2 Μαΐου 2016

Επιθετικοί γονείς στα σχολεία

(γραμματέας Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Χαϊδαρίου, Αν. Αιρετός ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας)

Ένα φαινόμενο που παίρνει διαστάσεις τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση είναι οι γονείς που έρ­χο­νται στο σχολείο με επιθετική, ακόμη και πολεμική διάθεση. Αυ­τοί οι γονείς δεν ε­μπι­στεύ­ο­νται το σχο­λείο και το αμφισβητούν σε κάθε του πτυ­χή. Δε θα ήταν υπερβολή αν λέ­γα­με ότι ένα από τα σο­βα­ρό­τερα προβλήματα (ίσως το σο­βα­ρό­τε­ρο) που δυσχεραίνουν την εκ­παι­δευ­τι­κή διαδικασία εί­ναι η, χωρίς σοβαρή αι­τί­α, απαξιωτική και επιθετική συμπεριφορά με­ρί­δας γονέων. Μέσα σε τέτοιο κλί­μα η ίδια η εκπαιδευτική διαδικασία καθίσταται προ­βλη­μα­τι­κή.

Οι γονείς αυτοί είναι ανώτερης μόρφωσης, υπερπροστατευτικοί, έχουν απόλυτες α­πό­ψεις για την εκ­παί­δευ­ση και την ανατροφή των παιδιών και απαιτούν από το σχο­λεί­ο να προ­σαρ­μο­στεί στις δι­κές τους αντιλήψεις και επιθυμίες, τις οποίες θε­ω­ρούν αδιαπραγμάτευτες.
● Κάποιοι από αυτούς βρίσκονται ανελλιπώς την ώρα των διαλειμμάτων στα κά­γκε­λα, για να φέ­ρουν «κάτι» στο (υπέρβαρο συχνά) παιδί τους, που –όμως– «δεν τρώ­ει τί­πο­τα».
● Όταν ψιχαλίζει, έρχονται να δουν μήπως βγήκαν τα παιδιά στην αυλή στο δι­ά­λειμ­μα και αρ­ρω­στή­σουν.
● Όταν τα παιδιά τους πηγαίνουν στο θέατρο, κουβαλούν μαζί τους κινητό (γνω­ρί­ζο­ντας ότι α­πα­γο­ρεύ­ε­ται), γιατί θέλουν να ξέρουν πού βρίσκονται, «μη συμβεί κά­τι».
● Στην τσάντα τούς βάζουν προμήθειες που θα έφταναν να ταΐσουν τουλάχιστον δύο παι­διά για μια ο­λόκληρη μέρα, ενώ για να μη... ζηλεύουν τους δίνουν μαζί τους χρή­μα­τα (από πέντε μέ­χρι και δέ­κα ευρώ αυτήν την εποχή της κρίσης), «να πάρουν κά­τι α­πό το κυλικείο».
● Ανησυχούν για τους βαθμούς. Για τους σημαιοφόρους. Για το ποια δασκάλα θα πά­ρει την τά­ξη του χρόνου. Για το αν θα τελειώσουν την ύλη (της δευτέρας δη­μο­τι­κού). Για τις πολλές ή λί­γες ερ­γα­σί­ες που τους βάζει η δασκάλα. Και οπωσδήποτε για το μπούλινγκ. To παιδί τους εί­ναι πάντοτε θύ­μα. Ποτέ θύτης. Αν όλοι λένε το α­ντί­θε­το, τότε απλά αυτό έχει στοχοποιηθεί.

Τα παιδιά αυτών των γονιών συνήθως αντιμετωπίζουν προβλήματα προσαρμογής και συ­νύ­παρ­ξης στο σχολικό περιβάλλον. Δυσκολεύονται να σεβαστούν τους κα­νό­νες του σχολείου και δημιουργούν δι­αρκώς προβλήματα με τους συμμαθητές τους αλ­λά και τους εκ­παι­δευ­τι­κούς.

Τοξικό κλίμα

Το φαινόμενο αυτό έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις μετά την ψήφιση του νόμου που έ­θε­τε σε αρ­γί­α τους εκπαιδευτικούς ακόμη και με την κατάθεση μήνυσης ε­να­ντί­ον τους. Δεκάδες ήταν οι πε­ρι­πτώ­σεις εκπαιδευτικών σε ολόκληρη τη χώρα που βί­ω­σαν έναν πραγματικό εφιάλτη, συ­χνά με α­στή­ρι­κτες και αστείες κα­τη­γο­ρί­ες. Αυ­τή ό­μως η κατάσταση δεν ταλαιπώρησε μόνο κά­ποιους εκ­παι­δευ­τι­κούς. Δη­μι­ούρ­γη­σε έ­να τοξικό κλίμα στα σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί έ­νιω­θαν, και ακόμη νιώ­θουν, ότι εί­ναι ευάλωτοι και απροστάτευτοι μπροστά σε παράλογες α­παι­τή­σεις και ε­πι­θε­τι­κές συ­μπε­ρι­φο­ρές με­ρί­δας γονέων.

Από την πλευρά της διοίκησης ακόμη και κραυγαλέα παράλογες καταγγελίες α­κο­λου­θού­σαν την τυ­πι­κή διαδικασία της διερεύνησης, «δικαιώνοντας», έστω και πρό­σκαι­ρα, αυτού του τύ­που τη συ­μπε­ρι­φο­ρά. Αυτή η αντιμετώπιση ενθάρρυνε πε­ρισ­σό­τε­ρο τη γιγάντωση του φαι­νο­μέ­νου.

Κανείς βέβαια δε θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι το σχολείο είναι ένας χώρος α­παλ­λαγ­μέ­νος α­πό προ­βλή­μα­τα, όπου όλα λειτουργούν ιδανικά ή ότι και οι εκ­παι­δευ­τι­κοί δεν έχουν ευθύνες (ε­ξάλ­λου μέρος της κοινωνίας είναι κι εκείνοι), αλλά αυ­τή η κα­τά­στα­ση ελάχιστα έχει να κάνει με πραγ­μα­­τι­κά προβλήματα.

ΠΗΓΗ: alfavita.gr (10.04.2016)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: