21 Ιανουαρίου 2011

Παιδική κακοποίηση (2)

Από «Το χαμομηλάκι»

[ Σεξουαλική κακοποίηση / γενικά ]


ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ

Σεξουαλική κακοποίηση: το απεχθέστερο όλων των εγκλημάτων, το έγκλημα που κυ­ρι­ο­λε­κτι­κά καταστρέφει τη ζωή των παιδιών.

Κάθε λεπτό κάποιος ανώμαλος «σκοτώνει» κάποιο αθώο πλάσμα... ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ!

Σεξουαλική κακοποίηση είναι οποιουδήποτε τύπου επαφή ενός ενηλίκου με ένα παι­δί, με στό­χο τη σεξουαλική ικανοποίηση του ενηλίκου, ο οποίος έχει πάντα την α­πο­κλει­στι­κή ευ­θύ­νη, γιατί τα παι­διά δεν είναι δυνατόν να συγκατατεθούν σε ο­ποια­δή­πο­τε τέτοια ενέργεια.

Τι συμπεριλαμβάνει η σεξουαλική κακοποίηση

● Επαφή καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τα γεννητικά όργανα του παιδιού από ενήλικα και το α­ντί­στρο­­φο.
● Διείσδυση με οποιονδήποτε τρόπο, σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος του παι­διού.
● Έκθεση του παιδιού σε πορνογραφικό υλικό (οπτικά ή ακουστικά).
● Παρακολούθηση ενός παιδιού χωρίς ρούχα από ενήλικα ή το αντίστροφο.
● Βιασμό.

Ποιοι είναι συνήθως οι δράστες της σεξουαλικής κακοποίησης

Συνήθως είναι άτομα του οικογενειακού, φιλικού και κοινωνικού περιβάλλοντος του παιδιού. Ά­το­μα που έχουν επαφές με το παιδί και σχέση εξουσίας μαζί του, ώ­στε να εξασφαλίσουν τη σι­ω­πή του.

Πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν ένα παιδί έχει πέσει θύμα σεξουαλικής κα­κο­ποί­η­σης

● Παίρνουμε σοβαρά υπόψη τις εκμυστηρεύσεις του και τις εξετάζουμε με τη βοή­θει­α ει­δι­κού.
● Ανησυχούμε με την αλλαγή συμπεριφοράς του (π.χ. αύξηση επιθετικότητας, ε­σω­στρέ­φει­α, εν­δι­α­­φέ­ρον για το σεξ κ.ά.).
● Εξετάζουμε τους λόγους παλινδρόμησης σε προηγούμενες συμπεριφορές (όπως ε­νού­ρη­ση και ε­γκόπρηση) ενός παιδιού που είχε μεγαλώσει και έλεγχε τις συ­μπε­ρι­φο­ρές αυτές.
● Ελέγχουμε τον τρόπο που απόκτησε γνώση για το σεξ μεγαλύτερη από την ηλικία του.
● Προβληματιζόμαστε με τη συμπεριφορά του αν είναι ξαφνικά πολύ ενοχική και εκ­φρά­ζε­ται εί­τε με συστολή και σιωπή είτε με πολλή προθυμία και κολακεία.

Πώς αντιμετωπίζεται ένα θύμα σεξουαλικής κακοποίησης

Με τη βοήθεια ειδικών του σώματος και της ψυχής ανιχνεύεται η ακριβής φύση και ο βαθμός της κακοποίησης και το παιδί δέχεται υποστήριξη και θεραπεία για να ξε­πε­ρά­σει την τραυ­μα­τι­κή εμπει­ρία.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις αν το παιδί δε βοηθηθεί

Στην περίπτωση που το παιδί δεν επικοινωνήσει με οποιονδήποτε τρόπο το συμβάν και οι δι­κοί του δεν το αντιληφθούν, μένει με φοβερά αισθήματα ενοχής, άγχους, κα­τά­θλι­ψης, μει­ο­νε­ξί­ας –σοβαρά ψυχικά τραύματα που έχουν αρνητικές ε­πι­πτώ­σεις σε όλες τις εκδηλώσεις της προ­σω­πι­κό­τη­τας και του χαρακτήρα του, καθώς και στη φυσιολογική σεξουαλική του ζω­ή. Πολ­λά θύματα αποκτούν ε­ξαρτήσεις από ου­σί­ες και αντικοινωνική συμπεριφορά ή φτά­νουν α­κό­μη και στην αυτοκτονία.

ΠΗΓΗ: hamomilaki.blogspot.gr (30.01.2009)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου