15 Φεβρουαρίου 2016

Ενημέρωση σχετικά με την εποχική γρίπη

Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας

Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με την εμφάνιση της εποχικής γρίπης συστήνονται στις σχο­λι­κές μο­νάδες οι ακόλουθες οδηγίες με σκοπό να προληφθεί η εξάπλωσή της:

1. Παιδιά που εμφανίζουν συμπτώματα γρίπης αναμένουν, σε χώρο όπου δε θα έρ­χο­νται σε ε­πα­φή με άλλα άτομα, μέχρι να τα παραλάβουν οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους, οι οποίοι θα πρέ­πει να ειδο­ποιούνται αμέσως.

2. Συστήνεται για την αποφυγή της εξάπλωσης της εποχικής γρίπης να τηρούνται οι κα­νό­νες α­το­μι­­κής υγιεινής, όπως:
● Να αποφεύγεται η επαφή των χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μεί­ω­ση του κιν­δύ­­νου μόλυνσης.
● Να αποφεύγεται η κοινή χρήση των μολυβιών, των στιλό, των μαρκαδόρων και άλ­λων προ­σω­πι­­κών αντικειμένων.
● Σε βήχα ή φτέρνισμα να καλύπτονται η μύτη και το στόμα με το μανίκι στο ύψος του α­γκώ­να ή με χαρτομάντιλο. Το χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο πρέπει να α­πορ­ρί­πτε­ται αμέσως με­τά τη χρήση στους κάδους απορριμμάτων.
● Τα παιδιά απαγορεύεται να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση με το στόμα.
● Τα παιδιά και οι εργαζόμενοι πρέπει να πλένουν τακτικά τα χέρια με υγρό σαπούνι και νερό ή, ε­ναλλακτικά, να χρησιμοποιούν αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα ή χαρ­το­μά­ντι­λα με αλ­κο­ό­λη.

Οι παραπάνω οδηγίες πρέπει να τηρούνται και από το προσωπικό των κυλικείων.

Παρακαλούνται οι διευθυντές σχολικών μονάδων να ενημερώσουν την εκ­παι­δευ­τι­κή κοι­νό­τη­τα (μα­θητές, εκπαιδευτικούς, Συλλόγους Γονέων και Κη­δε­μό­νων).

ΠΗΓΗ: Εγκύκλιος Φ1/19740/Δ2/05.02.2016
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: