2 Ιανουαρίου 2011

Ασφάλεια στο διαδίκτυο

Από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρά την αδιαμφισβήτητη χρησιμότητα του διαδικτύου υπάρχουν και κάποιοι δυνητικοί κίν­δυ­νοι για τα παιδιά, που αφορούν κυρίως την έκθεσή τους σε παράνομο ή ακατάλληλο πε­ρι­ε­χό­με­νο, στην ε­ξαπάτησή τους από άγνωστους ενήλικες (οι οποίοι υποκρίνονται ότι είναι α­νή­λι­κοι) ή στην άσκηση πίεσης για αποκάλυψη προσωπικών στοιχείων.

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο για να προστατεύσει τους μαθητές από το παράνομο και α­κα­τάλ­λη­λο περιεχόμενο στο διαδίκτυο παρέχει την Υπηρεσία Ελεγχόμενης Πρόσβασης στον Παγκόσμιο Ιστό (Web-Filtering) που αποτρέπει την έκθεση στις παρακάτω κατηγορίες πε­ρι­ε­χο­μέ­νου:
● Aggressive (σελίδες που προπαγανδίζουν την επιθετική συμπεριφορά και τον ρατσισμό)
● Drugs (σελίδες που προωθούν τα ναρκωτικά)
● Gambling (σελίδες που προωθούν τα τυχερά παιχνίδια)
● Porn (σελίδες με πορνογραφικό περιεχόμενο)
● Violence (σελίδες που προπαγανδίζουν τη βία)


Ωστόσο, εκτός από τη χρήση φίλτρων περιεχομένου απαιτείται η διαπαιδαγώγηση των παι­διών για τη σωστή χρήση του διαδικτύου. Για τον λόγο αυτό οι οικογένειες και τα σχολεία θα πρέπει να εκ­παιδεύσουν τα παιδιά ώστε:
● Να μη δίνουν προσωπικά τους στοιχεία και να μην αποκαλύπτουν λεπτομέρειες της προ­σω­πι­κής τους ζωής σε άλλους χρήστες στο διαδίκτυο.
● Να συζητούν με τους γονείς και τους δασκάλους τους για τις δραστηριότητές τους στο δι­α­δί­κτυ­­ο, ιδιαίτερα αν αντιμετωπίσουν οτιδήποτε περίεργο ή ασυνήθιστο.
● Να είναι επιφυλακτικά για όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο ή τους λένε οι άλλοι χρήστες.
● Να μην αποκαλύπτουν κωδικούς πρόσβασης (password).
● Να μη στέλνουν υλικό από τον δικό τους υπολογιστή (φωτογραφίες).

Ακολουθούν αναλυτικά οι προτάσεις μας για τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους μα­θη­τές:

 Α  Γονείς

Αγαπητοί γονείς,

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο κατέγραψε μια σειρά από συμβουλές, θέλοντας να ε­ξα­σφα­λί­σει την ασφαλή παρουσία των παιδιών σας στη δικτυακή κοινωνία, την καλή χρήση των υ­πη­ρε­σι­ών του διαδικτύου και την αποτροπή ανεπίτρεπτων συμπεριφορών. Θεωρούμε χρή­σι­μο να τις διαβάσετε προσεκτικά:

1. Φροντίστε να ενημερωθείτε για το διαδίκτυο.

2. Αντιμετωπίστε το διαδίκτυο ως ένα σύγχρονο αγαθό με πολλές θετικές πτυχές και σαφώς λι­γό­τε­­ρες αρνητικές.

3. Δείξτε στα παιδιά σας πώς να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο με ασφάλεια. Συζητήστε μαζί τους για τους πιθανούς κινδύνους που υπάρχουν.

4. Μάθετε στα παιδιά σας να μη δίνουν ποτέ προσωπικά στοιχεία τους και πληροφορίες σε α­γνώ­­στους στο διαδίκτυο.

5. Μάθετε στα παιδιά σας να μην απαντούν ποτέ σε πρόστυχα ή δελεαστικά μηνύματα. Ε­ξη­γή­στε τους πως αν λάβουν τέτοια μηνύματα ή μηνύματα που δεν κατανοούν, δε φταίνε αυ­τά και ότι θα πρέπει να σας ενημερώσουν.

6. Αναφέρετε άμεσα τέτοια κρούσματα στον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) που χρη­σι­μο­ποι­εί­­τε.

7. Προσπαθήστε να δημιουργήσετε μια οικογενειακή συμφωνία για τη χρήση του διαδικτύου στο σπίτι.

8. Τοποθετήστε τον υπολογιστή σε χώρο του σπιτιού με άμεση πρόσβαση από όλα τα μέλη της οι­κογένειας.

9. Δημιουργήστε μια λίστα με προτεινόμενους δικτυακούς τόπους και παιδικές ιστοσελίδες.

10. Να επιβλέπετε τα παιδιά, ιδιαίτερα τα μικρότερα, κατά τη σύνδεσή τους με το διαδίκτυο και ει­δικά κατά τις πρώτες προσπάθειές τους.

11. Ελέγχετε τακτικά τις ιστοσελίδες που επισκέπτονται τα παιδιά μέσω των «Αγαπημένων» και του «Ιστορικού» του προγράμματος φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε.

12. Εγκαταστήστε στον υπολογιστή του σπιτιού σας κάποιο ειδικό φίλτρο για τον έλεγχο του πε­ρι­ε­χο­μέ­νου του διαδικτύου. Δείτε εδώ μια ενδεικτική αξιολόγηση μερικών από αυτά.

13. Ενημερωθείτε από τον πάροχο διαδικτύου (ISP) που χρησιμοποιείτε για τις λύσεις γο­νι­κού ελέγ­χου (parental control) που προσφέρει.

14. Συστρατευτείτε στην καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο, κα­ταγ­γέλ­λο­­ντας οποιαδήποτε ιστοσελίδα με παράνομο περιεχόμενο στην Ελληνική Γραμμή Α­να­φο­ράς Παράνο­μου Περιεχομένου στο Διαδίκτυο (www.safeline.gr).

 Β  Εκπαιδευτικοί

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί,

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο θέλοντας να εξασφαλίσει την ασφαλή παρουσία των μαθητών σας στη διαδικτυακή κοινωνία και την καλή χρήση των υπηρεσιών του διαδικτύου, κα­τέ­γρα­ψε μια σειρά από συμβουλές και προτάσεις, οι οποίες αφήνονται στη δημιουργική κριτική σας για την εφαρμογή τους ή όχι:

1. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι ενημερωμένοι για τη σύγχρονη δικτυακή πραγματικότητα, για τις πολλές και σημαντικές δυνατότητες, αλλά και για ορισμένους κινδύνους που υ­πάρ­χουν. Να είναι ενημερωμένοι τι κάνουν οι μαθητές τους στο διαδίκτυο και με τι σκοπό το χρη­σι­μο­ποι­ούν.

2. Σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις προτάσεις μας προς τους μαθητές, καθώς α­φο­­ρούν εν γένει κάθε χρήστη του διαδικτύου και θα πρέπει να εφαρμόζονται στο πε­ρι­βάλ­λον του Σχο­λικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ.

3. Οι εκπαιδευτικοί με τις ενέργειες και το παράδειγμά τους μπορούν να προωθήσουν στην πρά­ξη τις πρακτικές καλής χρήσης του διαδικτύου και των διαδικτυακών υπηρεσιών γε­νι­κό­τε­ρα.

4. Πρακτικά, οι εκπαιδευτικοί
μπορούν:
● Να κάνουν μια συζήτηση με τους μαθητές στην τάξη για το διαδίκτυο και να καταλήγουν στη συ­νέχεια στη διαμόρφωση μιας συμφωνίας για τη χρήση του στο σχολείο.
● Να δημιουργήσουν τη δική τους λίστα με προτεινόμενες σελίδες, με κατάλληλο πε­ρι­ε­χό­με­νο, που θα αναδεικνύει τις ανθρώπινες αξίες και θα προάγει το γνωστικό και πνευματικό ε­πί­πε­δο των μαθη­τών τους.
● Να διδάσκουν τους μαθητές τους να μη δίνουν ποτέ προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες στο διαδίκτυο.
● Να ελέγχουν τα «Αγαπημένα» (bookmarks) και το «Ιστορικό» (history) του προγράμματος φυλ­λο­­με­τρη­τή (browser) για να δουν ποιες σελίδες επισκέπτονται οι μαθητές τους.
● Αν εντοπίζουν σελίδες με ακατάλληλο περιεχόμενο, που περνάνε από τα φίλτρα του ΠΣΔ, θα πρέ­πει να στέλνουν σχετική αναφορά στον διαχειριστή στη διεύθυνση cachemaster@sch .gr.

5. Συνιστούμε να δίνετε ιδιαίτερη μέριμνα στην απεικόνιση των μαθητών σας στις σχολικές ι­στο­σε­­λί­δες. Εφόσον υπάρχουν φωτογραφίες μαθητών, τότε, για την ασφάλεια των παιδιών, θα πρέπει να είναι χαμηλής ανάλυσης, τραβηγμένες από μακριά ή με αλλοιωμένα χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αντιστοιχίζεται φωτογραφία μαθητή με τα προ­σω­πι­κά του στοιχεία (όνο­μα, επώνυμο, τάξη κτλ.).

6. Αναγνωρίζουμε στους εκπαιδευτικούς το δικαίωμα να επιβλέπουν το περιεχόμενο του δι­α­δι­κτύ­ου που προσπελαύνουν οι μαθητές και να επιλέγουν αυτό που θεωρούν σωστό για τους μαθητές τους ή τουλάχιστον να προβαίνουν σε σχετικές συστάσεις.

7. Καλούμε τους εκπαιδευτικούς να συστρατευτούν στην καταπολέμηση του παράνομου πε­ρι­ε­χο­μέ­­νου στο διαδίκτυο.

 Γ  Μαθητές

Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες,

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο θέλοντας να εξασφαλίσει την ασφαλή παρουσία σας στη δι­κτυ­α­κή κοινωνία και καλή χρήση των υπηρεσιών του διαδικτύου, κατέγραψε μια σειρά από συμ­βου­λές. Σας παρακαλούμε να τις διαβάσετε προσεκτικά:

Οδηγίες καλής χρήσης του διαδικτύου

1. Τα μηνύματα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου και οι πληροφορίες που αποστέλλετε με ο­ποιο­δή­πο­τε τρόπο σε άλλους χρή­στες του διαδικτύου δεν πρέπει:
● Να προσβάλλουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διάφορες μειονότητες.
● Να σχετίζονται με παράνομες πράξεις.
● Να έχουν υβριστικό χαρακτήρα ή διαφημιστική χροιά.
● Να τους προσβάλλουν, αλλά να ακολουθούν τους νόμους, τα χρηστά ήθη και τα ήθη χρή­σης του διαδικτύου.

2. Μη διακινείτε δικτυακούς τόπους και γενικότερα
πληροφορίες που:
● Προπαγανδίζουν την επιθετική συμπεριφορά, το μίσος και τον ρατσισμό.
● Προωθούν τα ναρκωτικά, το αλκοόλ και τα τυχερά παιχνίδια.
● Περιέχουν πορνογραφικό περιεχόμενο.
● Αναφέρονται σε παραβιάσεις ασφάλειας διαφόρων συστημάτων.
● Αφορούν την παράνομη διανομή προγραμμάτων.
● Περιέχουν οπτικοακουστικό υλικό-προϊόν πνευματικής δημιουργίας που προστατεύεται.
● Αφορούν υλικό με διαφημιστικά banner.

3. Ελέγχετε προσεκτικά το περιεχόμενο των μηνυμάτων σας για την απομάκρυνση ιών ή άλ­λων στοιχείων που μπορεί να βλάψουν άλλους χρήστες του διαδικτύου.

4. Χρησιμοποιείτε υπολογιστή με λογισμικό προστασίας από τους ιούς (antivirus), το οποίο είναι ενεργό και ανανεώνεται αυτόματα με τους νέους ιούς από τον κατασκευαστή του.

Τι δεν πρέπει να κάνετε στο διαδίκτυο

1. Τα άτομα που γνωρίζετε στο διαδίκτυο δεν είναι πάντοτε αυτά που ισχυρίζονται ότι είναι. Μπο­­ρεί να σας λένε ψέματα, για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη σας.

2. Μη δίνετε ποτέ τα προσωπικά σας στοιχεία, ούτε να αποκαλύπτετε σε άλλους χρήστες του δι­α­­δι­κτύ­ου πληροφορίες που αφορούν τους φίλους, την οικογένεια ή το σχολείο σας.

3. Μην αποκαλύπτετε τους κωδικούς πρόσβασης (password) που χρησιμοποιείτε.

4. Μην επιχειρείτε συναλλαγές μέσω του διαδικτύου για την αγορά προϊόντων και μη δίνετε στοι­χεί­­α που αφορούν πιστωτικές κάρτες.

5. Να είστε επιφυλακτικοί ως προς την αποδοχή όσων διαβάζετε στο διαδίκτυο ή αυτών που σας λένε οι άλλοι χρήστες του, πριν το υποβάλετε στην κρίση σας.

6. Συζητήστε με τους δασκάλους σας, τους γονείς σας και με πρόσωπα που εμπιστεύεστε για τις δραστηριότητές σας στο διαδίκτυο, ιδιαίτερα αν αντιμετωπίσετε οτιδήποτε περίεργο ή α­συ­νή­θι­στο.

7. Να έχετε πάντα υπόψη σας ότι τα προϊόντα της πνευματικής δημιουργίας (μουσική, λο­γο­τε­χνί­α, κινηματογράφος, βίντεο κτλ.) προστατεύονται από τους νόμους και η διανομή τους μέ­σω του διαδι­κτύου είναι παράνομη πράξη.

8. Το ίδιο παράνομη πράξη θεωρείται και η διακίνηση προγραμμάτων υπολογιστών (Soft­ware), ε­κτός και αν ανήκουν στην κατηγορία του Ελεύθερου Λογισμικού (Open source soft­ware).

9. Μην ανοίγετε μηνύματα e-mail και επισυναπτόμενα αρχεία από άγνωστους αποστολείς με πε­ρί­­ερ­γα θέματα (subject) ή χωρίς θέμα. Είναι πολύ πιθανό να περιέχουν ιούς και να προ­κα­λέ­σουν σο­βαρά προβλήματα στον υπολογιστή σας.

10. Μη χρησιμοποιείτε άκριτα οποιοδήποτε πρόγραμμα βρίσκετε στο διαδίκτυο. Δεν είναι ό­λα τα προγράμματα ασφαλή, ακόμη και αν εμφανίζονται ως παιχνίδια.

Σας ευχόμαστε καλή πλοήγηση!

ΠΗΓΗ: blogs.sch.gr/internet-safety ● ΕΙΚΟΝΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ (12.12.2010)

► Το κείμενο για τους μαθητές παρουσιάζεται και στο παιδικό μας ιστολόγιο (εδώ)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: διαδίκτυο, εκπαίδευση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου