25 Φεβρουαρίου 2018

Πορνογραφία, ένα διαφορετικό σχολικό μάθημα

Η πορνογραφία είναι μια σύγχρονη μάστιγα για τα παιδιά εφηβικής ηλικίας. Στις Η­ΠΑ κα­τα­βάλ­λε­ται προσπάθεια τα παιδιά να μάθουν να διαχειρίζονται καλύτερα το πορ­νο­γρα­φι­κό υ­λι­κό.

O Ντριου ήταν οκτώ χρόνων όταν ψάχνοντας τα κανάλια της τηλεόρασης α­να­κά­λυ­ψε την εκ­πο­μπή «Τα κορίτσια τρελάθηκαν». Λίγα χρόνια αργότερα ανακάλυψε το «μα­λα­κό» πορνό του τηλεοπτικού δικτύου HBO. Στη συνέχεια, στη Γ΄ Γυμνασίου, βρή­κε πορνογραφικές σε­λί­δες στο τηλέφωνό του. Τα βίντεο ήταν καλά για αρχή και α­πο­τε­λού­σαν πηγή έμπνευσης για στά­σεις στο σεξ με μελλοντικές συ­ντρό­φους. Α­πό τα πορνό έμαθε ότι οι άντρες πρέπει να εί­ναι γεροί και κυρίαρχοι στο κρεβάτι και να κάνουν πράγματα όπως να αναποδογυρίζουν τα κο­ρί­τσια την ώρα του σεξ. Τα κο­ρί­τσια στενάζουν πολύ και φτιάχνονται με ο­τι­δή­πο­τε κάνει έ­νας ά­ντρας γεμάτος αυ­το­πε­ποί­θη­ση. Μια ιδιαίτερη πορνογραφική σκηνή τού κόλ­λη­σε στο μυα­λό: Μια γυ­ναί­κα βαριόταν το τρυφερό σεξ και εκστασιάστηκε με έναν πολύ πιο επιθετικό τύ­πο. Ωστόσο, στη Δ΄ Γυμνασίου, ο Ντριου κατάλαβε ότι τα πορ­νο­γρα­φι­κά σάιτ ε­πη­ρέ­α­ζαν τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόταν για τα κορίτσια στο σχο­λεί­ο του. Άραγε ή­ταν τα στήθη τους όπως αυτά στις ταινίες; Θα τον κοίταζαν τα κορίτσια όπως οι γυ­ναί­κες στα ε­ρω­τι­κά φιλμ κα­τά τη διάρκεια της ερωτικής ε­πα­φής; Θα του έκαναν αυ­τά τα πράγματα που έ­βλε­πε να κά­νουν στις πορνοταινίες;


Δίπλα στον Ντριου καθόταν ο Κιου. Ήταν 15 ετών, καλός μαθητής και φίλαθλος και ή­ταν ε­πί­σης μπερδεμένος σχετικά με το πώς μεταφράζεται το πορνό στην πραγ­μα­τι­κή ζωή. Ο Κιου δεν είχε κάνει σεξ, δεν είχε σύντροφο και έτσι δεν ήταν σε θέ­ση να ρω­τή­σει τα κορίτσια τι τους αρέσει. Ωστόσο, δεν ήταν μόνο τα πορνό που τον μπέρ­δευ­αν αλλά και οι άγριες εικόνες σε Snapchat, Facebook και τα άλλα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύωσης. Όπως η εικόνα που είχε δει ε­νός άντρα να πιέζει μια γυ­ναί­κα στον τοί­χο, κάτω από την οποία ένα κορίτσι είχε σχολιάσει «θέ­λω έναν τύπο σαν κι αυ­τόν».

Τα αγόρια ετοιμάστηκαν προκειμένου να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα «γνώ­σης πορ­νό» που ονομάζεται «Η αλήθεια για την πορνογραφία για τους μαθητές των γυ­μνα­σί­ων», έ­να πρό­γραμ­μα που στοχεύει στον περιορισμό της σεξουαλικής βίας. Ε­κεί οι μαθητές μαθαίνουν για τις υγιείς σχέσεις, τη βία κατά τη διάρκεια των ρα­ντε­βού και τα θέματα της ΛΟΑΤ κοι­νό­τη­τας μέσα από ομαδικές συζητήσεις, παί­ξι­μο ρόλων και άλλες ασκήσεις. Για δύο ώρες κάθε ε­βδο­μά­δα, επί πέντε εβδομάδες, οι μα­θη­τές συμ­με­τέ­χουν στην τάξη για τη γνώση της πορ­νο­γρα­φί­ας, που στοχεύει να τους κά­νει σοφότερους και πιο επικριτικούς καταναλωτές της, ε­ξε­τά­ζο­ντας πώς α­πει­κο­νί­ζο­νται στην πορνογραφία το φύλο, η σεξουαλικότητα, η ε­πι­θε­τι­κό­τη­τα, η συ­ναί­νε­ση, η φυλή, οι σχέσεις και οι εικόνες του σώματος.

Κατά μέσο όρο τα αγόρια είναι 13 ετών και τα κορίτσια 14 όταν έρχονται για πρώτη φο­ρά σε ε­πα­φή με την πορνογραφία. Σύμφωνα με το πρόγραμμα γνώσης της πορ­νο­γρα­φί­ας, το μά­θη­μα δεν έχει σχεδιαστεί για να τρομάζει τα παιδιά ώστε να πι­στέ­ψουν πως τα πορνό είναι ε­θι­στι­κά και θα καταστρέψουν τη ζωή τους. Α­ντι­θέ­τως, βα­σί­ζε­ται στην πραγματικότητα ότι οι πε­ρισ­σό­τε­ροι έφηβοι βλέπουν πορνό και τους βοηθάει να μάθουν να αναλύουν τα μηνύματα της πορνογραφίας, κάτι που εί­ναι πο­λύ πιο αποτελεσματικό από το να ευχόμαστε να ζουν τα παι­διά μας σε έναν κό­σμο χω­ρίς πορνό.

ΠΗΓΗ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (01.08.2017)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: