30 Ιανουαρίου 2017

Μην τα βοηθάτε διαρκώς στα μαθήματα!

(δημοσιογράφος)

«Εάν θέλετε τα παιδιά σας να προοδεύσουν στο σχολείο, μην τα βοηθάτε διαρκώς να κά­νουν τα μαθήματά τους», σημειώνεται σε πρόσφατες έρευνες, οι οποίες αποδεικνύουν ότι η υ­περ­βο­λι­κή ε­νασχόληση των γονιών με τα μαθήματα των παιδιών έχει, τελικά, αρνητική ε­πί­πτω­ση στην ανάπτυ­ξή τους και στην κατάκτηση της γνώσης, αφού οι μαθητές αι­σθά­νο­νται ό­τι δεν είναι ικανοί να τα καταφέρουν μόνοι τους.

Οι εκπαιδευτικοί εξηγούν ότι μερικοί γονείς γράφουν οι ίδιοι τις σχολικές εργασίες, ενώ η ε­μπλο­κή στην εκπαίδευση των παιδιών είναι τόσο μεγάλη, που φτάνει στο σημείο να στέλ­νουν στους εκπαι­δευτικούς μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανά πάσα στιγμή, α­κό­μη και τα Σαββατοκύριακα, για να ρωτήσουν λεπτομέρειες σχετικά με την εργασία που έχει να κά­νει το παιδί τους.

Τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των μαθητών α­πό αυτού του είδους τη γονική βοήθεια μπορεί να είναι πιο σοβαρά απ’ όσο μπορεί να φα­ντα­στεί κά­ποιος. Οι γονείς εκφράζουν τελικά, με αυτήν την επίμονη ενασχόληση, τη μεγάλη ση­μα­σί­α που έχει για εκείνους η επιτυχία των παιδιών τους στο σχολείο με μια συμπεριφορά η οποία ενδέχεται να προκαλέσει στα παιδιά διαφόρων ειδών αντιδράσεις: κρίσεις άγχους, ε­νί­σχυ­ση ναρκισσιστικών τάσεων, έλλειψη επιμονής στην κατάκτηση –με τη δική τους προ­σπά­θει­α– της γνώσης.


Σύμφωνα με τη μελέτη ερευνητών από το Πανεπιστήμιο του Ιλινόις, τα παιδιά με ηλικία με­γα­λύ­τε­ρη των εννέα ετών προσλαμβάνουν την εμπλοκή των γονιών στην ολοκλήρωση των ερ­γα­σι­ών τους ως ένδειξη δικής τους ανικανότητας. Η βοήθεια σε ένα παιδί μπορεί να είναι χρή­σι­μη στα πρώτα χρό­νια της εκπαίδευσής του, λένε οι ερευνητές, αλλά οι γονείς θα πρέ­πει, καθώς το παιδί τους μεγα­λώνει, να προσαρμόσουν την υποστήριξή τους και να το βοη­θούν μόνο αν εκείνο το ζητά.

Όσο για τη συμμετοχή των γονέων στις εργασίες των εφήβων, αυτή θεωρείται μόνο ε­πι­ζή­μι­α, δε­δο­μέ­νου ότι το παιδί πρέπει να μάθει να διαχειρίζεται τον φόρτο των εργασιών του, να μά­θει να είναι αυτόνομο και να γνωρίζει ότι ευθύνεται για τη βαθμολογία του.

Τέλος, τονίζουν οι ερευνητές, δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ τον χρυσό κανόνα της επιτυχούς εκ­παί­δευ­σης: ο ρόλος των γονιών δεν είναι να βοηθούν τα παιδιά τους να πετυχαίνουν εύ­κο­λα έναν στό­χο σήμερα, αλλά να συνδράμουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων εκείνων που θα τους επιτρέψουν αργότερα να λύνουν τα προβλήματά τους χωρίς τη βοήθεια των γονιών.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου