20 Απριλίου 2011

Μικρές ιστορίες για ασφαλές διαδίκτυο

Το e-yliko.gr είναι η επίσημη δικτυακή εκπαιδευτική πύλη του Υπουργείου Παι­δεί­ας. Σε ειδική ε­νό­τη­τα περιλαμβάνει τέσσερις μικρές ιστορίες που θυμίζουν κό­μικς. Σκο­πός τους είναι να ε­νη­με­ρώ­σουν τους μαθητές σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, ενώ υπάρχουν ε­πί­σης ασκήσεις και θέματα για συζήτηση.

Ιστορίες για παιδιά 7-12 ετών

● «Το Απέραντο Δάσος» διηγείται την ιστορία του εννιάχρονου Νικόλα που μαθαίνει πώς να χρη­σι­μο­ποι­εί τον υπολογιστή και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η ιστορία, με­τα­ξύ άλλων, ε­ξη­γεί στους α­ναγνώστες τι είναι το διαδίκτυο και τι μπορούν να κά­νουν εκεί. Συγχρόνως οι α­να­γνώ­στες μαθαί­νουν ότι το διαδίκτυο περιέχει και κα­κά πράγματα και ότι πρέπει να προ­στα­τεύ­ο­νται από αυτά.
(Η ιστορία παρουσιάζεται στο παιδικό μου ιστολόγιο εδώ)

● «Οι καινούργιοι φίλοι της Άννας» είναι η συνέχεια της ιστορίας του «Απέραντου Δά­σους» και πρωταγωνίστρια είναι η ξαδελφούλα του Νικόλα, η Άννα. Γίνεται α­να­φο­ρά στον δημόσιο χα­ρα­κτή­ρα του διαδικτύου, τους ορθούς κανόνες συ­μπε­ρι­φο­ράς, τη δημοσίευση φω­το­γρα­φι­ών και τα πνευ­ματικά δικαιώματα.

Ιστορίες για παιδιά 13-16 ετών

● Η ιστορία με τίτλο η «Ομάδα της Ρώμης» αρχίζει όταν η Έμμα, που συμμετέχει στη θε­α­τρι­κή ομά­δα του σχολείου, παίρνει ένα θεατρικό έργο από έναν άγνωστο με τον οποίον συ­νο­μι­λεί ηλεκτρονι­κά. Γίνεται αναφορά στα πνευματικά δικαιώματα, την προστασία των υ­πο­λο­γι­στών και τη σημασία της χρήσης των κωδικών πρό­σβα­σης.

● Η ιστορία «Προβλήματα και Περιστατικά» περιλαμβάνει σύντομες ιστορίες, που α­να­φέ­ρο­νται στην ορθότητα των πληροφοριών που υπάρχουν στο διαδίκτυο, σε θέ­μα­τα υ­πευ­θυ­νό­τη­τας κατά τη δη­μοσίευση φωτογραφιών και κειμένου, στη γνω­ρι­μί­α με άλλους μέσω δι­α­δι­κτύ­ου και στα διομότιμα δίκτυα.

Κουίζ

Η αξιολόγηση των γνώσεων που αποκομίζει κανείς είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ένα χρή­σι­μο «δι­α­γώ­νι­σμα» που αφορά τις προαναφερθείσες ιστορίες βρίσκεται εδώ.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: διαδίκτυο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου