5 Σεπτεμβρίου 2011

Δέκα ιδέες για την πρώτη μέρα στο σχολείο

(ειδική παιδαγωγός, paidagwgos.blogspot.gr)

Η πρώτη μέρα στο σχολείο προκαλεί άγχος σε πολλά παιδιά. Ειδικά για τα πρω­τά­κια του δη­μο­τι­κού αλλά και τα πρωτάκια του γυμνασίου είναι μια μέρα που μπο­ρεί να προκαλέσει α­γω­νί­α και έ­ντονο άγχος. Θυμάμαι τη δική μου πρώτη μέρα στο γυ­μνά­σι­ο. Όλα μου φαίνονταν τό­σο άγνωστα, περίεργα και διαφορετικά. Είχα τόσο άγ­χος που δεν ξέρω πόσες –λίγες– ώ­ρες κοιμήθηκα το προη­γούμενο βράδυ. Μόλις βέ­βαι­α μπήκαμε στην τάξη και είδα τους πα­λιούς μου φίλους, ηρέμησα...

Κάθε παιδί θέλει κάποια προετοιμασία όσον αφορά την έναρξη του σχολείου. Και φυ­σι­κά, ό­ταν μι­λάμε για πρωτάκι δημοτικού, εκεί τα πράγματα είναι πιο σοβαρά.


Να μερικές ιδέες για το τι μπορείτε να κάνετε:

1. Επισκεφθείτε μαζί του το σχολείο κάποια μέρα πριν ανοίξει, για να δει έστω και α­πέ­ξω τον χώ­ρο. Όσο ασήμαντο κι αν σας φαίνεται, το να ξέρει εκ των προτέρων έ­να τουλάχιστον από τα και­νούργια πράγματα που έχει να αντιμετωπίσει, τον χώ­ρο, θα το βοηθήσει να προ­σαρ­μο­στεί ευκολό­τερα.

2. Διαλέξτε μαζί τα σχολικά είδη και τα ρούχα που θα φορέσει.

3. Την πρώτη μέρα καλό θα ήταν να το συνοδεύσετε στο σχολείο εσείς (ή, αν δεν μπο­ρεί­τε, κά­ποιο άλλο στενό σας πρόσωπο με το οποίο αισθάνεται άνετα) και να μεί­νε­τε για λίγο στο προ­αύ­λι­ο. Η παρουσία σας εκεί θα το ανακουφίσει, καθώς δε θα αισθάνεται μόνο του, του­λά­χι­στον τα πρώτα λεπτά επαφής με το καινούργιο πε­ρι­βάλ­λον. Προσέξτε, όμως, να μην το πα­ρα­κά­νε­τε και μείνετε πε­ρισ­σό­τε­ρο ή το συ­νο­δεύ­ε­τε κάθε μέρα. Ο σκοπός είναι να του δώ­σε­τε θάρρος στην αρχή, για να αι­σθάνεται στη συνέχεια άνετα να πηγαίνει μόνο του. Η συ­νε­χής παρουσία σας εκεί θα έ­χει το αντί­θετο αποτέλεσμα: την πρώτη μέρα που θα χρει­α­στεί να εμ­φα­νι­στεί μόνο του στο προαύλιο θα είναι σαν να πηγαίνει πρώτη φορά στο σχολείο.

4. Εξηγήστε του αναλυτικά τι θα κάνει εκεί, τι θα έχει να αντιμετωπίσει, ώστε να εί­ναι προ­ε­τοι­μα­σμέ­νο. Μεταδώστε του ενθουσιασμό, κινήστε του την περιέργεια, δώ­στε του κίνητρα για το σχο­λεί­ο, τονίζοντας τα θετικά: πείτε του για τους και­νούρ­γιους φίλους που θα γνωρίσει, για τα παι­χνί­δια που θα παίξει, για τα πράγματα που θα μάθει και πώς θα του χρησιμεύσουν σε πρα­κτι­κό επίπεδο (ότι θα μπορεί π.χ. να δια­βά­ζει τα «γράμματα», τους υπότιτλους, στα παι­δι­κά και τις ταινίες για να τα βλέ­πει μόνο του, χωρίς τη βοήθειά σας), μιλήστε με καλά λόγια για τον δάσκαλο κτλ.

5. Μην υποτιμάτε τους φόβους του και μην του δείξετε σε καμία περίπτωση ότι σας φαί­νο­νται α­σή­μα­ντοι. Σε εκείνο φαίνονται τεράστιοι –όπως ακριβώς και σε εσάς οι δι­κοί σας.

6. Μιλήστε του για τους δικούς σας φόβους την πρώτη μέρα στο σχολείο και πώς τους ξε­πε­ρά­σα­τε. Μπορείτε, για παράδειγμα, να του διηγηθείτε πώς γνωρίσατε την πρώ­τη σας φίλη ή φί­λο στο προ­αύλιο του σχολείου και πώς γυρίσατε μετά την πρώ­τη μέρα χαρούμενοι στο σπί­τι.

7. Υποθέστε τι μπορεί να φοβάται και συζητήστε το. Πείτε του, για παράδειγμα, ότι τα μα­θή­μα­τά του δε θα είναι δύσκολα και ότι είστε βέβαιοι πως θα τα πάει πε­ρί­φη­μα σε όλα (μην ε­πι­μεί­νε­τε πολύ στο τελευταίο, για να μην του δη­μι­ουρ­γή­σε­τε πρό­σθε­το άγχος με τις δι­κές σας, υ­ψη­λές απαιτή­σεις). Σχεδιάστε μαζί του πώς θα α­ντι­με­τω­πί­σει όσα φοβάται: πώς θα προ­σεγ­γί­σει τα άλλα παιδιά, πώς θα μιλήσει στον δά­σκα­λο, πώς θα το βοηθάτε στο διάβασμα αν δυ­σκο­λευ­τεί σε κάτι.

8. Δώστε παράδειγμα κάποιου άλλου παιδιού που γνωρίζει και συμπαθεί (π.χ. με­γα­λύ­τε­ρου φί­λου ή ξαδέρφου) και αναφέρετε πώς εκείνο ξεπέρασε τους φόβους του ή πώς πέρασε την πρώ­τη μέρα στο σχολείο. Μην μπείτε, όμως, σε συγκρίσεις του τύ­που «εκείνος δε φοβόταν κα­θό­λου» ή «ανυπο­μονούσε να πάει στο σχολείο», γιατί θα το κάνετε να αισθανθεί άσχημα.

9. Φτιάξτε μια ιστορία με τον αγαπημένο του ήρωα στην ίδια κατάσταση. Κάντε την α­στεί­α, με μια δόση ηρωισμού αν ο ήρωας έχει υπερφυσικές δυνάμεις, και βε­βαι­ω­θεί­τε ότι τελειώνει με πολ­λούς καινούργιους φίλους γύρω από τον πρω­τα­γω­νι­στή.

10. Καταπολεμήστε τους δικούς σας φόβους και το άγχος του αποχωρισμού. Αν δει ε­σάς α­νή­συ­χους ή αγχωμένους, θα θεωρήσει τον φόβο του δικαιολογημένο και δε θα κάνει καμία προ­σπά­θει­α να τον αντιμετωπίσει. Μην το αφήσετε να πιστέψει ότι μπο­ρεί να του συμβεί κά­τι κα­κό αν απομα­κρυνθεί από κοντά σας.

ΠΗΓΗ: paidagwgos.blogspot.gr (27.08.2010) ● ΕΙΚΟΝΑ: www.velikiynovgorod.ru


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: σχολική προσαρμογή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου