1 Μαρτίου 2018

Αξιολόγηση μαθητών του Δημοτικού Σχολείου

Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας (απόσπασμα)

Άρθρο 1 | Έννοια και σκοπός αξιολόγησης

Αξιολόγηση του μαθητή είναι η συνεχής παιδαγωγική διαδικασία με την οποία πα­ρα­κο­λου­θεί­ται η πορεία της μάθησης, προσδιορίζονται τα τελικά αποτελέσματα και ε­κτι­μώ­νται συγ­χρό­νως και άλλα χαρακτηριστικά τα οποία σχετίζονται με το έργο του σχο­λεί­ου. Πρώτος στόχος της είναι η συνεχής βελτίωση της διδασκαλίας αλλά και η συ­νε­χής ενημέρωση εκπαιδευτικών και μαθητών για τα αποτελέσματα των προ­σπα­θει­ών τους, ώστε να επιτυγχάνονται τα κα­λύ­τε­ρα δυνατά αποτελέσματα.

Σε καμιά περίπτωση δεν έχει χαρακτήρα ανταγωνιστικό για τον μαθητή του Δη­μο­τι­κού Σχο­λεί­ου και δεν αναφέρεται μόνο στην επίδοση στα μαθήματα του Ω­ρο­λο­γί­ου Προ­γράμ­μα­τος αλλά και σε άλλα χαρακτηριστικά του, όπως είναι η προσπάθεια που κα­τα­βάλ­λει, το ενδιαφέρον του, οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσει, η δη­μι­ουρ­γι­κό­τη­τά του, η συνεργασία με τους συμ­μα­θη­τές του και ο σεβασμός του κα­νο­νι­σμού λει­τουρ­γί­ας του σχολείου.

Άρθρο 3 | Διδακτικό έτος

Το διδακτικό έτος για τους μαθητές χωρίζεται σε τρία (3) τρίμηνα. Το πρώτο τρί­μη­νο αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 10 Δεκεμβρίου, το δεύτερο τρί­μη­νο αρ­χί­ζει στις 11 Δε­κεμ­βρί­ου και λήγει στις 10 Μαρτίου και το τρίτο τρίμηνο αρ­χί­ζει στις 11 Μαρτίου και λήγει στις 15 Ι­ου­νί­ου.

Άρθρο 4 | Διαδικασία αξιολόγησης

Α. Στις Α΄ και Β΄ τάξεις Δημοτικού προβλέπεται μόνο προφορική περιγραφική α­ξι­ο­λό­γη­ση. Ο δά­σκα­λος της τάξης με τη λήξη κάθε τριμήνου ενημερώνει τους γονείς των μαθητών για την πρό­ο­δό τους.
Β. Στις Γ΄ και Δ΄ τάξεις Δημοτικού προβλέπεται περιγραφική αξιολόγηση σε συν­δυ­α­σμό με κλί­μα­κα βαθμολογίας ως ακολούθως: Άριστα (Α), Πολύ καλά (Β), Καλά (Γ), Σχε­δόν καλά (Δ).
Γ. Στις Ε΄ και Στ΄ τάξεις Δημοτικού προβλέπεται περιγραφική αξιολόγηση σε συν­δυ­α­σμό με κλί­μα­κα βαθμολογίας, που είναι λεκτική και αριθμητική, ως ακολούθως: Ά­ρι­στα (9-10), Πολύ κα­λά (7-8), Καλά (5-6), Σχεδόν καλά (˂5). Αν κατά την εξαγωγή του μέ­σου όρου της ετήσιας ε­πί­δο­σης μαθητή κατά μάθημα όσο και του γενικού μέσου ό­ρου όλων των μαθημάτων προ­κύ­ψει κλάσμα ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της α­κέ­ραι­ας μονάδας, τότε αυτό λογίζεται ως α­κέ­ραι­α μονάδα και προστίθεται στο α­κέ­ραι­ο μέρος του μέσου όρου. Το κλασματικό αυτό υ­πό­λοι­πο παραλείπεται αν είναι μι­κρό­τε­ρο από το μισό της ακέραιας μονάδας.

Άρθρο 5 | Προαγωγή μαθητών – Επανάληψη τάξης

Α. Οι μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων προάγονται εφόσον κατά την κρίση του δα­σκά­λου α­ντα­πο­κρί­νο­νται στα στοιχεία της αξιολόγησης, όπως αυτά αναφέρονται στο Π.Δ. 8/95. Σε α­ντί­θε­τη περίπτωση επαναλαμβάνουν την τάξη.
Β. Οι μαθητές των Γ΄ και Δ΄ τάξεων προάγονται εφόσον υπερισχύουν σε αριθμό οι χα­ρα­κτη­ρι­σμοί Α, Β και Γ. Όταν στους τελικούς μέσους όρους υπερισχύουν οι χα­ρα­κτη­ρι­σμοί Δ, ο μα­θη­τής επαναλαμβάνει την τάξη.
Γ. Οι μαθητές των Ε΄ και Στ΄ τάξεων προάγονται εφόσον ο γενικός μέσος όρος είναι με­γα­λύ­τε­ρος του 4,5 (>4,5), σύμφωνα με την περ. γ, του άρθρου 4 της παρούσης Α­πό­φα­σης. Όταν ο γενικός μέσος όρος είναι μικρότερος από 4,5 (˂4,5), ο μαθητής ε­πα­να­λαμ­βά­νει την τάξη.

Σε περιπτώσεις δικαιολογημένης απουσίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το μισό του δι­δα­κτι­κού έτους, ο μαθητής μπορεί να προαχθεί εφόσον με τη σύμ­φω­νη γνώμη του γονέα του υποβληθεί σε σχετική εξέταση εντός του α΄ 10ημέρου του Ι­ου­νί­ου ή του α΄ 10ημέρου του Σε­πτεμ­βρί­ου.

Άρθρο 6 | Τελικές Διατάξεις

Η επίδοση της βαθμολογίας με την ολοκλήρωση του κάθε τριμήνου, σύμφωνα με το άρ­θρο 3 της παρούσης Υ.Α., γίνεται εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του τρι­μή­νου, εκτός δι­δα­κτι­κού ωραρίου και εντός του εργασιακού ωραρίου των εκ­παι­δευ­τι­κών με απόφαση του Συλ­λό­γου Διδασκόντων και σε χρόνο που επιτρέπει τη με­γα­λύ­τε­ρη συμμετοχή των γονέων/κη­δε­μό­νων, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 13 του Ν. 1566/1985.

ΠΗΓΗ: Υπουργική Απόφαση Φ.7A/ΦΜ/212191/Δ1/4-12-2017
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: