28 Ιουνίου 2018

Χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών
συσκευών στις σχολικές μονάδες

Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας (2018)

Για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων σχετικά με τη χρήση κινητών τη­λε­φώ­νων και ηλεκτρονικών συσκευών από μαθητές και εκπαιδευτικούς στον χώρο του σχο­λεί­ου και λαμβάνοντας υπόψη το Π.Δ. 28/15 (34Α΄) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», τον ν. 2472/1997 (50Α΄) «Περί προ­στα­σί­ας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», κα­θώς και την με αριθμ. πρωτ. 14/21-04-2016 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκ­παι­δευ­τι­κής Πολιτικής, ορίζουμε τα εξής:

1. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου.

2. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από κινητά τη­λέ­φω­να και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα ε­πε­ξερ­γα­σί­ας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου. Ο ανάλογος εξοπλισμός που τους διαθέτει το σχολείο στο οποίο φοιτούν χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα και μόνο υπό την εποπτεία/επίβλεψη του εκπαιδευτικού.

3. Οι εκπαιδευτικοί εκτός από τις διαθέσιμες από το σχολείο ηλεκτρονικές συ­σκευ­ές (H/Y, λάπτοπ, τάμπλετ, διαδραστικούς πίνακες κτλ.), δύνανται να χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν και τον δικό τους προσωπικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και για τις ανάγκες αυτής, αλλά και στο πλαίσιο της εκ­παι­δευ­τι­κής διαδικασίας γενικότερα, τηρώντας τους κανόνες ασφάλειας και τις σχε­τι­κές διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και των εκπαιδευτικών [νόμοι 2472/1997 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/1997) και 3471/2006 (ΦΕΚ 133/τ. Α΄/2006)].

4. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η ανάρτηση φωτογραφιών και βί­ντε­ο με μαθητές στους δικτυακούς τόπους των σχολικών μονάδων. Οι φω­το­γρα­φί­ες αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη δι­ά­τα­ξη του άρθρου 2 στοιχ. α΄ του ν.2472/1997, στο μέτρο που από αυτές δύνανται να προσδιοριστούν, άμεσα ή έμμεσα, τα υποκείμενα των δεδομένων. Σύμφωνα με το άρ­θρο 5 του ίδιου νόμου, η επεξεργασία και κατά συνέπεια η ανάρτηση, η α­πο­θή­κευ­ση σε ψηφιακά μέσα (π.χ. αναμνηστικού τύπου φωτογραφίες, βίντεο και δρα­στη­ρι­ό­τη­τες της σχολικής ζωής) δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνο ό­ταν το υποκείμενο των δεδομένων (οι κηδεμόνες των μαθητριών-μαθητών) έχει δώ­σει τη συγκατάθεσή του.
● Πρότυπο έντυπο γονικής συναίνεσης όσον αφορά τη γονική συγκατάθεση πριν α­πό την αποθήκευση σε ψηφιακά μέσα και την ανάρτηση εικόνων και βίντεο με μα­θη­τές στις ιστοσελίδες και ιστολόγια του σχολείου, καθώς και άλλο χρήσιμο υλικό που αφορά την ασφάλεια των μαθητών στο διαδίκτυο και την προστασία των προ­σω­πι­κών δεδομένων των μαθητών μπορείτε να βρείτε στον ενημερωτικό κόμβο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο».

5. Δεν επιτρέπεται η χρήση-λειτουργία καμερών ασφαλείας στους σχολικούς χώ­ρους κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, σύμφωνα και με την υπ’ αρ. Γ/Ξ/2274/31.3.2011 (ΦΕΚ 548/τ. Β΄/7-4-2011) οδηγία της Αρχής Προστασίας Δε­δο­μέ­νων Προσωπικού Χαρακτήρα και ειδικότερα το άρθρο 18, παρ. 2, που ορίζει ε­πι­πλέ­ον ότι οι ώρες λειτουργίας του συστήματος θα πρέπει να αναγράφονται με σα­φή­νει­α σε σχετικές ενημερωτικές πινακίδες, έτσι ώστε να γνωρίζουν όλοι οι μαθητές και φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας ότι κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στο σχολείο δεν παρακολουθούνται.

ΠΗΓΗ: Εγκύκλιος Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ 2018
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: