7 Σεπτεμβρίου 2010

Όχι κινητά στο σχολείο

Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας

Για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων σχετικά με τη χρήση κινητών τηλεφώνων από μα­θη­τές και εκπαιδευτικούς στον χώρο του σχολείου αποφασίζουμε:

1. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχο­λι­κού χώ­ρου. Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τη­λέ­φω­νο υποχρεού­ται, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του εντός του σχολικού χώρου, να το έ­χει εκτός λειτουρ­γίας και μέσα στην τσάντα του. Κάθε παρέκκλιση αποτελεί αντικείμενο παι­δα­γω­γι­κού ελέγχου.

2. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν κατά την ώρα της διδασκαλίας να έχουν θέσει εκτός λει­τουρ­γί­ας τα κινητά τους τηλέφωνα. Παράλειψη του ανωτέρω καθήκοντος αποτελεί πειθαρχικό α­δί­κη­μα.

ΠΗΓΗ: Εγκύκλιος Γ2/132328/07.12.2006


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: σχολική λειτουργία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου