26 Οκτωβρίου 2011

Μικρή οθόνη, μεγάλη ζημιά

Κλειστή πρέπει να είναι η τηλεόραση στο σπίτι όταν μέσα σε αυτό ζουν παιδιά. Τε­λεί­α και παύ­λα. Έρευνες που έχουν γίνει κατά καιρούς ανέφεραν ότι οι γονείς εί­ναι κα­λό να πε­ρι­ο­ρί­σουν τον χρόνο που τα παιδιά τους παρακολουθούν τηλεόραση. Μια τε­λευ­ταί­α όμως έρευνα, που πραγματοποίησε η Αμερικανική Ακαδημία Παι­δι­α­τρι­κής, καταλήγει στο συμπέρασμα ό­τι τα παιδιά δεν πρέπει να παρακολουθούν λεπτό τη­λε­ό­ρα­ση.

Φυσικά, τονίζει η ίδια έρευνα, η απαγόρευση δεν αφορά μόνο την τηλεόραση αλλά και το σερ­φά­ρι­σμα στο διαδίκτυο και τα βίντεο γκέιμ. Επίσης προσθέτει ότι, προς α­πο­φυ­γή πα­ρα­νόη­σης, δεν υ­πάρχει κανένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην τη­λε­ό­ρα­ση, ό­πως πολλοί θέ­λουν να υποστηρίζουν. Α­ντίθετα, καλύτερη εκπαίδευση από το δη­μι­ουρ­γι­κό παιχνίδι και την επαφή με άλλους ανθρώπους δεν υπάρχει.

Πιο αυστηρή είναι η έρευνα όσον αφορά τα βρέφη και τα παιδιά ηλικίας μικρότερης των δύο ε­τών που παρακολουθούν τηλεόραση. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι γονείς εί­ναι βέβαιο ότι με­γα­λώ­νουν παιδιά που θα έχουν πρόβλημα στην ανάπτυξη του λε­ξι­λο­γί­ου, στη συγκρότηση της σκέψης τους, στην ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης και κοι­νω­νι­κο­ποί­η­σης.

Απόσπαση προσοχής

Πολλά είναι τα νοικοκυριά που έχουν μονίμως μια τηλεόραση αναμμένη μέσα στο σπί­τι, α­νε­ξάρ­τη­τα αν παρακολουθεί κανείς. Αυτός ο συνεχόμενος ήχος είναι ό,τι πρέ­πει για να α­πο­σπά­ται η προσοχή και να μην υπάρχει ηρεμία στον χώρο.

Ο παιδίατρος δρ Μπράουν ανέφερε ότι «πριν από μία δεκαετία είχαμε παρακαλέσει τους γο­νείς να επιστήσουν την προσοχή στην πολύωρη έκθεση των παιδιών τους μπρο­στά στις ο­θό­νες. Φέτος προ­ειδοποιούμε ότι οι επιπτώσεις στην υγεία των παι­διών είναι μεγάλες». Το­νί­ζει ακόμη ότι «μέσα σε έ­να σπίτι μπορεί να υπάρχουν και δέ­κα οθόνες (τηλεόραση, υ­πο­λο­γι­στές, iPad, smartphone), άρα και οι επιρροές εί­ναι πο­λύ περισσότερες».

Επαφή με άλλους ανθρώπους

«Τα παιδιά μαθαίνουν σε λιγότερο χρόνο, και ευκολότερα, όταν έρχονται σε επαφή με άλλους αν­θρώ­πους, όχι όταν βρίσκονται μπροστά σε μια οθόνη», επισήμανε ο ψυ­χο­λό­γος Τζόρτζεν Τρό­σεθ σχετικά με τα δήθεν εκπαιδευτικά τηλεοπτικά προ­γράμ­μα­τα αλλά και τα μαθησιακά DVD.

Πολλοί είναι οι γονείς που εξομολογούνται ότι αφήνουν τα παιδιά τους μπροστά στην οθόνη της τη­λεόρασης όποτε χρειάζονται ησυχία για να κάνουν μια δουλειά ή ό­ταν μεταδίδεται ένα α­ξι­ό­λο­γο παιδικό πρόγραμμα.

Τέλος, η έρευνα επισημαίνει πως για κάθε μία ώρα που ένα παιδί μικρότερο των δύ­ο ετών πα­ρα­κο­λου­θεί τηλεόραση μειώνεται κατά 50΄ η επαφή με τους γονείς του και κατά 10% η α­σχο­λί­α του με το δημιουργικό παιχνίδι.

ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ (24.10.2011) / Δώρα Παπαγεωργίου
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: