14 Σεπτεμβρίου 2010

Επιστροφή στο σχολείο

Από «Το χαμόγελο του παιδιού»

Πόσο δύσκολη είναι άραγε η μετάβαση από τον Αύγουστο στον Σεπτέμβρη για παιδιά και γο­νείς; Α­κόμη και τα παιδιά που ανυπομονούν να επιστρέψουν στο σχολείο τους πρέπει να προ­σαρ­μο­στούν σε νέα ωράρια, ανάγκες και απαιτήσεις που συνδέονται με τη σχολική ζωή. Έ­τσι, είναι πολύ σημα­ντικό να λάβουμε υπόψη μας τις ψυχικές και συναισθηματικές ανάγκες των παιδιών κατά τη μετα­βατική αυτή περίοδο. Η καλή ψυχική υγεία τούς επιτρέπει να κοι­νω­νι­κο­ποι­η­θούν ομαλά, να αναπτύ­ξουν τις πνευματικές τους ικανότητες και να χτίσουν μία κα­λή αυ­το­πε­ποί­θη­ση.

Πρέπει να θυμόμαστε πολύ καλά πως κάθε παιδί έχει τους δικούς του ρυθμούς προ­σαρ­μο­γής, γι’ αυτό και θα πρέπει οι γονείς να βρίσκονται υποστηρικτικά και υπομονετικά δίπλα στα παι­διά τους.


Ας δούμε πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε και να προλάβουμε κάποια θέματα που συ­νή­θως προκύ­πτουν τις πρώτες εβδομάδες των μαθημάτων:

Μια εβδομάδα πριν

● Πάνω απ’ όλα πρέπει να δείχνετε ενθουσιασμένοι με την επικείμενη αλλαγή στη ζωή του παι­διού σας. Όταν νιώθετε εσείς καλά, νιώθει και το παιδί μεγαλύτερη ασφάλεια.

● Προετοιμάστε τον εαυτό σας και το παιδί σας. Παρατηρήστε τον τρόπο με τον οποίο α­ντι­δρά στον αποχωρισμό. Αρχίστε να συζητάτε για τη σχολική ζωή, υπενθυμίζοντας το πρό­γραμ­μα που α­παιτεί. Επιπλέον, μιλήστε μαζί του για τα πράγματα που το ευχαριστούν στο σχο­λεί­ο, όπως οι φί­λοι του και οι δραστηριότητες που του αρέσουν. Προετοιμαστείτε και οι δύ­ο.

● Επαναπροσδιορίστε, μαζί με το παιδί, τις ώρες που πηγαίνει για ύπνο το βράδυ και τις ώ­ρες των γευμάτων του (ιδιαίτερα το πρωινό). Εξηγήστε του πόσο σημαντικό είναι να υ­πάρ­χει πρό­γραμ­μα και να γνωρίζει όλη η οικογένεια τι πρόκειται να γίνεται κατά τη διάρκεια της η­μέ­ρας. Επίσης, συ­ζητήστε μαζί του για το πόσο σημαντικό είναι να ξεκουράζεται κατά τη δι­άρ­κει­α της ημέρας και πό­σο αυτό θα το βοηθήσει στη σχολική του ζωή.

● Ελαττώστε την τηλεόραση. Ενθαρρύνετε το παιδί να ασχολείται με πιο ήρεμες δρα­στη­ρι­ό­τη­τες ό­πως παζλ, επιτραπέζια και βιβλία. Έτσι θα αφήσει την παθητική αυτή στάση και θα γί­νει περισσό­τερο ενεργητικό. Μέρα με τη μέρα θα κατανοήσει πως μπαίνει πλέον σε μια άλ­λη ρου­τί­να.

● Αγοράστε έγκαιρα, μαζί με το παιδί, τον σχολικό εξοπλισμό. Με αυτόν τον τρόπο θα μπει στη ρουτίνα της σχολικής ζωής ευχάριστα και θα νιώθει ότι συμμετέχει παντού και όχι πως α­πο­φα­σί­ζο­­νται πράγματα για εκείνο χωρίς το ίδιο να γνωρίζει. Προσέξτε: Ορισμένοι εκ­παι­δευ­τι­κοί ζητούν συ­γκεκριμένο εξοπλισμό, οπότε καλό θα ήταν να κρατάτε τις αποδείξεις για πι­θα­νές αλλαγές και να μην ξοδεύετε έτσι παραπάνω χρήματα.

● Σχεδιάστε, μαζί με το παιδί, το μέρος όπου θα μελετάει. Μην ξεχνάτε ότι τα μικρά παιδιά χρει­ά­­ζο­νται επίβλεψη, ενώ τα μεγαλύτερα ηρεμία και προσωπικό χώρο.

● Φτιάξτε ένα ημερολόγιο με σημαντικές ημερομηνίες και γεγονότα που αφορούν τη σχολική ζω­ή του παιδιού. Αυτή είναι μια ιδανική λύση για τους γονείς που έχουν πάνω από ένα παιδί στο σχολεί­ο. Έτσι θα είστε πάντοτε τυπικοί στις υποχρεώσεις σας και συνεπείς, εφόσον δε θα σας διαφεύ­γουν ζητήματα που αφορούν το σχολείο του.

● Προσπαθήστε, μαζί με το παιδί, να λύσετε πρακτικά θέματα όπως δρομολόγια, με­τα­κι­νή­σεις και ωράρια. Η συνεργασία αποφορτίζει και φέρνει τα καλύτερα αποτελέσματα.

Η πρώτη εβδομάδα του σχολείου

● Το πρωί πάντοτε να αποχαιρετάτε το παιδί σας. Όταν το κάνετε αυτό, να είστε ακριβείς, μα και φιλικοί συνάμα. Πρέπει να καταλάβει πως τώρα είναι ώρα να φύγει και να πάει σχολείο. Πο­τέ μην το κοροϊδέψετε αν κλάψει. Αντίθετα, μπορείτε να κάνετε σχόλια που θα του δώ­σουν κου­ρά­γιο ό­πως: «Το ξέρω ότι είναι δύσκολος ο αποχωρισμός, μα το μεσημέρι θα εί­μα­στε πά­λι όλοι μαζί και θα έχεις να μας πεις ένα σωρό πράγματα...»

● Συζητήστε με το παιδί πώς πέρασε τη μέρα του στο σχολείο. Ακούστε το προ­σε­κτι­­κά, χω­ρίς να κάνετε καμία άλλη δουλειά.

● Μόλις έρθουν τα νέα βιβλία, ξεφυλλίστε τα μαζί με το παιδί. Ενθουσιαστείτε μαζί του και δώ­στε του ερεθίσματα για συζήτηση.

● Κάθε βράδυ, πριν κοιμηθείτε, βάλτε μαζί με το παιδί το ξυπνητήρι. Έτσι το προετοιμάζετε για το πρωινό ξύπνημα.

● Φτιάξτε, μαζί με το παιδί, το κολατσιό της επόμενης μέρας. Κάντε το μέρος όλης της σχο­λι­κής διαδικασίας.

● Κανονίστε κάποιο ραντεβού, έτσι ώστε να συναντηθούν συμμαθητές και φίλοι του παιδιού στο σπίτι σας ή σε κάποιον άλλο ουδέτερο χώρο. Έτσι θα γνωρίσει καλύτερα τα παιδιά, με τα ο­ποί­α θα περνάει τόσες ώρες της ημέρας μαζί. Επιπλέον, θα καταλάβει πως κι εσείς είστε κο­ντά του και το βοηθάτε να αποφορτιστεί από το άγχος.

Ξεπερνώντας το άγχος μαζί με το παιδί

● Επαινέστε τις καλές τακτικές του παιδιού σχετικά με το σχολείο. Δείξτε του τη χαρά σας ό­ταν τα πηγαίνει καλά και δώστε του εναλλακτικές λύσεις σε θέματα που το απασχολούν.

● Προσπαθήστε να είστε περισσότερο υποστηρικτικοί παρά πιεστικοί, ιδιαίτερα με τους ε­φή­βους. Δείξτε στο παιδί ότι είστε κοντά του σε ό,τι σας χρειαστεί. Άλλωστε κάθε παιδί έχει τα δι­κά του ό­ρια, αντοχές και δυνατότητες.

● Παραμείνετε ήρεμοι και θετικοί. Έτσι θα μπορείτε να αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε ζήτημα προ­κύ­­ψει. Ιδιαίτερα οι γονείς των παιδιών που έχουν δεχθεί μπούλινγκ στο σχολείο, πρέπει να εί­ναι προετοι­μασμένοι για ενδεχόμενο φόβο ή και άρνηση του παιδιού. Παραδεχθείτε τον φό­βο του και συζητή­στε τον. Αντιμετωπίστε τα όλα με ενθάρρυνση και σε συνεργασία με το σχο­λεί­ο.

● Κρατήστε καλή επαφή με τους εκπαιδευτικούς των παιδιών σας. Ενημερώνετέ τους για ζη­τή­μα­τα που θεωρείτε πως οφείλουν να γνωρίζουν και προσπαθήστε να μαθαίνετε κι εσείς για τη σχολική τους συμπεριφορά. Δώστε στο παιδί σας να καταλάβει πως εσείς και το σχο­λεί­ο βρί­σκε­στε εκεί για εκείνο και θα κάνετε το καλύτερο!

● Τέλος, δείχνετε ενδιαφέρον για τις σχολικές δραστηριότητες του παιδιού και προσπαθήστε να εί­στε παρόντες σε σημαντικά γεγονότα, όπως γιορτές και εθελοντική εργασία. Προωθείτε πά­ντο­τε την επικοινωνία μεταξύ σας από πολύ μικρή ηλικία. Έτσι θα κερδίσετε την ε­μπι­στο­σύ­νη του για τη γεμάτη προκλήσεις εφηβεία. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείτε ένα πολύ θε­τι­κό κλίμα, μέσα στο ο­ποίο το παιδί θα αναπτυχθεί ομαλά.

ΠΗΓΗ: www.hamogelo.gr (29.06.2011) ● ΕΙΚΟΝΑ: bildedelux.blogg.no

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου