29 Σεπτεμβρίου 2010

Να πάρω στο παιδί σκυλάκι;

Σίγουρα θα έχετε ακούσει φίλους σας να προβληματίζονται για το αν θα είναι καλό ή όχι να με­γα­λώ­σει το παιδί τους με ένα σκυλί. Μπορεί, επίσης, εσείς οι ίδιοι να αντιμετωπίζετε το δί­λημ­μα. Διε­θνείς επιστημονικές έρευνες συμφωνούν ότι η συνύπαρξη των ζώων, και ειδικά του σκύλου, με το παιδί αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη σωστή ανάπτυξη της προ­σω­πι­κό­τη­τάς του. Το σκυλί γεννά θετικά συναισθήματα στην ψυχή του παιδιού, που το συ­νο­δεύ­ουν σε όλη του τη ζωή.

Τα οφέλη για το παιδί

1. Μαθαίνει τι σημαίνει φιλία. Όταν το παιδί μεγαλώνει μαζί με έναν σκύλο, μαθαίνει να εκ­φρά­ζει την αγάπη του, δένεται συναισθηματικά, γίνεται συμπονετικό, αφοσιώνεται, μοι­ρά­ζε­ται. Ουσιαστι­κά, δηλαδή, ενισχύονται στον χαρακτήρα του τα συστατικά της αληθινής σχέσης και φιλίας, γίνεται πιο δοτικό και γενικότερα μαθαίνει να βοηθά τους αδύναμους.

2. Αναπτύσσεται κοινωνικά. Μαθαίνει να αναγνωρίζει και να σέβεται τις ανάγκες του ζώου, γε­γο­νός που ενισχύει τις σχέσεις του με την ομάδα των συνομηλίκων του και ευνοεί την ε­πι­κοι­νω­νί­α του με τους ανθρώπους γενικότερα.

3. Γίνεται υπεύθυνο. Αναλαμβάνει ευθύνες και τονώνεται η αυτοπεποίθησή του, καθώς το σκυ­λί χρειάζεται ανάλογη φροντίδα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο το παιδί μπορεί πιο εύκολα να α­να­λά­βει προ­σωπική ευθύνη για τη δική του ζωή, συμφιλιώνεται με την πραγματικότητα και τις α­λη­θι­νές ευθύνες της ζωής και αναγνωρίζει πως κάθε επιλογή του έχει τις συνέπειές της.

4. Διαχειρίζεται καλύτερα τα «θέλω» του. Ελέγχει τις επιθυμίες και τα συναισθήματά του, ώ­στε να μην τα εκτονώνει εις βάρος του ζώου. Απαραίτητη εδώ είναι η διακριτική επίβλεψη του γονιού και η κατάλληλη παρέμβασή του, καθώς το παιδί ενδέχεται να δυσκολευτεί στην αρ­χή να αναγνω­ρίσει πότε το σκυλί θέλει να παίξει, να ξεκουραστεί ή να κοιμηθεί. O γονιός μπο­ρεί, συζητώντας με το παιδί, να το βοηθήσει να αναγνωρίσει την επιθυμία του, αλλά και να την οριοθετήσει, εφόσον αυτή είναι αντίθετη προς τις ανάγκες του ζώου.
Εάν είναι μοναχοπαίδι, μπορεί να επωφεληθεί ακόμη περισσότερο από τη σχέση αυτή. Θα το βοη­θήσει να περιορίσει τον εγωισμό και την επιθετικότητα που μπορεί να έχει ή ακόμα και να μειώσει την εγωκεντρικότητά του.

5. Μαθαίνει τι σημαίνει αρρώστια και απώλεια. Αρχίζει να εξοικειώνεται σιγά σιγά με τον φυ­σι­κό κύκλο της ζωής, την ιδέα της ασθένειας, της απώλειας και του θανάτου, καθώς το ζώο εί­ναι πιθανό να αρρωστήσει ή να πεθάνει όσο το παιδί διανύει την παιδική ηλικία. H απώλεια αυ­τή θα είναι μά­θημα ζωής για το παιδί και θα το προετοιμάσει ψυχολογικά για τις απώλειες α­γα­πη­μέ­νων ανθρώ­πων. H φροντίδα, μάλιστα, ενός άρρωστου ή γέρικου ζώου τού μαθαίνει ό­τι το ίδιο δε θα είναι μό­νο ο αποδέκτης της φροντίδας στη ζωή του (π.χ. από τους γονείς του), αλλά ότι μπορεί να αναλά­βει και τον ρόλο του ανθρώπου που προσφέρει φροντίδα.

Συνηθισμένες ερωτήσεις των γονιών

Προκειμένου να αποφασίσετε εάν θα πάρετε στο παιδί σας σκύλο, θα πρέπει να γνωρίζετε ο­ρι­σμέ­να βασικά πράγματα.

1. Σε ποια ηλικία να πάρω στο παιδί μου σκυλάκι;

Από την ηλικία των 6 μηνών και μετά το παιδί μπορεί να συμβιώσει με ένα σκυλάκι, καθώς ε­κεί­νη την περίοδο το ανοσοποιητικό του σύστημα αρχίζει να ισχυροποιείται. Ωστόσο θα ήταν κα­λύ­τε­ρο να έχει φτάσει κοντά στα τέσσερα χρόνια, όταν αρχίζει δηλαδή να κοινωνικοποιείται και να γίνεται πιο υπεύθυνο. Τότε συνήθως πηγαίνει και στο νηπιαγωγείο, όπου έρχεται σε ε­πα­φή και με άλλο κόσμο. Έτσι μπορεί πιο εύκολα να δημιουργήσει σχέσεις και να δεχθεί πιο ά­νε­τα ένα ζώο.

Το σκυλάκι είναι καλό να έρχεται στο σπίτι από μικρή ηλικία, ώστε να μεγαλώνει μαζί με την οι­κο­γέ­νει­α, να δένεται με αυτήν και να έχουν κοινές εμπειρίες, για να εξοικειώνονται καλύτερα οι δύο πλευρές. Οι γονείς μαθαίνουν τον χαρακτήρα του ζώου και τον διαμορφώνουν στον βαθ­μό που μπο­ρούν, για να διευκολύνουν και τη σχέση του με το παιδί.

2. Ποια ράτσα να διαλέξω;

Αυτό εξαρτάται κυρίως από τον χαρακτήρα του σκυλιού, ανεξάρτητα από το μέγεθός του. Εκ των πραγμάτων δε θα προτιμήσετε ένα σκυλί επιθετικό. Για να το διαπιστώσετε, πειράξτε το (π.χ. σπρώξτε το λίγο). Αν αγριέψει και επιχειρήσει να σας δαγκώσει, είναι ακατάλληλο.
● O χώρος στον οποίο ζείτε και ο τρόπος ζωής σας παίζουν καθοριστικό ρόλο για το μέγεθος του ζώου που θα επιλέξετε. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη και τη φροντίδα που θα χρειαστεί. Μη διαλέ­ξετε ένα μεγάλο σκυλί εάν ζείτε σε διαμέρισμα. Τα μεγάλα σκυλιά χρειάζονται χώρο και συχνές βόλτες.
● Σκυλιά κατάλληλα για παιδιά είναι μεταξύ άλλων το γκόλντεν ριτρίβερ, τα κυνηγόσκυλα (π.χ. πόιντερ, σέτερ) αλλά και ορισμένα ημίαιμα.

3. Πρέπει να προσέξω κάτι ιδιαίτερο;

H σωστή φροντίδα του ζώου όταν ζει μέσα στο σπίτι είναι αυτονόητη. Πολύ περισσότερο ό­ταν υ­πάρχει παιδί στην οικογένεια. Το σκυλάκι θα πρέπει να παρακολουθείται τακτικά από τον κτηνία­τρο. Είναι απαραίτητα όλα τα εμβόλια και οι αποπαρασιτώσεις, καθώς και η σχο­λα­στι­κή καθαριό­τητά του.

4. Πώς να βοηθήσω τη σχέση του παιδιού με τον σκύλο;

H ποιότητα της σχέσης των γονιών με το παιδί τους καθορίζει και το δέσιμο που θα α­να­πτυ­χθεί α­νάμεσα στο παιδί και το σκυλάκι. Εάν το παιδί μαθαίνει από μικρό να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, εισπράττει αγάπη και εκφράζει τα συναισθήματά του, τότε σίγουρα θα νιώσει ό­μορ­φα με το μικρό ζώο. Αντίθετα, εάν είναι συναισθηματικά ανασφαλές, ζει μέσα σε εχθρικό πε­ρι­βάλ­λον, έχει συνηθίσει να του κάνουν όλα τα χατίρια ή είναι επιθετικό, υπάρχει μεγάλη πι­θα­νό­τη­τα να «βγάλει» άσχημη συμπεριφορά και στο ζώο.

Εκτός όμως από τη φροντίδα της σχέσης με το παιδί σας, για να βοηθήσετε τη σχέση του με το ζώ­ο, θα πρέπει να του δείξετε και κάποια πράγματα για το σκυλάκι του. Θα πρέπει να το μά­θε­τε:
● Να σέβεται τον σκύλο.
● Να αναλάβει ένα μέρος των ευθυνών, π.χ. να του βάζει φαγητό.
● Να παίζει μαζί του αποφεύγοντας τα βίαια παιχνίδια.
● Να καταλαβαίνει τον τρόπο που επικοινωνεί το σκυλί.

5. Μπορεί να κολλήσει κάτι το παιδί μου από τον σκύλο;

H παρουσία σκύλου στο σπίτι δεν εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία του παιδιού. Υπάρχει ω­στό­σο το ενδεχόμενο να παρουσιάσει κάποια αλλεργία από το τρίχωμα του ζώου ή να κολ­λή­σει μύκητες. Αντιμετωπίζονται και τα δύο με φαρμακευτική αγωγή.

ΠΗΓΗ: www.vita.gr / Τζούλυ Αποστολάτου


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: κατοικίδια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου