3 Σεπτεμβρίου 2010

Αντιμετωπίζοντας την τηλεόραση

(κλινική ψυχολόγος, στέλεχος Κέντρου Πρόληψης ΠΥΞΙΔΑ)

1. Μην μπαίνετε σε παιχνίδι ανταγωνισμού με την τηλεόραση· το πιο πιθανό είναι ό­τι θα το χά­σε­τε. Προτείνετε στα παιδιά εναλλακτικούς τρόπους ψυχαγωγίας όπου πε­ρι­στα­σι­α­κά θα συμ­με­τέ­χει όλη η οικογένεια.

2. Αποφύγετε το κήρυγμα, προτιμήστε τη συζήτηση: μιλήστε με τα παιδιά για τα προ­γράμ­μα­τα που παρακολουθούν, συζητήστε για τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους. Προσπαθήστε να τους εξη­γήσετε ότι τα πράγματα δε συμβαίνουν μόνο με τον τρό­πο που τα παρουσιάζει η τη­λε­ό­ρα­ση.

3. Μειώστε τις ώρες που βλέπουν τηλεόραση μόνα τους τα παιδιά.

4. Αν δεν μπορείτε να τα αποτρέψετε από κάποια τηλεοπτικά προγράμματα, πα­ρα­κο­λου­θή­στε τα μαζί τους και συζητήστε για τα μηνύματα που περνάνε μέσα από αυ­τά.

5. Φτιάξτε μαζί με τα παιδιά ένα καθημερινό πρόγραμμα τηλεθέασης. Το πρόγραμμα θα πρέ­πει να καλύπτει τις ανάγκες όλης της οικογένειας. Η τηλεόραση δε θα πρέ­πει σε καμιά πε­ρί­πτω­ση να α­φαιρεί χρόνο από τη σχολική μελέτη, το παιχνίδι και την επικοινωνία.

6. Προσέξτε τις δικές σας τηλεσυνήθειες. Τα παιδιά συνήθως ακολουθούν το πα­ρά­δειγ­μα των γο­νέ­ων, ακόμη και στη σχέση τους με την τηλεόραση.

7. Μη στερείτε την τηλεόραση από τα παιδιά ως τιμωρία· την κάνει να φαίνεται ση­μα­ντι­κό­τε­ρη στα μάτια τους.

8. Η τηλεόραση πρέπει να ανοίγει και να κλείνει για συγκεκριμένους λόγους. Μια τη­λε­ό­ρα­ση α­νοι­χτή όλη την ημέρα κουράζει, χωρίς αυτό να γίνεται άμεσα α­ντι­λη­πτό, και δεν μπορεί να εί­ναι ελεγ­χόμενη.

9. Η οικογενειακή θαλπωρή δεν πρέπει να συνδέεται μόνο με την τηλεόραση. Ε­μπλου­τί­στε την οικο­γενειακή ζωή με ποικίλες δραστηριότητες (μαγειρική, ε­πι­τρα­πέ­ζι­α, παιχνίδι, κι­νη­μα­το­γρά­φο, εκ­δρομές).

10. Μην αφορίζετε την τηλεόραση. Αφού είναι μέσα στη ζωή μας, προσπαθήστε κα­λύ­τε­ρα να α­να­ζη­τή­σε­τε και να αξιοποιήσετε τα θετικά της στοιχεία.

ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ (09.01.2007)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: τηλεόραση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου