24 Ιουλίου 2011

Η σχέση των γονέων και το παιδί

(ψυχοθεραπεύτρια-παιδοψυχολόγος, mariasaranti.blogspot.gr)

Κάθε άνθρωπος είναι ένας εν δυνάμει γονέας. Όταν όμως θελήσει να κάνει ένα παι­δί, οφείλει να σκεφτεί τις οικογενειακές συνθήκες μέσα στις οποίες θα το φέρει να ζή­σει. Η πορεία ενός παι­διού είναι προκαθορισμένη ώς έναν βαθμό πριν το ίδιο γεν­νη­θεί και σε αυτό παίζουν ρόλο
● οι γονείς,
● η διάθεσή τους ως προς την ύπαρξη ακόμη ενός μέλους στην οικογένεια,
● η ετοιμότητά τους για τον ρόλο του γονιού και
● η δική τους προσωπική ιστορία ως παιδιά.

Η κυριότερη συνθήκη είναι η επιλογή του συντρόφου με τον οποίο αποφασίζει κά­ποιος να κά­νει παι­δί. Πολλοί άνθρωποι, ειδικά τα τελευταία χρόνια, βρίσκονται με έ­ναν σύντροφο και τον ε­πι­λέ­γουν να κάνουν παιδί, διότι θα γίνει «καλός πα­τέ­ρας» ή «κα­λή μητέρα», χωρίς τα τρυ­φε­ρά συ­ναι­σθή­μα­τα που λειτουργούν προστατευτικά για τη σχέση δύο ανθρώπων που θέ­λουν να συ­μπο­ρευ­τούν και να δημιουργήσουν. Αυ­τή η λογική είναι προβληματική.

Η σχέση των γονέων είναι ο πυρήνας της οικογένειας. Το παιδί, πέρα από την κα­θαυ­τή ο­ντό­τη­τά του και την εξέλιξη της ύπαρξης, έρχεται με σκοπό τη συ­ναι­σθη­μα­τι­κή συ­νέ­χει­α του ζευ­γα­ριού, όχι για να συμπληρώσει τα κενά ενός συντρόφου.

Συναίσθημα

Είναι πολύ σημαντικό όταν γίνεται επιλογή συντρόφου ένα κριτήριο να είναι η κα­ταλ­λη­λό­τη­τά του ως γονέα, αλλά δεν είναι το βασικό. Ένα παιδί χρειάζεται γονείς που αγαπιούνται. Η ει­κό­να τους και το συναισθηματικό περιβάλλον μέσα στο οποίο με­γα­λώ­νει του γίνονται πρό­τυ­πο για το τι είναι φυσιολογικό, τι θα αναζητήσει το ί­διο στις σχέσεις του και πώς γενικότερα θα μά­θει να σχετίζεται με τους αν­θρώ­πους αλλά και με το συναίσθημα. Όταν οι γονείς είναι τρυ­φε­ροί μεταξύ τους και το παι­δί το αντιλαμβάνεται, νιώθει συναισθηματική ασφάλεια, ενώ πα­ράλ­λη­λα μα­θαί­νει και το ίδιο να είναι τρυφερό με τους ανθρώπους, με τα αδέλφια του, με τους φί­λους και με το άλλο φύλο.

Επικοινωνία

Παράλληλα, είναι σημαντική και η επικοινωνία, διότι με αυτήν κάθε δυσκολία, χαρά, προ­βλη­μα­τι­σμός, επιθυμία μπορούν να γίνουν κατανοητά από τον σύντροφο. Όταν υ­πάρ­χει αυτή η ποι­ό­τη­τα σε μια σχέση, τότε οι πιθανότητες συντήρησης και της σχέ­σης και του θετικού συ­ναι­σθή­μα­τος αυξά­νουν, με αποτέλεσμα να μπορεί να δι­α­τη­ρη­θεί η οικογένεια ενωμένη. Ε­πί­σης, όσο πιο ευσυμβίβαστοι είναι δύο άν­θρω­ποι με­τα­ξύ τους τόσο αυξάνουν οι πι­θα­νό­τη­τες ε­πι­βί­ω­σης της σχέσης· οι κοινές ή κο­ντι­νές α­ντι­λή­ψεις, καταβολές και ενδιαφέροντα, για πα­ρά­δειγ­μα, θα οδηγήσουν σε μια κα­λύ­τε­ρη ροή της σχέσης και κατ’ επέκταση της οικογένειας.

Κοινή διαπαιδαγώγηση

Τέλος, ωφέλιμο είναι οι μελλοντικοί γονείς να έχουν ένα κοινό πλάνο δι­α­παι­δα­γώ­γη­σης. Χρει­ά­ζε­ται να συμφωνεί το ζευγάρι σε ζητήματα όπως είναι ο τρό­πος που φα­ντά­ζε­ται ότι θα με­γα­λώ­σει το παιδί, η κατάλληλη συμπεριφορά προς αυτό, η συμ­με­το­χή ή μη των δικών τους γο­νέ­ων, αν θα πάει σε ιδιωτικό ή δημόσιο σχολείο, ποιος θα μένει στο σπίτι (αν μένει) για να με­γα­λώ­σει το παιδί, ποια τιμωρία είναι ε­πι­τρε­πτή ή όχι κ.ο.κ.

Αφού λοιπόν η επιλογή συντρόφου έχει γίνει και τίθεται το θέμα πότε κάνει ένα ζευ­γά­ρι παιδί, η α­πάντηση είναι όταν ο καθένας ξεχωριστά νιώθει έτοιμος συ­ναι­σθη­μα­τι­κά και πρακτικά για να γίνει γονιός, καθώς και όταν η σχέση είναι ώ­ρι­μη για να αντέξει την έλευση ακόμη ενός μέ­λους, και μάλι­στα απαιτητικού λόγω της α­γω­νί­ας της ύπαρξης που βιώνει.

Εν κατακλείδι, είναι σοφό οι μελλοντικοί γονείς να έχουν βρει κοινούς κώδικες, κοι­νά σημεία, να έ­χουν ζωντανό συναίσθημα και να λειτουργούν αρμονικά ως ζευγάρι. Για να γίνει κα­λύ­τε­ρα κατανο­ητό, παραθέτουμε ένα πολύ απλό και κα­τα­νοη­τό πα­ρά­δειγ­μα: ο μπαμπάς είναι τυ­ρί και η μαμά ζα­μπόν (ή το αντίστροφο), δη­λα­δή ο κα­θέ­νας ξεχωριστά αρέσει στο παιδί και ται­ριά­ζουν μεταξύ τους. Αν όμως ο μπα­μπάς εί­ναι τυρί και η μαμά σοκολάτα, τότε αρέσει στο παι­δί ξεχωριστά ο κα­θένας, αλλά ο συν­δυ­α­σμός τους δεν του αφήνει ωραία γεύση...

ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ (21.08.2007)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: