19 Απριλίου 2011

Παιδιά και δελτία ειδήσεων

Οι επαναλαμβανόμενες σκηνές βίας, μεγάλων καταστροφών και εγκλήματος που κα­θη­με­ρι­νά προ­­βάλ­λο­νται ως μέρος των δελτίων ειδήσεων από την τηλεόραση α­σκούν μεγάλη επιρροή στα παιδιά. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι όσα βλέπουν ή α­κούν κάθε μέρα από τις τη­λε­ο­ρά­σεις, τα ραδιό­φωνα, τις εφημερίδες, τα περιοδικά και το διαδίκτυο μπορούν να τους προ­κα­λέ­σουν φόβο, στρες και ανησυχία.

Ο τρόπος παρουσίασης των ειδήσεων από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας έχει αλ­λά­ξει ριζικά κα­τά τα τελευταία χρόνια:
● Οι τηλεοπτικοί σταθμοί και οι διαδικτυακοί χώροι μεταδίδουν πλέον τις ειδήσεις και τα γε­γο­νό­τα σε 24ωρη βάση.
● Οι τηλεοπτικοί σταθμοί μεταδίδουν ζωντανά τα γεγονότα με όλες τις σχετικές λε­πτο­μέ­ρει­ες.
● Υπάρχει λεπτομερής αναφορά στην ιδιωτική ζωή των δημοσίων προσώπων και άλ­λων ε­πώ­νυ­μων ατόμων που βρίσκονται στο κέντρο της προσοχής του κόσμου για διάφορους λό­γους.
● Υπάρχει έντονη ανταγωνιστική πίεση μεταξύ των διαφόρων μέσων της βι­ο­μη­χα­νί­ας ε­νη­μέ­ρω­σης για να φέρουν γρηγορότερα προς το κοινό ειδήσεις και να πε­τύ­χουν πρωτότυπες πα­ρου­σι­ά­σεις.
● Γίνεται μια λεπτομερής και επαναλαμβανόμενη οπτική κάλυψη των σημαντικών γε­γο­νό­των και ιδι­αίτερα των φυσικών καταστροφών και των βίαιων ή ε­γκλη­μα­τι­κών πράξεων.

Οι αλλαγές αυτές έχουν αρνητικές επιπτώσεις στα παιδιά και τους έφηβους. Υ­πάρ­χει μια τά­ση να μιμούνται αυτά που βλέπουν και ακούν. Η επαναλαμβανόμενη και χρό­νι­α υποβολή σε τέ­τοιες σκηνές βίας και καταστροφών μπορεί να τους δη­μι­ουρ­γή­σει φοβίες και μια απάθεια για τέτοια δράματα. Σε άλλα παιδιά μπορεί να προ­κα­λέ­σει, σύμφωνα με έρευνες που έχουν γί­νει για το θέμα, επιθετική και βίαιη συ­μπε­ρι­φο­ρά.

Επίσης, άλλες μελέτες έδειξαν ότι τα μέσα δε μεταδίδουν πάντοτε τα γεγονότα με τρό­πο που α­ντα­­πο­κρί­νε­ται με ακρίβεια στην εκάστοτε υπάρχουσα κατάσταση. Η δι­ά­στα­ση που τους δί­νε­ται κάποτε μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση. Έ­να παράδειγμα, σύμφωνα με στοι­χεί­α που μας δί­νονται από τις Ηνωμένες Πο­λι­τεί­ες, είναι αυτό της εγκληματικότητας: ενώ οι στατιστικές δείχνουν ότι υπάρχει μεί­ω­ση στη συχνότητα του εγκλήματος, εντούτοις ο χρό­νος που αφιερώνεται για την προ­βο­λή σχετικών ειδήσεων έχει αυξηθεί κατά 240%. Υ­πάρ­χουν σταθμοί οι ο­ποί­οι δι­α­κό­πτουν άλλες εκπομπές τους με έκτακτες ειδήσεις για να με­τα­δώ­σουν ε­γκλή­μα­τα και αφιερώνουν μέχρι και 30% από τον χρόνο των εκπομπών τους για λε­πτο­με­ρή κάλυψη εγκληματικών γεγονότων.

Πώς μπορούν να μειωθούν οι αρνητικές συνέπειες

Σε γενικές γραμμές τα κριτήρια και ο οδηγός για το πόσες και τι είδους ειδήσεις πρέ­πει να πα­ρα­κο­­λου­θεί ένα παιδί είναι η ωριμότητά του, το αναπτυξιακό του ε­πί­πε­δο, οι εμπειρίες και οι ευαισθησί­ες του. Ειδικότερα, οι γονείς καλό είναι να α­κο­λου­θούν τα παρακάτω βήματα:

1. Βλέπουν τις ειδήσεις μαζί με το παιδί, για να τις συζητήσουν και να τις α­να­λύ­σουν μαζί του. Βε­βαιώνονται ότι έχουν αρκετό χρόνο και ότι υπάρχουν οι κα­τάλ­λη­λες συνθήκες (η­συ­χί­α), ώστε να ε­πικεντρωθούν σε εκείνες που πιθανόν θα το ε­νο­χλή­σουν ή θα το α­να­στα­τώ­σουν.

2. Ρωτούν το παιδί τι έχει δει ή ακούσει για να καταλάβουν καλύτερα τις απορίες που του έ­χουν δημιουργηθεί.

3. Απαντούν με απλά λόγια και δημιουργούν ένα αίσθημα ασφάλειας, δίνοντας έμ­φα­ση στο γε­γο­νός ότι θα είναι εκεί για να το προστατεύσουν.

4. Αναζητούν σημάδια που δείχνουν ότι οι ειδήσεις προκάλεσαν στο παιδί φοβίες και α­γω­νί­ες. Τέ­τοια είναι η αϋπνία, ο τρόμος, η ενούρηση, το κλάμα ή κουβέντες του που δείχνουν ότι εί­ναι φοβι­σμένο.

Είναι γεγονός ότι κανένας γονιός δεν μπορεί να προστατεύσει πλήρως ένα παιδί α­πό τα γε­γο­νό­τα του έξω κόσμου και του σύγχρονου τρόπου ζωής. Εκείνο που μπο­ρεί όμως να κάνει, εί­ναι να συζητά μαζί του για να αντιλαμβάνεται τι έχει δει ή α­κού­σει. Έτσι θα μπορεί να μει­ώ­νει τις αρνητικές επι­πτώσεις των ειδήσεων, να περ­νά τα σωστά μηνύματα και αξίες για την πραγ­μα­τι­κή ζωή, να το βοη­θάει να κα­τα­λά­βει καλύτερα τον κόσμο γύρω του και να το κάνει να νιώθει την ασφάλεια που τόσο χρει­ά­ζε­ται.

ΠΗΓΗ: www.medlook.net (04.12.2010)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: τηλεόραση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου