18 Ιανουαρίου 2011

Πώς να διαλέξετε ένα καλό βιβλίο

(Μ.Α., CCC-SLP, παθολόγος Λόγου-Φωνής-Ομιλίας)

1. Οι ιστορίες θα πρέπει να είναι κατάλληλες για την ηλικία του παιδιού. Πολλά βι­βλί­α γρά­φουν την ηλικία του παιδιού που προορίζεται.

2. Οι εικόνες θα πρέπει να είναι ευδιάκριτες και να μην υπάρχουν πάρα πολλά σχή­μα­τα πά­νω σε μια σελίδα.

3. Οι εικόνες θα πρέπει να «λένε» μια ιστορία, από την οποία να βγαίνει νόημα χω­ρίς να εί­ναι απα­ραίτητες οι τυπωμένες λέξεις.

4. Οι ιστορίες και τα παραμύθια θα πρέπει να είναι για διασκέδαση. Ωστόσο καλό εί­ναι να πε­ρι­λαμ­βά­νε­τε και εκπαιδευτικά βιβλία. Πολλά βιβλία μπορούν να διδάξουν και­νούρ­γιους ή­χους, έννοιες (π.χ. ζώα της φάρμας, πράγματα που φοράμε, χρώ­μα­τα) ή ηθικά διδάγματα (πώς να μοιράζεσαι κάτι, πώς να κάνεις καινούργιους φί­λους κτλ.).

5. Τα βιβλία θα πρέπει να βοηθούν το παιδί να εμπλουτίζει το λεξιλόγιό του με και­νούρ­γιες λέ­ξεις.

ΠΗΓΗ: www.iatronet.gr (29.10.2007)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου