30 Ιανουαρίου 2017

Μην τα βοηθάτε διαρκώς στα μαθήματα!

(δημοσιογράφος)

«Εάν θέλετε τα παιδιά σας να προοδεύσουν στο σχολείο, μην τα βοηθάτε διαρκώς να κά­νουν τα μαθήματά τους», σημειώνεται σε πρόσφατες έρευνες, οι οποίες α­πο­δει­κνύ­ουν ότι η υ­περ­βο­λι­κή ε­νασχόληση των γονιών με τα μαθήματα των παιδιών έ­χει, τελικά, αρνητική ε­πί­πτω­ση στην ανάπτυ­ξή τους και στην κατάκτηση της γνώ­σης, αφού οι μαθητές αι­σθά­νο­νται ό­τι δεν είναι ικανοί να τα καταφέρουν μόνοι τους.

Οι εκπαιδευτικοί εξηγούν ότι μερικοί γονείς γράφουν οι ίδιοι τις σχολικές ερ­γα­σί­ες, ενώ η ε­μπλο­κή στην εκπαίδευση των παιδιών είναι τόσο μεγάλη, που φτάνει στο ση­μεί­ο να στέλ­νουν στους εκπαι­δευτικούς μηνύματα ηλεκτρονικού τα­χυ­δρο­μεί­ου α­νά πάσα στιγμή, α­κό­μη και τα Σαββατοκύριακα, για να ρωτήσουν λε­πτο­μέ­ρει­ες σχε­τι­κά με την εργασία που έχει να κά­νει το παιδί τους.

Τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των μα­θη­τών α­πό αυτού του είδους τη γονική βοήθεια μπορεί να είναι πιο σοβαρά απ’ ό­σο μπορεί να φα­ντα­στεί κά­ποιος. Οι γονείς εκφράζουν τελικά, με αυτήν την ε­πί­μο­νη ε­να­σχό­λη­ση, τη μεγάλη ση­μα­σί­α που έχει για εκείνους η επιτυχία των παι­διών τους στο σχολείο με μια συμπεριφορά η οποία ενδέχεται να προκαλέσει στα παι­διά δι­α­φό­ρων ειδών αντιδράσεις: κρίσεις άγχους, ε­νί­σχυ­ση ναρκισσιστικών τά­σε­ων, έλ­λει­ψη επιμονής στην κατάκτηση –με τη δική τους προ­σπά­θει­α– της γνώ­σης.


Σύμφωνα με τη μελέτη ερευνητών από το Πανεπιστήμιο του Ιλινόις, τα παιδιά με η­λι­κί­α με­γα­λύ­τε­ρη των εννέα ετών προσλαμβάνουν την εμπλοκή των γονιών στην ο­λο­κλή­ρω­ση των ερ­γα­σι­ών τους ως ένδειξη δικής τους ανικανότητας. Η βοήθεια σε έ­να παιδί μπορεί να είναι χρή­σι­μη στα πρώτα χρό­νια της εκπαίδευσής του, λένε οι ε­ρευ­νη­τές, αλλά οι γονείς θα πρέ­πει, καθώς το παιδί τους μεγα­λώνει, να προ­σαρ­μό­σουν την υποστήριξή τους και να το βοη­θούν μόνο αν εκείνο το ζητά.

Όσο για τη συμμετοχή των γονέων στις εργασίες των εφήβων, αυτή θεωρείται μό­νο ε­πι­ζή­μι­α, δε­δο­μέ­νου ότι το παιδί πρέπει να μάθει να διαχειρίζεται τον φόρτο των ερ­γα­σι­ών του, να μά­θει να είναι αυτόνομο και να γνωρίζει ότι ευθύνεται για τη βαθ­μο­λο­γί­α του.

Τέλος, τονίζουν οι ερευνητές, δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ τον χρυσό κανόνα της ε­πι­τυ­χούς εκ­παί­δευ­σης: ο ρόλος των γονιών δεν είναι να βοηθούν τα παιδιά τους να πε­τυ­χαί­νουν εύ­κο­λα έναν στό­χο σήμερα, αλλά να συνδράμουν στην ανάπτυξη των δε­ξι­ο­τή­των εκείνων που θα τους επιτρέψουν αργότερα να λύνουν τα προβλήματά τους χωρίς τη βοήθεια των γονιών.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου