14 Σεπτεμβρίου 2010

Επιστροφή στο σχολείο

Από «Το χαμόγελο του παιδιού»

Πόσο δύσκολη είναι άραγε η μετάβαση από τον Αύγουστο στον Σεπτέμβρη για παι­διά και γο­νείς; Α­κόμη και τα παιδιά που ανυπομονούν να επιστρέψουν στο σχο­λεί­ο τους πρέπει να προ­σαρ­μο­στούν σε νέα ωράρια, ανάγκες και απαιτήσεις που συν­δέ­ο­νται με τη σχολική ζωή. Έ­τσι, είναι πολύ σημα­ντικό να λάβουμε υπόψη μας τις ψυ­χι­κές και συναισθηματικές ανάγκες των παιδιών κατά τη μετα­βατική αυτή πε­ρί­ο­δο. Η καλή ψυχική υγεία τούς επιτρέπει να κοι­νω­νι­κο­ποι­η­θούν ομαλά, να αναπτύ­ξουν τις πνευματικές τους ικανότητες και να χτίσουν μία κα­λή αυ­το­πε­ποί­θη­ση.

Πρέπει να θυμόμαστε πολύ καλά πως κάθε παιδί έχει τους δικούς του ρυθμούς προ­­σαρ­­μο­­γής, γι’ αυτό και θα πρέπει οι γονείς να βρίσκονται υποστηρικτικά και υ­πο­μο­νε­τι­κά δίπλα στα παι­διά τους.


Ας δούμε πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε και να προλάβουμε κάποια θέματα που συ­­νή­­θως προκύ­πτουν τις πρώτες εβδομάδες των μαθημάτων:

Μια εβδομάδα πριν

● Πάνω απ’ όλα πρέπει να δείχνετε ενθουσιασμένοι με την επικείμενη αλλαγή στη ζω­ή του παι­διού σας. Όταν νιώθετε εσείς καλά, νιώθει και το παιδί μεγαλύτερη α­σφά­λει­α.

● Προετοιμάστε τον εαυτό σας και το παιδί σας. Παρατηρήστε τον τρόπο με τον ο­ποί­ο α­ντι­δρά στον αποχωρισμό. Αρχίστε να συζητάτε για τη σχολική ζωή, υ­πεν­θυ­μί­ζο­ντας το πρό­γραμ­μα που α­παιτεί. Επιπλέον, μιλήστε μαζί του για τα πράγματα που το ευχαριστούν στο σχο­λεί­ο, όπως οι φί­λοι του και οι δραστηριότητες που του α­ρέ­σουν. Προετοιμαστείτε και οι δύ­ο.

● Επαναπροσδιορίστε, μαζί με το παιδί, τις ώρες που πηγαίνει για ύπνο το βράδυ και τις ώ­ρες των γευμάτων του (ιδιαίτερα το πρωινό). Εξηγήστε του πόσο ση­μα­ντι­κό είναι να υ­πάρ­χει πρό­γραμ­μα και να γνωρίζει όλη η οικογένεια τι πρόκειται να γί­νε­ται κατά τη διάρκεια της η­μέ­ρας. Επίσης, συ­ζητήστε μαζί του για το πόσο ση­μα­ντι­κό είναι να ξεκουράζεται κατά τη δι­άρ­κει­α της ημέρας και πό­σο αυτό θα το βοη­θή­σει στη σχολική του ζωή.

● Ελαττώστε την τηλεόραση. Ενθαρρύνετε το παιδί να ασχολείται με πιο ήρεμες δρα­­στη­­ρι­ό­­τη­­τες ό­πως παζλ, επιτραπέζια και βιβλία. Έτσι θα αφήσει την παθητική αυ­τή στάση και θα γί­νει περισσό­τερο ενεργητικό. Μέρα με τη μέρα θα κατανοήσει πως μπαίνει πλέον σε μια άλ­λη ρου­τί­να.

● Αγοράστε έγκαιρα, μαζί με το παιδί, τον σχολικό εξοπλισμό. Με αυτόν τον τρόπο θα μπει στη ρουτίνα της σχολικής ζωής ευχάριστα και θα νιώθει ότι συμμετέχει πα­ντού και όχι πως α­πο­φα­σί­ζο­­νται πράγματα για εκείνο χωρίς το ίδιο να γνωρίζει. Προ­σέξ­τε: Ορισμένοι εκ­παι­δευ­τι­κοί ζητούν συ­γκεκριμένο εξοπλισμό, οπότε καλό θα ήταν να κρατάτε τις αποδείξεις για πι­θα­νές αλλαγές και να μην ξοδεύετε έτσι πα­ρα­πά­νω χρήματα.

● Σχεδιάστε, μαζί με το παιδί, το μέρος όπου θα μελετάει. Μην ξεχνάτε ότι τα μι­κρά παιδιά χρει­ά­­ζο­νται επίβλεψη, ενώ τα μεγαλύτερα ηρεμία και προσωπικό χώ­ρο.

● Φτιάξτε ένα ημερολόγιο με σημαντικές ημερομηνίες και γεγονότα που αφορούν τη σχολική ζω­ή του παιδιού. Αυτή είναι μια ιδανική λύση για τους γονείς που έχουν πά­νω από ένα παιδί στο σχολεί­ο. Έτσι θα είστε πάντοτε τυπικοί στις υποχρεώσεις σας και συνεπείς, εφόσον δε θα σας διαφεύ­γουν ζητήματα που αφορούν το σχολείο του.

● Προσπαθήστε, μαζί με το παιδί, να λύσετε πρακτικά θέματα όπως δρομολόγια, με­­τα­­κι­­νή­­σεις και ωράρια. Η συνεργασία αποφορτίζει και φέρνει τα καλύτερα α­πο­τε­λέ­σμα­τα.

Η πρώτη εβδομάδα του σχολείου

● Το πρωί πάντοτε να αποχαιρετάτε το παιδί σας. Όταν το κάνετε αυτό, να είστε α­κρι­βείς, μα και φιλικοί συνάμα. Πρέπει να καταλάβει πως τώρα είναι ώρα να φύ­γει και να πάει σχολείο. Πο­τέ μην το κοροϊδέψετε αν κλάψει. Αντίθετα, μπορείτε να κά­νε­τε σχόλια που θα του δώ­σουν κου­ρά­γιο ό­πως: «Το ξέρω ότι είναι δύσκολος ο α­πο­χω­ρι­σμός, μα το μεσημέρι θα εί­μα­στε πά­λι όλοι μαζί και θα έχεις να μας πεις ένα σωρό πράγματα...»

● Συζητήστε με το παιδί πώς πέρασε τη μέρα του στο σχολείο. Ακούστε το προ­σε­κτι­­κά, χω­ρίς να κάνετε καμία άλλη δουλειά.

● Μόλις έρθουν τα νέα βιβλία, ξεφυλλίστε τα μαζί με το παιδί. Ενθουσιαστείτε μαζί του και δώ­στε του ερεθίσματα για συζήτηση.

● Κάθε βράδυ, πριν κοιμηθείτε, βάλτε μαζί με το παιδί το ξυπνητήρι. Έτσι το προ­ε­τοι­μά­ζε­τε για το πρωινό ξύπνημα.

● Φτιάξτε, μαζί με το παιδί, το κολατσιό της επόμενης μέρας. Κάντε το μέρος όλης της σχο­λι­κής διαδικασίας.

● Κανονίστε κάποιο ραντεβού, έτσι ώστε να συναντηθούν συμμαθητές και φίλοι του παιδιού στο σπίτι σας ή σε κάποιον άλλο ουδέτερο χώρο. Έτσι θα γνωρίσει κα­λύ­τε­ρα τα παιδιά, με τα ο­ποί­α θα περνάει τόσες ώρες της ημέρας μαζί. Επιπλέον, θα καταλάβει πως κι εσείς είστε κο­ντά του και το βοηθάτε να αποφορτιστεί από το άγ­χος.

Ξεπερνώντας το άγχος μαζί με το παιδί

● Επαινέστε τις καλές τακτικές του παιδιού σχετικά με το σχολείο. Δείξτε του τη χα­ρά σας ό­ταν τα πηγαίνει καλά και δώστε του εναλλακτικές λύσεις σε θέματα που το απασχολούν.

● Προσπαθήστε να είστε περισσότερο υποστηρικτικοί παρά πιεστικοί, ιδιαίτερα με τους ε­φή­βους. Δείξτε στο παιδί ότι είστε κοντά του σε ό,τι σας χρειαστεί. Άλ­λω­στε κάθε παιδί έχει τα δι­κά του ό­ρια, αντοχές και δυνατότητες.

● Παραμείνετε ήρεμοι και θετικοί. Έτσι θα μπορείτε να αντιμετωπίσετε ο­ποιο­δή­πο­τε ζήτημα προ­κύ­­ψει. Ιδιαίτερα οι γονείς των παιδιών που έχουν δεχθεί μπού­λινγκ στο σχολείο, πρέπει να εί­ναι προετοι­μασμένοι για ενδεχόμενο φόβο ή και άρ­νη­ση του παιδιού. Παραδεχθείτε τον φό­βο του και συζητή­στε τον. Α­ντι­με­τω­πί­στε τα όλα με ενθάρρυνση και σε συνεργασία με το σχο­λεί­ο.

● Κρατήστε καλή επαφή με τους εκπαιδευτικούς των παιδιών σας. Ενημερώνετέ τους για ζη­τή­μα­τα που θεωρείτε πως οφείλουν να γνωρίζουν και προσπαθήστε να μα­θαί­νε­τε κι εσείς για τη σχολική τους συμπεριφορά. Δώστε στο παιδί σας να κα­τα­λά­βει πως εσείς και το σχο­λεί­ο βρί­σκε­στε εκεί για εκείνο και θα κάνετε το κα­λύ­τε­ρο!

● Τέλος, δείχνετε ενδιαφέρον για τις σχολικές δραστηριότητες του παιδιού και προ­σπα­θή­στε να εί­στε παρόντες σε σημαντικά γεγονότα, όπως γιορτές και ε­θε­λο­ντι­κή εργασία. Προωθείτε πά­ντο­τε την επικοινωνία μεταξύ σας από πολύ μικρή η­λι­κί­α. Έτσι θα κερδίσετε την ε­μπι­στο­σύ­νη του για τη γεμάτη προκλήσεις εφηβεία. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείτε ένα πολύ θε­τι­κό κλίμα, μέσα στο ο­ποίο το παιδί θα αναπτυχθεί ομαλά.

ΠΗΓΗ: www.hamogelo.gr (29.06.2011) ● ΕΙΚΟΝΑ: bildedelux.blogg.no


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: σχολική προσαρμογή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου