22 Απριλίου 2011

Γονείς και ασφάλεια στο διαδίκτυο

Το διαδίκτυο προσφέρει στα παιδιά και τους νέους απίθανες ευκαιρίες να α­να­κα­λύ­πτουν, να συν­δέ­ο­νται και να δημιουργούν ηλεκτρονικά. Ωστόσο, η χρήση του δι­α­δι­κτύ­ου ενέχει και κιν­δύ­νους. Για παράδειγμα, είναι ένα ανοιχτό παράθυρο σε έ­ναν κό­σμο όπου συμμετέχουν και οι ε­νή­λι­κοι και περιέ­χει υλικό ακατάλληλο για τα παι­διά.

Πώς θα πρέπει οι γονείς να ενισχύουν τα παιδιά τους προκειμένου να ε­λα­χι­στο­ποι­ή­σουν τους κινδύ­νους αυτούς; Δεν υπάρχει μία εύκολη απάντηση: οι κίνδυνοι ποι­κίλ­λουν ανάλογα με την ηλικία του παιδιού και το πόσο εξοικειωμένο είναι με τον υ­πο­λο­γι­στή.


Οι κανόνες του διαδικτύου

Η χρήση του διαδικτύου είναι ασφαλής, αρκεί να θυμάστε τρία βασικά πράγματα:

1. Προστατέψτε τον υπολογιστή σας

● Διατηρήστε το λειτουργικό σύστημα ενημερωμένο.
● Χρησιμοποιείτε πρόγραμμα προστασίας από τους ιούς.
● Χρησιμοποιείτε τείχος προστασίας.
● Δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών αρχείων.
● Προσέχετε όταν κάνετε λήψη περιεχομένου.

2. Προστατέψτε τον εαυτό σας στο διαδίκτυο

● Να είστε επιφυλακτικοί όταν δίνετε προσωπικές σας πληροφορίες.
● Να σκέφτεστε πάντοτε με ποιον μιλάτε.
● Να θυμάστε ότι δεν είναι όλα αξιόπιστα και δεν είναι όλοι ειλικρινείς στο δι­α­δί­κτυ­ο.

3. Ακολουθήστε τους κανόνες

● Ακόμη και στο διαδίκτυο πρέπει να τηρείτε τον νόμο.
● Να θυμάστε να ενδιαφέρεστε για τους άλλους, όπως και για τον εαυτό σας, όταν εί­στε στο δι­α­δί­κτυ­ο.


Η συμπεριφορά μας στο διαδίκτυο

Οι νόμοι ισχύουν και στο διαδίκτυο. Το διαδίκτυο είναι δημόσιος χώρος. Όταν εί­στε συν­δε­δε­μέ­­νοι θα πρέπει να ακολουθείτε ορισμένους βασικούς κανόνες, όπως πρέ­πει να α­κο­λου­θεί­τε τον ΚΟΚ όταν οδηγείτε.
● Αν και το μεγαλύτερο μέρος της νομοθεσίας θεσπίστηκε πριν εξαπλωθεί ευρέως το δι­α­δί­κτυ­ο, οι νό­μοι ισχύουν και εκεί. Ό,τι είναι παράνομο εκτός διαδικτύου είναι πα­ρά­νο­μο και στο δι­α­δί­κτυ­ο.
● Το διαδίκτυο παρέχει ευκαιρίες άνευ προηγουμένου για ελεύθερη επικοινωνία, αλ­λά ενέχει και ευ­θύνες. Για παράδειγμα, είστε συνεχώς υπεύθυνοι για το πε­ρι­ε­χό­με­νο και τη νομιμότητα της δικής σας διαδικτυακής τοποθεσίας και όσων δη­μο­σι­εύ­ο­νται σε αυτήν.

Πνευματικά δικαιώματα. Τα πνευματικά δικαιώματα προστατεύουν τον τρόπο που ε­φαρ­μό­ζε­τε μια ιδέα αλλά όχι και την ίδια την ιδέα. Η αντιγραφή υλικού από το δι­α­δί­κτυ­ο για προ­σω­πι­κή χρή­ση επιτρέπεται, αλλά η προβολή του υλικού αυτού ως δι­κού σας απαγορεύεται. Για πα­ρά­δειγ­μα, αν χρησιμοποιήσετε το υλικό για να φτιά­ξε­τε μια δική σας παρουσίαση, θα πρέ­πει να αναφέρετε την πηγή του.
● Η προώθηση παράνομου υλικού –όπως παράνομα αντίγραφα ταινιών ή αρχείων μου­σι­κής που διατί­θενται μέσω διομότιμων (peer-to-peer) δικτύων– είναι πα­ρά­νο­μη. Η αντιγραφή λο­γι­σμι­κού ή βάσεων δεδομένων για τα οποία απαιτείται άδεια α­πα­γο­ρεύ­ε­ται, ακόμη και για προ­σω­πι­κή χρήση. Η χρήση υλικού χωρίς έγκριση εν­δέ­χε­ται να επισύρει οικονομικές α­ξι­ώ­σεις για βλάβες και να έχει και άλλες νο­μι­κές συνέπειες.

Σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριών

Να θυμάστε. Όταν δημοσιεύετε πληροφορίες στο διαδίκτυο δεν έχετε πλέον τη δυ­να­τό­τη­τα να τις ελέγχετε και ενδέχεται να μην μπορέσετε ποτέ να διαγράψετε ό­λα τους τα α­ντί­γρα­φα.
Να ελέγχετε. Φροντίστε να γνωρίζετε πάντοτε σε ποιον δίνετε πληροφορίες και να κα­τα­νο­εί­τε για ποιον σκοπό πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.
Να σκέφτεστε. Είναι λογικό να δημοσιεύετε στην ιστοσελίδα σας τα προσωπικά σας στοι­χεί­α αν δεν είστε βέβαιοι για ποιον σκοπό θα χρησιμοποιηθούν;

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ονόματα των μαθητών, οι φωτογραφίες τους και οι άλλες προ­σω­πι­κές τους πλη­ρο­­φο­ρί­ες που είναι καταγεγραμμένες στο μητρώο του σχολείου μπο­ρούν να δη­μο­σι­ευ­θούν μόνο στη διαδικτυακή τοποθεσία του σχολείου με τη συ­ναί­νε­ση των μαθητών και των γο­νέ­ων τους.

Οι κακοί του διαδικτύου

Ιοί, σκουλήκια και δούρειοι ίπποι. Οι ιοί και τα σκουλήκια (worm) είναι επικίνδυνα προ­γράμ­μα­­τα που εξαπλώνονται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή των ι­στο­σε­λί­δων.
● Οι ιοί μπορούν να προκαλέσουν βλάβες σε αρχεία ή λογισμικό που βρίσκεται α­πο­θη­κευ­μέ­νο στον υ­πολογιστή σας.
● Τα σκουλήκια εξαπλώνονται ταχύτερα από τους ιούς, απευθείας από τον έναν υ­πο­λο­γι­στή στον άλ­λο. Για παράδειγμα, ένα σκουλήκι που προσβάλλει το η­λε­κτρο­νι­κό ταχυδρομείο μπο­ρεί να στείλει τον εαυτό του σε όλες τις διευθύνσεις που υ­πάρ­χουν στον κατάλογο δι­ευ­θύν­σε­ων του χρήστη. Τα σκουλήκια του διαδικτύου α­να­ζη­τούν υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο αλλά δε διαθέτουν τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις για την ασφάλεια.
● Οι δούρειοι ίπποι (Trojan) είναι επικίνδυνα προγράμματα, φτιαγμένα έτσι ώστε να μοιά­ζουν α­κίν­δυ­­να, για παράδειγμα να μοιάζουν με παιχνίδια, αλλά με την ε­νερ­γο­ποί­η­σή τους μπο­ρούν να βλάψουν τα αρχεία χωρίς να το συνειδητοποιήσει ο χρή­στης.

Χάκερ και κράκερ. Χάκερ και κράκερ λέγονται οι άνθρωποι που παραβιάζουν πα­ρά­νο­μα τα συ­­στή­μα­τα δεδομένων. Μπορούν να παραβιάσουν έναν απροστάτευτο υ­πο­λο­γι­στή μέσω δι­α­δι­κτύ­ου και να τον χαλάσουν ή να κλέψουν και να α­ντι­γρά­ψουν αρ­χεί­α από αυτόν και να τα χρη­σι­μο­ποι­ή­­σουν για παράνομες δραστηριότητες.
● Οι καλύτεροι τρόποι για την προστασία ενός υπολογιστή από τις παραβιάσεις εί­ναι η χρή­ση τεί­χους προστασίας και η διαρκής ενημέρωση του λειτουργικού συ­στή­μα­τος.

Ανεπιθύμητο υλικό. Τα ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που α­πο­στέλ­λο­νται μαζικά είναι γνωστά ως ανεπιθύμητη αλληλογραφία (junk) ή spam. Υ­περ­φορ­τώ­νουν τα συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μπορούν να μπλο­κά­ρουν τα εισερχόμενα του υ­πο­λο­γι­στή. Οι απο­στολείς ανεπιθύμητης αλ­λη­λο­γρα­φί­ας συχνά χρησιμοποιούν ως ερ­γα­λεί­α τους τα σκουλήκια ηλε­κτρονικού τα­χυ­δρο­μεί­ου.

Πέντε κανόνες για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

1. Ποτέ μην ανοίγετε ύποπτα μηνύματα ή συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προ­έρ­χο­νται από αγνώστους. Διαγράψτε τα αμέσως από το μενού των μη­νυ­μά­των.

2. Ποτέ μην απαντάτε σε ανεπιθύμητα μηνύματα.

3. Χρησιμοποιείτε το φίλτρο ανεπιθύμητου ταχυδρομείου του παρόχου υπηρεσιών δι­α­δι­κτύ­ου ή του προγράμματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αν έχει).

4. Χρησιμοποιείτε μια νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή την οι­κο­γε­νει­α­κή δι­εύ­θυν­ση για διαδικτυακές ερωτήσεις, είσοδο σε φόρουμ συζητήσεων κτλ.

5. Ποτέ μην προωθείτε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δημιουργώντας α­λυ­σί­δες. Δι­α­γρά­φε­τέ τα.

Άλλες συμβουλές

1. Κλείνετε τα ύποπτα αναδυόμενα παράθυρα. Τα αναδυόμενα παράθυρα είναι μι­κρά πα­ρά­θυ­ρα που περιέχουν ένα μήνυμα που σας ενθαρρύνει να κάνετε κλικ πάνω του. Αν εμ­φα­νι­στεί στην οθόνη σας ένα τέτοιο παράθυρο, το ασφαλέστερο πράγμα που πρέπει να κά­νε­τε είναι να το κλείσετε, κά­νοντας κλικ στο X που συνήθως βρί­σκε­ται στην επάνω δεξιά γωνία. Δεν μπορείτε να είστε βέβαιοι για το τι θα κά­νει το πρόγραμμα, ακόμη κι αν κάνετε κλικ στο Ο­ΧΙ.

2. Αποφεύγετε τις παραπλανήσεις. Η απόκρυψη της ταυτότητάς σας είναι εύκολη στο δι­α­δί­κτυ­ο. Είναι καλύτερο να ελέγχετε την ταυτότητα του προσώπου με το ο­ποί­ο επικοινωνείτε (π.χ. σε ομά­δες συζητήσεων). Ποτέ δεν πρέπει να α­πο­κα­λύ­πτε­τε τα προσωπικά σας στοι­χεί­α μέσω του διαδι­κτύου, παρά μόνο σε πρόσωπα που γνω­ρί­ζε­τε και εμπιστεύεστε. Αν σας ζη­τη­θεί να παρέχετε προ­σωπικές πλη­ρο­φο­ρί­ες σε κάποια ιστοσελίδα, πάντοτε να ε­λέγ­χε­τε τους «όρους χρήσης» ή την «πο­­λι­τι­κή προστασίας του απορρήτου» της τοποθεσίας, προ­κει­μέ­νου να βεβαιωθείτε ότι ο δη­μι­ουρ­γός της εξηγεί για ποιο σκοπό θα χρη­σι­μο­ποι­η­θούν οι πλη­ρο­φο­ρί­ες αυτές και εάν θα διαβιβαστούν σε άλλους.

3. Συζητήστε τη χρήση του διαδικτύου. Μεγάλο μέρος του υλικού που διατίθεται στο δι­α­δί­κτυ­ο εί­ναι ακατάλληλο για ανηλίκους. Συζητήστε με τα παιδιά σας σχε­τι­κά με την περιήγηση στο διαδίκτυ­ο και την ασφαλή του χρήση.


ΠΗΓΗ: e­yliko.gr
2 σχόλια:

Γιώργος είπε...

Πολύ ενδιαφέρον άρθρο!! Ευχαριστώ πολύ !

δάσκαλος98 είπε...

Να 'στε καλά! :))

Δημοσίευση σχολίου

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: