1 Σεπτεμβρίου 2011

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση

Από τον Συνήγορο του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει ότι το δικαίωμα στην εκπαίδευση, όπως κατοχυρώνεται α­πό το Σύνταγμα, τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τη λοιπή εθνική νο­μο­θε­σί­α, αφορά όλους ανεξαιρέτως τους ανηλίκους που ζουν στη χώρα. Το δικαίωμα στην εκ­παί­δευ­ση εξειδικεύεται σε επί μέρους δικαιώματα, που πρέπει να είναι σε γνώση των μα­θη­τών, των γονέων και των εκπαι­δευτικών. Η εξασφάλιση ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους, άλ­λω­στε, αποτελεί την καλύτερη επέν­δυση για το μέλλον μιας κοινωνίας.

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

1. Δικαίωμα εγγραφής και φοίτησης. Κάθε παιδί δικαιούται να εγγράφεται στο σχολείο και να παρακολουθεί τα διδασκόμενα μαθήματα. Στο σχολείο γίνονται δεκτά και τα παιδιά που οι γο­νείς τους δεν έχουν νόμιμη διαμονή στη χώρα, καθώς και αυτά που δε διαθέτουν νόμιμα δι­και­ο­λο­γη­τι­κά, αρκεί να έχουν εμβολιασθεί και οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους να υποβάλουν υ­πεύ­θυ­νη δήλωση για τα στοιχεία τους. Μέχρι την ηλικία των 16 χρόνων και έως την τρίτη τά­ξη του γυμνασίου οι γονείς έχουν υποχρέωση να στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, ει­δάλ­λως διαπράττουν ποινικό αδίκημα. Τα σχολεία πρέπει να παίρνουν άμεσα και ουσιαστικά μέ­τρα για να αποτρέπουν την εγκατάλειψη και να ενθαρρύνουν τη συνέχιση των σπουδών α­πό τους μαθητές.

2. Δικαίωμα διευκόλυνσης στην πρόσβαση. Τα παιδιά που μένουν μακριά από το σχολείο πρέ­πει να διευκολύνονται από τη νομαρχία ή τον δήμο της περιοχής τους για να πηγαίνουν στη σχολική μο­νάδα που βρίσκεται πιο κοντά στην κατοικία τους. Το μέτρο αυτό ισχύει και για τα παιδιά που μέ­νουν σε καταυλισμούς ή απομονωμένους οικισμούς.

3. Δικαίωμα μη διάκρισης. Κανένα παιδί δεν πρέπει να γίνεται αντικείμενο διάκρισης στο σχο­λεί­ο για το φύλο, τη φυλή, την εθνικότητα, την καταγωγή, τις θρησκευτικές του πε­ποι­θή­σεις ή την κα­τάσταση της υγείας του.

4. Δικαίωμα ποιότητας σπουδών. Η δωρεάν εκπαίδευση για όλα τα παιδιά πρέπει να συν­δυ­ά­ζε­ται με κατάλληλες σχολικές εγκαταστάσεις, έγκαιρο διορισμό επαρκούς αριθμού εκ­παι­δευ­τι­κών, παρο­χή σχολικών βοηθημάτων και διεξαγωγή των μαθημάτων σύμφωνα με το ε­γκε­κρι­μέ­νο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

5. Δικαίωμα υγιεινής και ασφάλειας. Οι σχολικοί χώροι πρέπει να παρέχουν ασφάλεια και να πληρούν τους όρους υγιεινής, με τακτική καθαριότητα και αποτροπή περιβαλλοντικών ε­πι­πτώ­σε­ων στην υγεία των μαθητών.

6. Δικαίωμα εξειδικευμένης εκπαίδευσης. Οι μαθητές που δε μιλούν την ελληνική γλώσσα πρέ­πει να διευκολύνονται με τη λειτουργία τάξεων υποδοχής και υποστηρικτικών μαθημάτων με ειδικά σχο­λικά εγχειρίδια, ενώ τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει να α­ξι­ο­λο­γού­νται από τα αρμόδια κέντρα (ΚΔΑΥ) και να έχουν κατάλληλη στήριξη και δυ­να­τό­τη­τα συμ­με­το­χής στην εκπαί­δευση σύμφωνα με τις κλίσεις και τις ικανότητές τους.

7. Δικαίωμα σεβασμού της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας. Κάθε μαθητής και μα­θή­τρι­α πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό, ως αυτόνομη προσωπικότητα που έχει δι­και­ώ­μα­τα και δυ­νατότητες. Η εφαρμογή της σχολικής πειθαρχίας πρέπει να γίνεται με τρό­πο που σέβεται την αν­θρώπινη αξιοπρέπεια, εξαντλώντας τα παιδαγωγικά μέσα σωφρονισμού, και αποφεύγοντας τον στιγματισμό και τη διαπόμπευση.

8. Δικαίωμα έκφρασης απόψεων και διαλόγου. Οι μαθητές έχουν δικαίωμα έκφρασης των α­πό­­ψε­ών τους ατομικά και συλλογικά. Ο διάλογος και η συμμετοχή των παιδιών στη λήψη α­πο­φά­σε­ων για ζητήματα που τα αφορούν πρέπει να είναι βασικό συστατικό της εκ­παι­δευ­τι­κής διαδικασίας.

9. Δικαίωμα ενημέρωσης, κατανόησης και στήριξης. Το σχολείο έχει υποχρέωση να ε­νη­με­ρώ­νει τους μαθητές για τα δικαιώματά τους και να καταβάλλει προσπάθειες για να κα­τα­νοή­σει τα προ­βλήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν, δίνοντάς τους την κατάλληλη στήριξη και συν­δέ­ο­ντάς τους με τις ειδικές υπηρεσίες της κοινότητας, όπου υπάρχουν, ώστε να α­ντι­με­τω­πί­ζουν τις δύσκολες κατα­στάσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

10. Δικαίωμα προστασίας από τη βία. Οι μαθητές πρέπει να προστατεύονται από κάθε μορ­φής βία και προσβλητική συμπεριφορά, όπως αντίστοιχα και οι εκπαιδευτικοί, ώστε να μπο­ρούν να προ­σφέρουν απρόσκοπτα το παιδαγωγικό τους έργο.

11. Δικαίωμα ενημέρωσης των γονέων. Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών έχουν δι­καί­ω­μα τα­κτικής ενημέρωσης για την πρόοδο των παιδιών τους.

12. Δικαίωμα απονομής τίτλων σπουδών. Κάθε μαθητής που ολοκληρώνει τον κύκλο σπου­δών στον οποίο έχει εγγραφεί, εφόσον προάγεται, δικαιούται να λαμβάνει τους α­ντί­στοι­χους τίτλους σπουδών.

ΠΗΓΗ: www.synigoros.gr (08.09.2005)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: εκπαίδευση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου