητο τα μικρά παιδιά θα πρέπει πάντα να είναι δεμένα στο ειδικό κα­θι­σμα­τά­κι. Δε θα πρέπει να βρίσκονται ποτέ μόνα τους στο αυτοκίνητο.

9. Η αποβίβαση και επιβίβαση του παιδιού από το όχημα πρέπει να γίνεται από την πλευ­ρά του πε­ζοδρομίου, όσο πιο κοντά στην είσοδο του σχολείου. Ποτέ μην παρ­κά­ρε­τε απέναντι α­πό την είσοδο του σχολείου καλώντας τα παιδιά να έρθουν σε εσάς. Δι­α­σφα­λί­στε την προ­στα­σί­α τους, χωρίς ω­στόσο να παρεμποδίζεται η ομαλή κυ­κλο­φο­ρί­α των λοιπών οχημάτων και πεζών.

10. Σεβαστείτε και διευκολύνετε το έργο του σχολικού τροχονόμου.

11. Αποτελέστε οι ίδιοι σωστό πρότυπο συμπεριφοράς για το παιδί φορώντας τη ζώ­νη σας, ε­πι­δει­­κνύ­ο­ντας ευγένεια κατά την οδήγηση και σεβόμενοι τους κανόνες του Κ.Ο.Κ.

12. Σε περίπτωση που το παιδί χρησιμοποιεί λεωφορείο, θα πρέπει να του ε­πι­ση­μά­νε­τε ότι πρέ­πει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό κατά την επιβίβαση και αποβίβασή του από αυτό. Μέσα στο λεωφο­ρείο θα πρέπει να παραμένει καθισμένο και δεμένο, με τα πράγματά του το­πο­θε­τη­μέ­να κάτω από το κάθισμα, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδρομής.

Για τα σχολεία

Πέρα από τις εξαγγελίες της πολιτείας, το Ι.Ο.ΑΣ. επισημαίνει προς τους Συλ­λό­γους Γο­νέ­ων και τις τοπικές αρχές να εντοπίζουν τα προβλήματα γύρω από τα σχο­λεί­α, ώ­στε να προ­ω­θούν την επίλυσή τους σε συνεργασία με τους ειδικούς και τις ε­μπλε­κό­με­νες υπηρεσίες.

ΠΗΓΗ: www.ioas.gr (13.09.2010)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: κυκλοφοριακή αγωγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου