3 Σεπτεμβρίου 2011

Τα SOS πριν από το πρώτο κουδούνι

Η σωστή προετοιμασία του παιδιού είναι το «κλειδί» για την καλή
προσαρμογή του στο σχο­λεί­ο και μια επιτυχημένη σχολική χρονιά

Η καθηγήτρια Παιδιατρικής

Το παιδί πρέπει να είναι πανέτοιμο τουλάχιστον δύο εικοσιτετράωρα πριν χτυπήσει το σχο­λι­κό κου­δούνι. Αυτό τονίζει η επίκουρη καθηγήτρια Παιδιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Πό­πη Αναστα­σέα-Βλάχου και εξηγεί: «Εάν είστε ακόμη σε διακοπές, θα πρέπει να ε­πι­στρέ­ψε­τε λίγες μέρες νω­ρίτερα και όχι την προηγουμένη της έναρξης του σχολείου. Επίσης, θα πρέ­πει να αρχίσετε σιγά σι­γά να προσαρμόζετε τα ωράρια ύπνου του παιδιού σε εκείνα της σχο­λι­κής χρονιάς, π.χ. πηγαίνο­ντάς το στο κρεβάτι μία ώρα πιο νωρίς κάθε βράδυ».

Παράλληλα, θα πρέπει να ασχοληθείτε έγκαιρα με τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. «Να ε­λέγ­ξε­τε το βιβλιάριο του παιδιού για να δείτε ποια εμβόλια πρέπει να κάνει», συνιστά η κ. Βλά­χου. «Εάν το παιδί πηγαίνει για πρώτη φορά στο σχολείο, πρέπει να το πάτε στους ει­δι­κούς γιατρούς για τον έλεγχο της όρασης και της ακοής του. Εάν πρόκειται να ασχοληθεί με κά­ποιο άθλημα, είναι ανα­γκαία και η καρδιολογική εξέταση».

Μην ξεχνάτε ποτέ πόσο σημαντικό είναι για την καλή απόδοση ένα καλό πρωινό. Πρέπει να πε­ρι­λαμ­βά­νει γάλα, γιαούρτι ή τυρί, ψωμί με μέλι ή σπιτική μαρμελάδα και φρέσκο χυμό ή φρού­το.

Η καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας

«Οι γονείς πρέπει πρώτα απ’ όλα να βοηθήσουν τα παιδιά να οργανωθούν για το σχολείο ό­χι μόνο την πρώτη μέρα αλλά τον πρώτο καιρό», τονίζει η καθηγήτρια Σχολικής Ψυ­χο­λο­γί­ας του Πανεπι­στημίου Αθηνών Φρόσω Μόττη-Στεφανίδη. «Από τη σχολική τσάντα (που είναι ση­μα­ντι­κό κομμάτι αυτής της οργάνωσης) έως τη μελέτη στο σπίτι. Ένα δυο μήνες μετά την έ­ναρ­ξη της χρονιάς πρέπει να επισκεφθούν το σχολείο για να ενημερωθούν για το παιδί, αλ­λά και να βοηθήσουν τον δάσκαλο να το καταλάβει. Καλό είναι επίσης να προσκαλέσουν ύ­στε­ρα από μια δυο βδομάδες μερικά παιδιά από το σχολείο στο σπίτι, ώστε να υπάρχει μια κοι­νω­νι­κή αλληλεπίδραση. Τέλος, είναι απαραίτητο να βρίσκεται όλη η οικογένεια μαζί στο σπί­τι μια φορά την ημέρα για ένα γεύμα, κατά τη διάρκεια του οποίου οι γονείς θα ακούν το παι­δί για τη ζωή του στο σχολείο, ώστε να βρίσκουν λύσεις στα προβλήματα προτού αυτά ε­δραι­ω­θούν».

Τα λάθη που κάνουν συνήθως οι γονείς, όπως επισημαίνει η κ. Μόττη, είναι τα εξής:
● Πιέζουν το παιδί να ανταποκριθεί αμέσως στις υποχρεώσεις του στο σχολείο, ενώ χρει­ά­ζε­ται μια σταδιακή προσαρμογή.
● Δεν καταλαβαίνουν ότι κάθε παιδί είναι διαφορετικό και ότι η βοήθεια που χρειάζεται να του δώ­σουν είναι ανάλογη με την ηλικία, την προσωπικότητα και τις προηγούμενες εμπειρίες του.

Οι συμβουλές της Αμερικανικής Εταιρείας Παιδιατρικής

Η πρώτη μέρα
Για να κάνετε ευκολότερη την πρώτη μέρα στο σχολείο, θυμίστε στο παιδί σας ότι δεν είναι ο μό­νος μαθητής που θα αισθάνεται λίγο δύσκολα.
● Τονίστε του τις θετικές όψεις της έναρξης του σχολείου, όπως π.χ. ότι θα δει όλους τους πα­λιούς του φίλους και θα συναντήσει καινούργιους. Ανανεώστε τις θετικές μνήμες πα­λαι­ό­τε­ρων ετών στο σχολείο ή στο νηπιαγωγείο.
● Αναζητήστε ένα άλλο παιδί από τη γειτονιά που πάει στο ίδιο σχολείο, για να πάνε μαζί.
● Περπατήστε μαζί του ή πηγαίνετέ το την πρώτη μέρα ώς το σχολείο με το αυτοκίνητο, εάν αι­σθά­νε­στε ότι το παιδί το θέλει.

Η σωστή τσάντα
● Διαλέξτε μια τσάντα πλάτης με φαρδείς και παχείς ιμάντες ώμου.
● Βοηθήστε το παιδί να οργανώσει το γέμισμα της τσάντας χρησιμοποιώντας όλα τα δι­α­με­ρί­σμα­τά της. Μάθετέ του να βάζει τα βαριά βιβλία πιο κοντά στο κέντρο της πλάτης.
● Η τσάντα δεν πρέπει να ζυγίζει ποτέ παραπάνω από το 10%-20% του σωματικού βάρους του.
● Μάθετε στο παιδί να χρησιμοποιεί πάντα και τους δύο ιμάντες ώμου (η ανάρτηση από τον έ­ναν ώ­μο κουράζει τους μυς).
● Αν το παιδί μεταφέρει πολλά βιβλία, αγοράστε του μια τσάντα πλάτης με ροδάκια, εφόσον το σχολείο το επιτρέπει.

Στον δρόμο προς το σχολείο
● Αν το σχολικό λεωφορείο έχει ζώνες ασφαλείας, βεβαιωθείτε ότι το παιδί τις χρησιμοποιεί πά­ντα. Αν δεν έχει, ζητήστε από το σχολείο να φροντίσει για την τοποθέτησή τους.
● Μάθετε στο παιδί να περιμένει να σταματήσει το σχολικό πριν το πλησιάσει, καθώς και να μην κι­νείται γύρω από το λεωφορείο.
● Βεβαιωθείτε ότι το σχολικό παίρνει το παιδί από μέρος με ασφαλή πρόσβαση, τόσο στο σπί­τι όσο και στο σχολείο.
● Εάν πηγαίνετε το παιδί στο σχολείο με το αυτοκίνητό σας, φροντίστε να φορά πάντα ζώνη α­σφα­λεί­ας κατάλληλη για την ηλικία του.
● Εάν το παιδί είναι μεγάλο και πηγαίνει με τα πόδια, βρείτε την πιο ασφαλή διαδρομή και θυ­μί­στε του να περιμένει πάντα να αδειάζει ο δρόμος από αυτοκίνητα πριν τον περάσει.

Οι συνήθειες μελέτης
● Δημιουργήστε στο σπίτι περιβάλλον ευνοϊκό για μελέτη, χωρίς θόρυβο, λογομαχίες κ.ά.
● Διαμορφώστε (τουλάχιστον για τους μεγαλύτερους μαθητές) έναν μόνιμο χώρο μελέτης στο δω­μά­τι­ό τους ή σε άλλο ήσυχο μέρος του σπιτιού.
● Να βάζετε ως κανόνα ότι η τηλεόραση δεν πρέπει να είναι ποτέ ανοικτή κατά την ώρα της με­λέ­της.
● Προσπαθήστε να είστε διαθέσιμοι για να απαντάτε στις ερωτήσεις τους και να προσφέρετε βοή­θει­α· ποτέ όμως μην κάνετε τη δουλειά τους.

ΠΗΓΗ: ΤΑ ΝΕΑ (01.09.2011) / Μαίρη Κατσανοπούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου