25 Απριλίου 2011

Γονείς και ασφάλεια στο διαδίκτυο (4)

Τα δικαιώματα των παιδιών στο διαδίκτυο

Τα παιδιά χρειάζονται βοήθεια από τους ενήλικες για την προστασία των δικαιωμάτων τους στο διαδίκτυο. Η νομοθεσία ισχύει και εκεί: οι διαχειριστές των διαδικτυακών τοποθεσιών εί­ναι υπεύθυ­νοι για το περιεχόμενο των τοποθεσιών τους.

 1  Κυβερνο-παρενοχλήσεις

Το διαδίκτυο δίνει νέες ευκαιρίες για παρενόχληση. Διάφοροι μπορεί να δημοσιεύουν φήμες, φω­το­­γρα­φί­ες και άλλες προσωπικές πληροφορίες ή να στέλνουν κακόβουλα μηνύματα –είτε α­νώ­νυ­μα εί­τε χρησιμοποιώντας το όνομα άλλου. Τα μηνύματα SMS και τα κινητά τηλέφωνα με κάμερα ανοί­γουν νέες προοπτικές για διασκέδαση, αλλά και για εκμετάλλευση. Οι πα­ρε­νο­χλή­σεις στο σχολείο συνήθως περιορίζονται στις ώρες που λειτουργεί, αλλά μέσω δι­α­δι­κτύ­ου μπορεί κανείς να πέσει θύμα παρενόχλησης οποιαδήποτε στιγμή. Επίσης, μέσω δι­α­δι­κτύ­ου οι «νταήδες» έχουν πρόσβαση σε περισσότερους ανθρώπους.

Αν στο παιδί σας αρέσουν οι διαδικτυακές συνομιλίες, θα πρέπει να συζητήσετε μαζί του αυ­τούς τους κινδύνους από την αρχή και να το συμβουλεύσετε τι πρέπει να κάνει αν α­ντι­με­τω­πί­σει παρε­νοχλήσεις. Αυτό είναι σημαντικό γιατί:
● Οι κυβερνο-παρενοχλήσεις γίνονται συχνότερα όταν δεν υπάρχουν ενήλικοι παρόντες.
● Τα παιδιά συχνά πιστεύουν ότι αν το πουν στους γονείς τους, τα πράγματα θα γίνουν χει­ρό­τε­ρα.
● Η ανωνυμία και ο χαμηλός κίνδυνος σύλληψης κάνει τους ανθρώπους να επιχειρούν πράγ­μα­τα που αλλιώς δε θα τα τολμούσαν (για παράδειγμα, να λένε πράγματα που ποτέ δε θα έλεγαν σε κά­ποιον άλλο πρόσωπο με πρόσωπο).
● Οι κυβερνο-παρενοχλήσεις είναι τεχνικώς εύκολες. Για την αποστολή κακόβουλων μη­νυ­μά­των ή τη δημοσίευση κακόβουλων κειμένων σε ευρύ κοινό αρκούν λίγα κλικ με το ποντίκι.

Των φρονίμων τα παιδιά...

Ακόμη κι αν το παιδί σας δεν έχει υποστεί παρενόχληση μέσω διαδικτύου, σας συνιστούμε να συζη­τήσετε μαζί του τα παρακάτω θέματα:
● Δεν πρέπει να ανακοινώνουν τις πληροφορίες επαφής τους ή προσωπικά τους στοιχεία, ό­πως φωτογραφίες, χωρίς να σκεφθούν καλά τις συνέπειες. Οι διαδικτυακές φιλίες μπορεί να δι­α­κο­πούν και, όταν συμβεί αυτό, οι προσωπικές πληροφορίες μπορεί να σταλούν σε αν­θρώ­πους που δεν πρέ­πει.
● Όλοι έχουν το δικαίωμα να τους συμπεριφέρονται με σεβασμό στο διαδίκτυο.
● Μπορούν να κλείσουν το δωμάτιο συνομιλίας, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τον υ­πο­λο­γι­στή όπο­τε θέλουν.
● Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μιλούν με τους γονείς τους για τις αρ­νη­τι­κές τους εμπειρίες.

Το διαδίκτυο υπόκειται στους ίδιους κανονισμούς και νόμους όπως και η καθημερινή μας ζω­ή. Το να συκοφαντούμε ή να προσβάλλουμε κάποιον στο διαδίκτυο είναι κακό. Μπορεί να θε­ω­ρη­θεί δυσφή­μηση ή εξύβριση, πράγμα που ενδέχεται να επισύρει τιμωρία και ποινές για την πρόκληση ζημιών. Μπορεί να είναι δύσκολο να ακυρωθεί κάτι που έγινε με λίγα κλικ του πο­ντι­κιού και τα παιδιά ενδέ­χεται να μην καταλαβαίνουν πόσο σοβαρή μπορεί να γίνει η κα­τά­στα­ση.

Αν ο μη γένοιτο...

Αν το παιδί σας λάβει κακόβουλα μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μηνυμάτων SMS:
● Πείτε του ότι δε χρειάζεται να ανοίγει τέτοιου είδους μηνύματα ή άλλα μηνύματα που προ­έρ­χο­­νται από εντελώς ξένους.
● Δε θα πρέπει να απαντάει σε κακόβουλα μηνύματα. Ωστόσο, καλό θα είναι να α­πο­θη­κεύ­ε­τε τα μηνύματα για μελλοντική αναφορά, εάν η κατάσταση χρειαστεί να αντιμετωπιστεί από άλ­λο άτομο.
● Αν ανακαλύψετε ότι ο αποστολέας πηγαίνει στο ίδιο σχολείο με το παιδί σας, ενημερώστε το σχολείο.
● Εάν η παρενόχληση εξακολουθήσει, ίσως χρειαστεί να αλλάξετε τη διεύθυνση η­λε­κτρο­νι­κού ταχυ­δρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου του παιδιού σας.

Επίσης, να θυμάστε:

● Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα κακόβουλα μηνύματα για άλλες δραστηριότητες.
● Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έ­τσι ώ­στε να κατευθύνει τα μηνύματα ενός δεδομένου αποστολέα σε ξεχωριστό φάκελο. Έ­τσι το παιδί σας δε χρειάζεται να τα διαβάζει.
● Αν γνωρίζετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποστολέα, μπορείτε να στεί­λε­τε ένα αντίγραφο του κακόβουλου μηνύματος στον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου και να ζη­τή­σε­τε να δια­γραφεί αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
● Αν δε γνωρίζετε τη διεύθυνση του αποστολέα, ζητήστε βοήθεια από τον πάροχο υ­πη­ρε­σι­ών διαδι­κτύου.

Αν εντοπίσετε κακόβουλα κείμενα ή φωτογραφίες του παιδιού σας δημοσιευμένα στο δι­α­δί­κτυ­ο:
● Αποθηκεύστε τις σελίδες όπου βρίσκεται αυτό το υλικό για περαιτέρω ενέργειες.
● Εάν η τοποθεσία ή η διεύθυνσή της αναφέρει ποιος είναι ο πάροχος υπηρεσιών, ε­πι­κοι­νω­νή­στε μαζί του. Ο πάροχος μπορεί να διαγράψει το κείμενο και, ενδεχομένως, να ε­ντο­πί­σει τον συγγρα­φέα.
● Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από τον δικό σας διαχειριστή διαδικτύου να επικοινωνήσει με τον διαχειριστή της εν λόγω τοποθεσίας και να απαιτήσει να διαγραφεί το υλικό αυτό.
● Εάν η παρενόχληση είναι ιδιαίτερα σοβαρή και συνιστά αξιόποινη πράξη, επικοινωνήστε με την α­στυνομία.

Να θυμάστε: Οι ανώνυμοι χρήστες μπορούν συχνά να εντοπιστούν. Ωστόσο, η αστυνομία δε θα α­ναλάβει δράση εκτός εάν υπάρχουν υπόνοιες εγκληματικής πράξης.

 2  Παιδί και μάρκετινγκ στο διαδίκτυο

Το διαδίκτυο παρέχει στους διαφημιστές έναν αποτελεσματικό τρόπο να προσεγγίσουν τα παι­διά και τους νέους. Πολλά προϊόντα που θαυμάζουν τα παιδιά προωθούνται μέσω δι­α­δι­κτύ­ου.

Το μάρκετινγκ που προορίζεται για τα παιδιά και τους νέους υπόκειται σε αυστηρότερες κρί­σεις και κανονισμούς από το μάρκετινγκ που προορίζεται για ενηλίκους, καθώς οι ανήλικοι εί­ναι περισσότε­ρο ευάλωτοι. Για παράδειγμα:
● Οι διαφημίσεις θα πρέπει να αναγνωρίζονται αμέσως ως τέτοιες.
● Θα πρέπει να γίνεται σεβαστή η αξιοπρέπεια των ανηλίκων.
● Η ψυχαγωγία, όπως τα παιχνίδια, δε θα πρέπει να διακόπτεται ή να συνδέεται με δι­α­φη­μί­σεις.

Τι μπορείτε να κάνετε:

● Να χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο μαζί με το παιδί σας και να το διδάσκετε να αναγνωρίζει τις δι­α­­φη­μί­σεις και τους στόχους τους.
● Να πληροφορείτε το Ινστιτούτο Προστασίας Καταναλωτή ή τον πάροχο υπηρεσιών για τυ­χόν α­νάρμοστο μάρκετινγκ.

Άμεσο μάρκετινγκ

Το άμεσο μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και SMS επιτρέπεται αποκλειστικά με την πρότερη συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο απευθύνεται. Αν το παιδί σας πα­ρέ­χει προσωπικές πληροφορίες όταν συμμετέχει, για παράδειγμα, σε κάποιον διαγωνισμό μέ­σω δι­α­δι­κτύ­ου, ενδεχομέ­νως να συγκατατεθεί σε άμεσο μάρκετινγκ.

Υπηρεσίες με χρέωση και αγορές από παιδιά μέσω διαδικτύου

Οι αγορές που γίνονται μέσω διαδικτύου ή κινητού τηλεφώνου πρέπει είτε να γίνονται από ε­νή­λι­κο είτε με την έγκριση ενηλίκου.

Συμβουλές:

● Συμφωνήστε με το παιδί σας σχετικά με τους κανόνες που αφορούν τις αγορές μέσω δι­α­δι­κτύ­ου.
● Συνεργαστείτε με τον πάροχο που χρησιμοποιείτε, προκειμένου να τοποθετηθούν οι α­πα­ραί­τη­τες φραγές κλήσεων/SMS ή να τοποθετηθεί όριο δαπάνης στο κινητό τηλέφωνο του παι­διού.
● Πληροφορήστε τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου για τυχόν ανάρμοστες διαδικτυακές το­πο­θε­σί­­ες.
● Φτιάξτε μια οικογενειακή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα χρησιμοποιείτε ε­σείς και το παιδί όταν θέλετε να αγοράσετε κάτι μέσω διαδικτύου.

 3  Προσωπικές πληροφορίες και φωτογραφίες

Σε πολλές διαδικτυακές τοποθεσίες οι χρήστες πρέπει να εγγραφούν ή, διαφορετικά, να δώ­σουν τα προσωπικά τους στοιχεία για να λάβουν βραβεία, όπως πρόσβαση στην υ­πη­ρε­σί­α, συμ­με­το­χή σε κάποια κλήρωση, δωρεάν προϊόντα ή τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε κά­ποια ομάδα συζητήσε­ων. Οι διάφορες εμπορικές επιχειρήσεις μπορούν να συλλέγουν τα στοι­χεί­α επικοινωνίας των παι­διών και των νέων ανθρώπων για σκοπούς μάρ­κε­τινγκ, αλ­λά πρέ­πει να λαμβάνουν νόμιμα συγκατά­θεση προτού επιδοθούν σε δραστηριότητες μάρ­κε­τινγκ.

Ωστόσο, οι διαχειριστές διαδικτυακών τοποθεσιών ενδεχομένως να μην τηρούν πάντοτε το α­πόρ­ρη­­το των προσωπικών πληροφοριών, ακόμη κι αν τα προσωπικά δεδομένα προ­στα­τεύ­ο­νται από τον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Μάθετε τα παι­διά σας να εί­ναι προσεκτικά όταν παρέχουν προσωπικές πληροφορίες.


Συμβουλές

Συμφωνήστε με το παιδί σας σε κάποια προσέγγιση. Συχνά είναι πολύ χρήσιμο να συμ­φω­νή­σε­­τε με το παιδί τους κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους θα παρέχει προσωπικές πλη­ρο­φο­ρί­ες μέσω διαδικτύου. Αν του δώσετε την άδεια να παρέχει τέτοιου είδους πλη­ρο­φο­ρί­ες, θα πρέπει να είστε βέβαιοι για την αξιοπιστία των τοποθεσιών στις οποίες θα τις πα­ρέ­χει.
Ελέγξτε την πολιτική προστασίας απορρήτου. Σας συνιστούμε να ελέγχετε ότι η υ­πη­ρε­σί­α που χρησιμοποιείτε ρυθμίζεται από την κατάλληλη πολιτική προστασίας απορρήτου, η ο­ποί­α θα πρέπει να εξηγεί με ποιον τρόπο χρησιμοποιούνται οι προσωπικές πληροφορίες, την περίοδο χρήσης τους, καθώς και τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται.
Να παρέχετε αποκλειστικά τις υποχρεωτικές πληροφορίες. Συνήθως δεν υπάρχει α­νά­γκη να καταχωρίσετε παρά μόνο έναν μικρό όγκο υποχρεωτικών πληροφοριών. Επίσης, ό­ταν εγγράφεστε σε μια νέα υπηρεσία, ο πάροχος ρωτά συνήθως εάν επιθυμείτε να λαμ­βά­νε­τε υλικό μάρκετινγκ. Μπορείτε να πείτε «Όχι» από την αρχή, αλλά αν δώσετε κατά λάθος την άδειά σας, μπορείτε να την αναιρέσετε επικοινωνώντας με τον πάροχο υπηρεσιών. Συ­νι­στά­ται να φτιάξετε μια οικογενειακή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα χρη­σι­μο­ποι­εί­τε εσείς και το παιδί όταν θέλετε να δώ­σετε προσωπικά στοιχεία μέσω διαδικτύου.
Μην αποθηκεύετε τις προσωπικές σας πληροφορίες στο πρόγραμμα περιήγησης. Δε συνιστά­ται να αποθηκεύσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες ή τους κωδικούς πρό­σβα­σης στο πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου ή σε άλλα προγράμματα που συν­δέ­ο­νται στο δι­α­δί­κτυ­ο.

Δημοσίευση φωτογραφιών και προσωπικών πληροφοριών των παιδιών

Η δημοσίευση στο διαδίκτυο φωτογραφιών που έχουν ληφθεί με κινητό τηλέφωνο, κάμερα ή ψη­φι­­α­κή φωτογραφική μηχανή είναι εύκολη και γρήγορη. Αν δημοσιεύσετε μια φωτογραφία, εί­ναι πολύ δύσκολο να αποτρέψετε τη διανομή της, την τροποποίησή της και τη χρήση της σε διαφορετικό πε­ριβάλλον. Αντίγραφα της φωτογραφίας μπορούν πολύ εύκολα να κα­τα­λή­ξουν σε διάφορες τοποθε­σίες και θα είναι πολύ δύσκολο να διαγραφούν όλα. Σκεφθείτε το κα­λά προτού δημοσιεύσετε τα προσωπικά σας στοιχεία σε συνδυασμό με τη φωτογραφία σας.

Η δημοσίευση της φωτογραφίας ή άλλων προσωπικών πληροφοριών κάποιου στη δι­α­δι­κτυ­α­κή το­ποθεσία π.χ. ενός σχολείου αποτελεί αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων, η οποία α­παι­τεί τη συ­γκατάθεση του εν λόγω προσώπου. Όποιος αποκαλύπτει τις προσωπικές του πλη­ρο­φο­ρί­ες έχει επί­σης το δικαίωμα να ελέγξει τις πληροφορίες που τον αφορούν και να τις δι­ορ­θώ­σει, αν είναι απα­ραίτητο. Τα παιδιά θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να προ­ει­δο­ποι­ού­νται ότι δεν πρέπει να δημοσι­εύουν προσωπικές πληροφορίες στις δικές τους διαδικτυακές το­πο­θε­σί­ες ή στα ιστολόγιά τους (blog).

Να θυμάστε: Δε χρειάζεται να παρέχετε τις προσωπικές σας πληροφορίες, εκτός εάν γνω­ρί­ζε­τε ποιος τις ζητά και για ποιο σκοπό πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου