22 Απριλίου 2011

Γονείς και ασφάλεια στο διαδίκτυο (2)

Πρώτα μέτρα ασφαλείας

Οι γονείς αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις είτε πρόκειται για το διαδίκτυο εί­τε για τις άλ­λες ε­να­­σχο­λή­σεις των παιδιών. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν με τι α­σχο­λού­νται τα παιδιά τους και να τα υποστηρίζουν σε αυτές τους τις δρα­στη­ρι­ό­τη­τες.

Τα παιδιά ίσως θέλουν να κρατήσουν την ενασχόλησή τους με το διαδίκτυο μυ­στι­κή. Ίσως να μη θέ­λουν να εμπλακούν οι γονείς, ιδιαίτερα εάν πιστεύουν ότι θα τα πε­ρι­ο­ρί­σουν. Είναι ση­μα­ντι­κό να θυμάστε ότι το διαδίκτυο είναι μια καταπληκτική πη­γή, που περιέχει τεράστιους ό­γκους συναρπα­στικών και εκπαιδευτικών πλη­ρο­φο­ρι­ών. Είναι επίσης σημαντικό οι γονείς να μην υπερβάλλουν, ού­τε να θέτουν υ­περ­βο­λι­κούς περιορισμούς στη χρήση του διαδικτύου α­πό τα παιδιά τους. Οι κίν­δυ­νοι πρέπει να γίνονται κατανοητοί, έτσι ώστε τα παιδιά να προ­στα­τεύ­ο­νται και να εκμεταλλεύονται α­πόλυτα αυτό το καταπληκτικό εργαλείο. Τα παιδιά μα­θαί­νουν με τον πειραματισμό, δοκιμάζοντας και σφάλλοντας. Αν σας ενδιαφέρει η χρήση του δι­α­δι­κτύ­ου και είστε εξοικειωμένοι με όλα τα συ­ναρπαστικά πράγματα που προ­σφέ­ρει, θα εί­στε σε καλύτερη θέση να συζητήσετε με τα παιδιά σας θέματα που το αφορούν. Θα είναι ε­πί­σης ευκολότερο να κατανοήσετε με ποιον τρόπο χρη­σι­μο­ποι­­ούν το διαδίκτυο και, ίσως, να κα­τα­φέ­ρε­τε να μιλάτε εποικοδομητικά μαζί τους σε όλη τη διάρκεια της εφηβείας τους.


Πέντε βασικές οδηγίες

1. Τοποθετήστε τον υπολογιστή σε ένα δωμάτιο που χρησιμοποιείται από όλη την οι­κο­γέ­νει­α. Έτσι, το να συζητάτε για το διαδίκτυο και να βλέπετε πώς χρη­σι­μο­ποι­εί­ται γίνεται μέ­ρος της καθη­μερινής σας ζωής. Είναι ευκολότερο να συζητάτε τα προ­βλή­μα­τα όταν ο υ­πο­λο­γι­στής βρίσκεται σε κοινό δωμάτιο. Μπορείτε ακόμη να χρη­σι­μο­ποι­εί­τε το διαδίκτυο από κοι­νού.

2. Συζητήστε για το διαδίκτυο. Εκδηλώστε ενδιαφέρον για όσα κάνει το παιδί σας και οι φί­λοι του, τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός. Συζητήστε μαζί του για τα υ­πέ­ρο­χα και συ­ναρ­πα­στι­κά πράγματα που περιέχει, καθώς και για τα προβλήματα που μπο­ρεί να συναντήσετε. Συ­ζη­τή­στε για το τι θα πρέπει να κάνει αν αισθανθεί ά­σχη­μα σε κάποια κατάσταση στο δι­α­δί­κτυ­ο.

3. Μάθετε κι εσείς οι ίδιοι περισσότερα για τη χρήση του υπολογιστή. Αν χρη­σι­μο­ποι­εί­τε το δια­δίκτυο και οι ίδιοι, είναι ευκολότερο να διαπιστώσετε ποια είναι η κα­λύ­τε­ρη πρακτική για τα παιδιά σας και μπορείτε να τα βοηθήσετε περισσότερο να εντοπίσουν χρήσιμο υλικό.

4. Χρησιμοποιήστε το διαδίκτυο μαζί. Βρείτε τοποθεσίες κατάλληλες για παιδιά ή μά­θε­τε πώς μπορείτε να εντοπίζετε χρήσιμες πληροφορίες: προγραμματίστε μαζί έ­να ταξίδι για δι­α­κο­πές, δείτε μαζί εκπαιδευτικές τοποθεσίες για να υποστηρίξετε τις σχολικές τους ερ­γα­σί­ες ή βρεί­τε πληροφο­ρίες για τα χόμπι και τα εν­δι­α­φέ­ρο­ντά τους. Σερφάροντας μαζί στο διαδίκτυο μπο­ρεί­τε επίσης να βοη­θή­σε­τε τα παι­διά να εκτιμήσουν την αξία των πληροφοριών που θα βρεί­τε. Μπορείτε να το­πο­θε­­τή­σε­τε σελιδοδείκτες στις αγαπημένες σας διαδικτυακές το­πο­θε­σί­ες, έτσι ώστε να μπορείτε να ανα­τρέξετε εύκολα στις το­πο­θε­σί­ες που μπήκατε μαζί.

5. Κάντε μια συμφωνία με τα παιδιά, για το πώς και το πότε θα χρησιμοποιούν το δι­α­δί­κτυ­ο. Μπορεί να είναι χρήσιμο να συμφωνήσετε σε συγκεκριμένες ώρες και συ­γκε­κρι­μέ­νες δι­α­δι­κτυ­α­κές τοποθεσίες που μπορούν τα παιδιά να χρησιμοποιούν στο διαδίκτυο. Θα χρει­α­στεί να συζητήσετε μαζί τους αυτό το θέμα και να συμ­φω­νή­σε­τε από κοινού.

Οικιακοί κανόνες για τη χρήση του διαδικτύου

Ένας καλός τρόπος για να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι από τη χρήση του δι­α­δι­κτύ­ου είναι να ορί­σετε ορισμένους κανόνες μαζί με τα παιδιά σας και να συμ­φω­νή­σε­τε από κοινού σε αυ­τούς. Οι κοι­νοί κανόνες είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης για να συζητήσετε σχετικά με την α­σφα­λή χρήση του διαδικτύου.
● Ο χρόνος που περνούν στον υπολογιστή θα πρέπει, για λόγους υγείας, να είναι πε­ρι­ο­ρι­σμέ­νος.
● Τοποθετήστε, για παράδειγμα, τον υπολογιστή στο σαλόνι. Σωστό είναι τα παιδιά προ­σχο­λι­κής ηλικίας να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο μαζί με κάποιον ενήλικο.
● Η πρόσβαση στο διαδίκτυο για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας θα πρέπει να πε­ρι­ο­ρί­ζε­ται σε συ­γκεκριμένες, προσυμφωνημένες διαδικτυακές τοποθεσίες. Τα πιο προ­χω­ρη­μέ­να παιδιά μπο­ρούν να βρουν τις συγκεκριμένες τοποθεσίες μέσω του με­νού «Αγαπημένα» του προ­γράμ­μα­τος περιήγησης.
● Η ασφαλέστερη λύση είναι να δημιουργήσετε ένα προσωπικό λειτουργικό πε­ρι­βάλ­λον για το παι­δί, όπου η πρόσβαση στο διαδίκτυο θα είναι περιορισμένη α­πο­κλει­στι­κά σε συ­γκε­κρι­μέ­νες διαδικτυ­ακές τοποθεσίες.

Δημιουργία ασφαλούς δικτυακού περιβάλλοντος

Ο ασφαλέστερος τρόπος να εξερευνήσουν τα μικρά παιδιά το διαδίκτυο είναι να δη­μι­ουρ­γη­θεί ένας ασφαλής χώρος όπου επιτρέπεται η εξερεύνηση αποκλειστικά των διαδικτυακών το­πο­θε­σι­ών που ε­γκρίνονται από κάποιον έμπιστο ενήλικο. Μπο­ρεί­τε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθ­μί­σεις του προγράμ­ματος περιήγησης δι­α­δι­κτύ­ου προκειμένου να επιτρέπετε στο παιδί σας την είσοδο αποκλειστικά στις α­σφα­λείς τοποθεσίες που εσείς έχετε επιλέξει. Στην πε­ρί­πτω­ση αυτή, αν το παιδί σας θελήσει να επισκεφθεί κάποια νέα τοποθεσία, θα πρέπει πρώ­τα να προσθέσετε ε­σείς τη διεύθυνσή της στον κατάλογο των εγκεκριμένων το­πο­θε­σι­ών. Η δη­μι­ουρ­γί­α ασφαλών χώρων είναι εύκολη, με τη χρήση του λειτουργικού συστήματος των Win­dows.


Ασφαλείς κωδικοί πρόσβασης. Ένας τρόπος είναι να σκεφθείτε μια οικεία φράση και να χρη­σι­­μο­ποι­ή­σε­τε το πρώτο γράμμα κάθε λέξης. Για παράδειγμα, η φράση «O Μά­ρι­ος γεν­νή­θη­κε τον Αύ­γουστο του ’99» δίνει τον κωδικό OMgtAt99. Εύκολο να το θυμάστε και δύσκολο να το μαντέψουν. Ποτέ μη δημιουργείτε κωδικούς πρό­σβα­σης που είναι εύκολο να τους μα­ντέ­ψει κάποιος γνωστός (π.χ. το όνομα του κα­τοι­κί­δι­ού σας).
Φίλτρο αναζήτησης του MSN. Τα παιδιά γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν τις μη­χα­νές α­να­ζή­τη­­σης για να βρίσκουν πληροφορίες, αλλά δε γνωρίζουν απαραίτητα και πώς να α­πο­φεύ­γουν τις συν­δέσεις προς παντός είδους ακατάλληλο πε­ρι­ε­χό­με­νο. Χρησιμοποιούμε το φίλ­τρο αναζήτησης που διαθέτει το ίδιο το MSN, το οποίο α­πο­κλεί­ει τις ακατάλληλες συν­δέ­σεις από τα αποτελέσματα της αναζήτησης. Για να ενεργοποιήσετε φιλτράρισμα υψηλότερου ε­πι­πέ­δου για όλες τις αναζητήσεις σας, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις ρυθμίσεις Safe Search (ασφαλούς α­να­ζή­τη­σης). Μην ξεχνάτε να αποθηκεύετε τις ρυθμίσεις σας όταν περ­νά­τε στο αυ­στη­ρό­τε­ρο επίπεδο φιλ­τρα­ρί­­σμα­τος. Για να απενεργοποιήστε το φίλτρο, θα πρέ­πει να ε­πα­νέλ­θε­τε στη σελίδα ρυθ­μί­σε­ων αναζή­τησης και να επιλέξετε φιλτράρισμα με­τρί­ου ε­πι­πέ­δου ή να το καταργήσετε ε­ντε­λώς. Για να δια­σφαλίσετε ότι θα γίνουν οι αλ­λα­γές, θα πρέ­πει να αποθηκεύσετε αυτήν τη ρύθ­μι­ση.
Προσωπικός λογαριασμός. Θα χρειαστεί να δημιουργήσετε έναν προσωπικό λο­γα­ρια­σμό χρήστη για το παιδί μέσα από το λειτουργικό σύστημα. Έτσι θα κα­θο­ρι­στούν τα δι­και­ώ­μα­τα πρόσβασης και οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης δι­α­δι­κτύ­ου για το παιδί.
Προγράμματα φίλτρων. Τα προγράμματα φίλτρων παρέχουν τη δυνατότητα ε­πι­βο­λής πε­ρι­ο­ρι­­σμών σε διαδικτυακές τοποθεσίες με βάση το περιεχόμενό τους. Αυ­τό σημαίνει ότι το πρό­γραμ­μα α­ποτρέπει την πρόσβαση σε τοποθεσίες οι οποίες πε­ρι­έ­χουν υλικό που χα­ρα­κτη­ρί­ζε­ται ως επιβλαβές (πορνογραφικό υλικό, υλικό που περιέχει βία κτλ.).
Περιορισμός επαφών. Μπορείτε να περιορίσετε τον αριθμό των προσώπων με τα οποία θα έχουν επαφές τα παιδιά σας μέσω διαδικτύου, χρησιμοποιώντας φίλ­τρα ή τεχνολογία φρα­γής.
Ιστορικό ιστοσελίδων. Η δυνατότητα «Ιστορικού ιστοσελίδων» που διαθέτει το πρό­γραμ­μα περι­ήγησης διαδικτύου σάς επιτρέπει να βλέπετε ποιες τοποθεσίες έ­χει ε­πι­σκε­φθεί πρό­σφα­τα το παιδί (αν και διαγράφεται εύκολα...).

Λήψη αρχείων μουσικής, παιχνιδιών και ταινιών

Μπορείτε να αντιγράψετε στον υπολογιστή σας αρχεία που περιέχουν μουσική, παι­χνί­δια ή ται­νί­ες. Αυτή η λήψη συνήθως γίνεται με τη χρήση κάποιου ειδικού προ­γράμ­μα­τος α­νταλ­λα­γής αρχείων (Kazaa, DirectConnect, BitTorrent κτλ.), το ο­ποί­ο χρησιμοποιεί την τε­χνο­λο­γί­α που ονομάζεται δι­ο­­μό­τι­μα δίκτυα (p2p). Προ­κει­μέ­νου να γίνει λήψη αρχείων από κάποιο δι­ο­μό­τι­μο δίκτυο, συνήθως πρέπει να κά­νε­τε κοινή χρήση κάποιων αρχείων που υπάρχουν στον δικό σας υπολογιστή με άλ­λους χρήστες του δικτύου. Κατά τη διάρκεια αυτής της δι­α­δι­κα­σί­ας ίσως το παιδί ε­πι­τρέ­ψει κατά λάθος τη δυνατότητα αντιγραφής όλων των αρ­χεί­ων που υ­πάρ­χουν στον υπολογιστή του.


Να θυμάστε τα πνευματικά δικαιώματα. Τα διομότιμα δίκτυα συχνά χρη­σι­μο­ποι­ού­νται για τη διανομή παράνομων αντιγράφων αρχείων μουσικής και ταινιών και συ­χνά πα­ρα­βι­ά­ζουν τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Είναι σημαντικό να ελέγχετε τη νο­μι­μό­τη­τα της διαδικτυακής τοπο­θεσίας από την οποία το παιδί σας σχεδιάζει να κάνει λήψη, προ­κει­μέ­νου να διασφαλιστεί ότι δεν παραβιάζονται τα πνευματικά δικαιώματα. Ένας γενικός κα­νό­νας είναι ότι, αν δεν πληρώνετε για το υλικό που λαμβάνετε, κατά πάσα πιθανότητα η λή­ψη είναι παράνομη.

Κι αν τελικά…

Αν το παιδί, παρ’ όλα αυτά, συναντήσει δυσάρεστο ή ανάρμοστο υλικό στο δι­α­δί­κτυ­ο; Πώς πρέ­πει να αντιδράσετε;

1. Αποφύγετε τις υπερβολικές αντιδράσεις, έτσι ώστε το παιδί να αισθάνεται ά­νε­τα και να ε­ξα­κο­­λου­θή­σει να σας μιλά για τέτοιου είδους περιστατικά και στο μέλ­λον.

2. Επισημάνετε στο παιδί με σαφήνεια ότι δεν πρόκειται για δικό του λάθος.

3. Διαγράψτε οποιαδήποτε ίχνη του ακατάλληλου υλικού, περιλαμβανομένων και ό­λων των πα­ρα­­πο­μπών από τη μνήμη cache, τα cookies και το ιστορικό ι­στο­σε­λί­δων του προ­γράμ­μα­τος περιήγη­σης.

4. Μιλήστε στο παιδί για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αποφεύγει τέ­τοιου είδους κα­τα­­στά­σεις στο μέλλον, μεταξύ των οποίων είναι η χρήση μη­χα­νών α­να­ζή­τη­σης φιλικών προς τα παιδιά και η διαγραφή μηνυμάτων ηλεκτρονικού τα­χυ­δρο­μεί­ου από πρόσωπα που δε γνωρίζουν.2 σχόλια:

hamomilaki ♂ είπε...

Καλή Ανάσταση σε όλους :-)

δάσκαλος98 είπε...

Καλή Ανάσταση με πολλές ευχές για υγεία και δημιουργικότητα!
Καλή δύναμη στο ωραίο έργο σας!

Δημοσίευση σχολίου