4 Ιανουαρίου 2011

Επιλέγοντας παιδικά στην τηλεόραση

Η αξιολόγηση και επιλογή ενός τηλεοπτικού παιδικού προγράμματος πρέπει να στη­ρί­ζε­ται στα ακό­λουθα χαρακτηριστικά:

1. Δεν υπάρχει βία. Πολύ σημαντικό, γιατί τα παιδιά μιμούνται συμπεριφορές πριν α­κό­μη μπο­ρέ­σουν να μιλήσουν.

2. Ο «δυνατός» δεν είναι πάντοτε ο καλύτερος, ούτε αυτός που κερδίζει συνεχώς. Σε α­ντί­θε­τη περί­πτωση προωθούνται λανθασμένα στερεότυπα και επηρεάζεται πο­λύ αρνητικά η ψυ­χο­λο­γί­α των παι­διών –και των «δυνατών», που εξασκούν αυτό που βλέπουν, και των «α­δύ­να­μων», που νιώθουν μει­ονεκτικά.

3. Δεν τρομάζει τα παιδιά.

4. Είναι κατάλληλο για το αναπτυξιακό στάδιό τους: τα παιδιά καταλαβαίνουν τι βλέ­πουν.

5. Είναι βασισμένο στην ελληνική πραγματικότητα αλλά και στην πραγματικότητα γε­νι­κό­τε­ρα. Εί­ναι γεγονός ότι τα παιδιά, μέχρι μια ηλικία, δεν μπορούν να ξε­χω­ρί­σουν το πραγματικό από το φαντα­στικό.

6. Διευρύνει τους ορίζοντες των παιδιών. Για παράδειγμα, αναφέρεται σε σχέσεις με­τα­ξύ των αν­θρώ­πων, σε άλλες χώρες, σε άλλους πολιτισμούς.

7. Βασίζεται σε αξίες όπως η οικογένεια, η φιλία, η συνεργατικότητα, η ειλικρίνεια.

8. Προάγει τη δημιουργική σκέψη και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.

9. Δίνει κίνητρο για δημιουργική απασχόληση (κατασκευές, ζωγραφική) ή για τρα­γού­δι και κι­νη­τι­κές δραστηριότητες.

10. Κάνει τα παιδιά να γελάνε!

ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ (14.11.2009)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: