15 Οκτωβρίου 2010

Για να ελαφρύνει η σχολική τσάντα

Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας

Η εκπαιδευτική κοινότητα (εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές) αλλά και ο ιατρικός κόσμος προ­βλη­μα­τί­­ζο­νται συνεχώς, καθώς βλέπουν με ανησυχία τα παιδιά να μεταφέρουν κα­θη­με­ρι­νά έ­να βαρύ φορτί­ο από και προς το σχολείο. Επειδή για το Υπουργείο Παιδείας το θέμα της σω­μα­τι­κής και πνευματι­κής υγείας των μαθητών αποτελεί ουσιαστικό ζήτημα, σας ε­πι­ση­μαί­νου­με τα ακόλουθα:

Υποχρεώσεις του σχολείου

1. Μεριμνά για την κατά το μέγιστο αξιοποίηση των χώρων της σχολικής τάξης (π.χ. βι­βλι­ο­θή­κες, ντουλάπια, ράφια, θρανία), ώστε να είναι δυνατή η παραμονή ικανοποιητικού αριθμού βι­βλί­ων στην αίθουσα διδασκαλίας.

2. Προβαίνει στον εξορθολογισμό χρήσης των σχολικών εγχειριδίων και αντικειμένων γε­νι­κό­τε­ρα, σύμφωνα πάντα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο η με­τα­φο­ρά τους α­πό και προς το σχολείο.

3. Ζητά τη διαρκή ενημέρωση από αρμόδιους εξειδικευμένους παιδαγωγούς και επιστήμονες σχε­τι­κά με την καλλιέργεια και την εμπέδωση του ουσιαστικού περιεχομένου του «Νέου Σχο­λεί­ου» αναφορι­κά με το εν λόγω θέμα.

4. Αποστέλλει στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς επιστολή με σχετικές οδηγίες στους γονείς και κη­δεμόνες των μαθητών.

Υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών

1. Επικολλούν φωτοτυπία με το ωρολόγιο πρόγραμμα στο πρόχειρο τετράδιο των μαθητών και συγ­χρόνως το αναρτούν στον πίνακα ανακοινώσεων ή σε ορατό σημείο της τάξης.

2. Με τη λήξη των μαθημάτων ο εκπαιδευτικός της τάξης ή οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων με­λε­­τούν μαζί με τους μαθητές το πρόγραμμα της επόμενης μέρας και, αναλόγως των α­παι­τή­σε­ων των μαθημάτων, οι μαθητές τοποθετούν στην τσάντα τους μόνο τα απαραίτητα βι­βλί­α, τετράδια κ.ά.

3. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί των Α΄ και Β΄ τάξεων μεριμνούν ώστε οι μαθητές να αφήνουν τα πε­ρισσότερα πράγματά τους στο σχολείο, σε συγκεκριμένο χώρο για κάθε παιδί (ντου­λά­πα ή ράφι εάν ο χώρος επαρκεί ή, σε διαφορετική περίπτωση, κάτω από το θρανίο τους). Εί­ναι προφανές ότι σε όλα τα σχολικά εγχειρίδια και αντικείμενα θα αναγράφεται το ο­νο­μα­τε­πώ­νυ­μο και η τάξη του μαθητή.

4. Οι μαθητές, από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου, πρέπει να διδαχθούν τους σω­στούς τρόπους μεταφοράς της σχολικής τσάντας και γενικά των μεγάλων φορτίων, ώστε να μπο­ρούν να τους εφαρμόζουν.

Αν και η παραπάνω διαδικασία θα επιφέρει πρόσθετο έργο και προσπάθεια από μέρους των εκ­παι­­δευ­τι­κών, η διαρκής εξάσκηση θα συμβάλλει καθοριστικά στο να ελαχιστοποιηθεί η με­τα­φο­ρά πρό­σθετου βάρους.

Υποχρεώσεις των γονέων

1. Μπορούν να συμβουλεύονται καθημερινά το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα που έ­χουν δώσει οι εκπαιδευτικοί.

2. Φροντίζουν στην αρχή της σχολικής χρονιάς να αναγράφονται σε ετικέτες το ο­νο­μα­τε­πώ­νυ­μο και η τάξη του παιδιού σε όλα τα αντικείμενά του (βιβλία, τετράδια, κασετίνες).

3. Μετά το τέλος των κατ’ οίκον εργασιών συνιστάται ο έλεγχος του εβδομαδιαίου ωρολογίου προ­­γράμ­μα­τος, ώστε να αποφεύγεται από μέρους των μαθητών η άσκοπη μεταφορά βι­βλί­ων και τετρα­δίων προς το σχολείο.

4. Η τοποθέτηση των βιβλίων μέσα στην τσάντα θα πρέπει να γίνεται έτσι, ώστε το κέντρο βά­ρους της να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στη μέση. Επίσης, η κατανομή του βά­ρους θα πρέ­πει να εί­ναι ομοιόμορφη, με την τοποθέτηση των πιο βαριών βιβλίων στο πίσω μέ­ρος της τσά­ντας.

Με τον τρόπο αυτό, και τη συνεργασία σχολείου και οικογένειας, θα επιτευχθεί ο στόχος της ε­λα­χι­­στο­ποί­η­σης του βάρους της σχολικής τσάντας, με σκοπό την προστασία της σωματικής υ­γεί­ας των μαθητών.

ΠΗΓΗ: Εγκύκλιος Φ.7/531/129567/Γ1/15.10.2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου